خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

چه نوعی دکوراسیونی مناسب منزل شماست؟

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: مبحث دکوراسیون داخلی موضوع تازه ای نیست. تا جایی که تاریخ گواه است، بشر همیشه در جستجوی یک مکان امن و راحت برای زندگی خویش بوده است.
شاید به همین خاطر است که انسان در تکاپوی یک زندگی ایده آل از شرق به غرب و از جنوب به شمال محل زندگی خود کوچ کرده است تا بتواند یک زندگی مناسب و مملو از آرامش را برای خود ایجاد کند.
ولی بشر به موقعیت خود اکتفاء نکرد و کوشید تا به جزئیات زندگی خود بپردازد و در نتیجه همین تغییر و تحولات بود که دکوراسیون و سبک های مختلف آن به وجود آمدند.
در اﯾران نیز ساکنان آن همیشه در هنر و معماری سرآمد خیلی از کشورهای جهان بوده اند و همچنان که شاهد هستیم در خانه ها و عمارت هایی که از زمان های دور به جا مانده است، حرکت آنها برای تکامل محل زندگی خویش مشهود و مبرهن است.
با این وجود بشر امروز بیشتر از انسانهای قبل تر از خود به آرامش و آسایش نیاز دارد. چرا که با وجود زندگی ماشینی و تنهایی عمیقی که در زندگی آدمها حاکم است نیاز به محلی لذت بخش و با آرامش دارند.
به همین دلیل اگر بخواهیم در یک جمله چنین امر مهمی را توصیف کنیم باید بگوییم که دکوراسیون از نان شب هم واجب تر است.
شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید ھمه ما به طور خودآگاه یا ناخودآگاه دست به طراحی دکوراسیون می زنیم. تحقیقات نشان داده است که خانم های خانه دار بهترین دکوراتورها هستند. نگاهشان به دیزاین خانه به شدت متفاوت است. و به درستی می دانند که چی را، کجا بگذارند.


در تحقیقات انتشار یافته ای دیگری درباره دکوراسیون داخلی اتاق نشیمن، درﯾافته اند که وجود ﯾا فقدان اشیاﯾی مشخص، اگرچه نه چندان دقیق، بر هویت خانوادگی دلالت دارد. اتاق نشیمن بیشتر از ھر فضای دﯾگری در خانه اﯾن دلالت ھا را روشن می کند، زﯾرا: در معرض دﯾد میھمانان است و از اﯾن جھت وضعیت آن باﯾد در خور اﯾن نقش باشد. به همین خاطر اتاق نشیمن بیش از ساﯾر بخش های خانه، فرد آگاھانه و ناآگاھانه وسایلی را برای نشان دادن هویت خانوادگی نشان می دهد.
برای تغییر دکوراسیون داخلی ﯾک خانه نوع نگاه افراد خانه و سلاﯾق آنھا چه در زمینه عملکردی و چه زﯾباﯾی شناختی حائز اھمیت است. بدون توجه به سبک معماری، اندازه ﯾا عمر خانه، تغییر دکوراسیون داخلی خانه به وسیله خود شما به ارزش خانه تان به عنوان مکانی برای استراحت و لذت بردن از جمع خانوادگی و دوستان اضافه می کند.
انتخاب رنگ ھا نیز تحت تأثیر ھمین عامل است. برای مثال ﯾک خانواده جوان با فرزندانی خردسال ممکن است رنگ ھای شادی را برای افزاﯾش کاراﯾی زمان ﯾادگیری و بازی برگزینند. رنگ ھای درخشان می تواند برای درھا و چارچوب پنجره ھا و ﯾا برای ھماھنگ کردن مبلمان ناھماھنگ استفاده شوند. خانواده ای که سفرهای زیادی رفته اند مایل هستند تصاویر یا نمونه هایی از وسایل و اشیایی که در سفرها با خود آورده اند را در معرض دید بگذارد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *