WhatsApp Image 2020-06-23 at 17.54.08 (1)

چه نوعی طرحی در حیاط پیاده کنیم!

طراحی حیاط خانه ویلایی

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: ممکن است در خانه ای که دارید به این موضوع فکر کرده باشید که چگونه می توان از فضای حیاط آن فضائی برای سرگرمی و گذراندن اوقات فراغت ساخت  که در آن به آرامش دست پیدا کنید.

به هر حال نخستنین قدم را بردارید و طرحی با توجه به ابعاد حیاط سفارش دهید. این طرح می بایست فضا برای اﯾجاد بخش ھای مختلف در نظر گرفته باشد. مانند بخشی برای بازی بچه ھا، بخش استراحت و …

حباب ھای شیشه ای بعد از غروب آفتاب جلوه بسیار خوبی به حیاط می دهد. البته می توان از دیگر شمعدان ھای مخصوص هم بهره گرفت.

معمولا حیاط های مدرن و امروزی در معرض دید هستند که با در نظر گرفتن فضای سبز و آلاچیق و … منظره خوبی به نمایش می گذارد. ولی در کل باید توجه ویژه ای به فضای سبز داشت و به خوبی از آن مراقبت کرد.

بهتر است برای  کف حیاط از سرامیک و سنگ های ھای غیرصیقلی و رنگ ھائی چون خاکی، خاکستری و مدرن اسفاده کنید.  نورپردازی در زﯾر گل ھا، تعداد باغچه ھا، مبلمان به صورت مدرن، وجود پروژکتورھای کوچک همگی تأثیر زیادی در زﯾبائی حیاط خواهد گذاشت.

حیاط کویری

طراحی این حیاط با اﯾجاد فضائی شبیه کوﯾر یکی از طراح هایی است که در نوع خود بی نظیر است. اﯾن حیاط می تواند کاملا مصنوعی باشد. محل نشستن می تواند از سنگ باشد. با قرار دادن چند کاکتوس کوتاه و بلند به فضای کوﯾرﯾتان جلوه مناسبی بدهید.  بهتر است بخش کوچکی از فضا برای آشپزخانه کوچک تابستانی در نظر گرفته شود. می توان آشپزخانه را با یگ بنای چوبی ساخت.

حیاط های شهرک های تفریحی

اﯾن نوع حیاط ھا از داخل خیابان جلوی ساختمان قابل دﯾدن ھستند. به همین خاطر ھمیشه باﯾد خیلی مرتب باشند و رنگ ھای تند و شاد در اﯾن نوع حیاط ها بیشتر کاربرد دارد. مرز حیاط شما با حیاط ھمساﯾه یا خیابان و کوچه می تواند با یک دﯾوار سنگی کوتاه، یک باغچه و نرده ای به طرز زیبایی جدا شود.

حیاط منحنی

اﯾن مدل حیاط برای ورودی به کار می رود البته برای حیاط نیز بسیار مناسب است. ورودی آن به صورت منحنی طراحی می شود و گل ھای رنگی ھم فضا را با نشاط تر جلوه می دھند. همچنین دﯾوارھا می توانند رنگی باشند. رنگ های پیشنهادی ما بنفش و یاسی است.

یک گوشه دنج

ﯾک نیمکت ساده با چند کوسن و بالش ساده و زﯾبا طراحی ساده اما در عین حال جذابی است. محل آتش روشن کردن می تواند در ظرف سفالی مخصوصی باشد که ھم زﯾبا و ھم قابل جابه جا کردن است و فقط به ﯾک فضا محدود نمی شود.

حیاط کوﯾری ۲

فضای حیاط را به صورت داﯾره ای طراحی کنید. وسط آن محل قرار دادن آتش در نظر بگیرﯾد. با فاصله چند متر )با توجه به مساحت حیاط( محل نشستن را که می تواند چوبی باشد طراحی کنید. کاکتوس ھا را فراموش نکنید از آن جا که فضا داﯾره ای است بھتر است کاکتوس ھا بلند باشند.

فقط با دﯾدن آتش و میله ھای داخل آن و کاکتوس ھا ھوس آدم خواری به سرتان نزند! اگر صدای جیرجیرک و جنگل ھم به عنوان موسیقی متن به اﯾن فضا اضافه شود بسیار جالب خواھد بود.

محفل خصوصی

شما می توانید داربست ھائی متناسب با فضاﯾتان بسازﯾد و پرده ھائی به آن آوﯾزان کنید که در ًبخشی از حیاط شما می تواند کاملا ھنگام شب کمک فراوانی به اﯾجاد ﯾک محفل خصوصی به دور از چشم ھمساﯾه ھای برج ھای قد و نیم قد باشد.

حیاط کوچک

فضای پشت خانه را مشاهده کنید که می تواند ﯾک پاسیو باشد. اﯾن فضا را می توانید طوری طراحی کنید که شام و ناھارتان را در آن میل کنید. گیاھان رونده، زﯾبائی خاصی به دﯾوارھای آن می دھند. فضای زﯾر میز و صندلی را با شن و ﯾا سنگ رﯾزه ھای سفید پر کنید. آب نماھای کوچک را حتماً به اﯾن محیط اضافه کنید.

حیاط پشتی

در حیاط پشتی می توانید فضای کوچکی به عنوان آشپزخانه در نظر بگیرید. اﯾن آشپزخانه می تواند یک اجاق گاز، ظرفشوئی داشته باشد.

منظره روﯾائی حصیری و چوبی

رنگ روکش صندلی ھا را هماهنگ با فضا ی موجود برگزینید. صندلی ھائی که برای طراحی ویلای تراس رو به درﯾا انتخاب می شوند معمولا از چوب ھا ﯾا پارکت ھای مخصوص فضای بیرون استفاده می شوند و حتماً از مرغوب بودن آن مطمئن شوﯾد. چون رطوبت و نور خورشید می تواند جنس نامرغوب را از بین ببرد.

حیاط آفتابی

بهتر است فضای روبه روی استخر را با گذاشتن تخت ھای چوبی مخصوص استراحت که روکش ھای روشن دارد تزئین نمایید.  در صورت ممکن پشتی اﯾن تخت ھا متحرک باشند تا در ھر زاوﯾه ای بتوانید آن را تنظیم کنید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *