خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

چه نور پردازی مناسب خانه است؟

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.46.24 (1)

فهرست مطالب

چه نور پردازی مناسب خانه است؟

نور

 

 

طراحی دکوراسیون رامسین: در ﯾک فضا، عوامل مختلفی ھمچون رنگ، نور، لوازم موجود، تعداد و نحوه چیدمان آنھا و بسیاری موارد دﯾگر وجود دارند که روی روحیه افراد خانواده تاثیر مستقیمی می گذارند.

در نتیجه با قصد اﯾجاد خانه ای بدون استرس می باﯾست ھمه اﯾن موارد و تاثیرات ناشی از آنھا به صورت کامل مورد توجه قرار گیرند که در اﯾنجا به تک تک آنھا به صورت گذرا خواھیم پرداخت.

رنگ

از آنجا که ھر ﯾک از رنگ ھا تاثیر خاصی را روی روح و روان ما می گذارند، ھنگام انتخاب رنگی برای ﯾک فضا به نوع کاربرد آن محیط، خصوصیات افراد ساکن و ھمچنین تاثیرات ناشی از آن بسیار توجه کنید. از میان رنگ ھا رنگ ھای سرد آرام بخش تر از رنگ ھای گرم ھستند ولی تاثیر شادی آفرﯾنی و انرژی بخش رنگ ھای گرم نیز از جاﯾگاه وﯾژه ای برای دوری از معمولا استرس برخوردار است.

▪ نور: افرادی کهً برای فضای خانه تان نور کافی در نظر بگیرﯾد. میزان نور و ھمچنین کیفیت آن تاثیر مستقیمی روی جسم و روح انسان می گذارد. معمولا در نور کم زندگی و کار می کنند، انسان ھای افسرده و پرﯾشانی ھستند حال آنکه نور زﯾاد به خصوص بھره مندی از نور خورشید، انرژی مضاعفی را اﯾجاد کرده و خمودگی و کسلی را از بین می برد.

از آنجا که نورھا نیز رنگ دارند، ھمان تاثیرات رنگ مورد نظر را به ھمراه خواھند داشت لذ انتخاب منابع نور زا برای فضای خانه تان توجه بیشتری ا در کنید. به عنوان مثال انتخاب نور سفید حاصل از لامپ مھتابی به تنھاﯾی فضای دلگیر و افسرده کننده را سبب می شود ولی اگر با نور زرد جاﯾگزﯾن شده و ﯾا لااقل تلفیق شود، چنین نتاﯾجی را نخواھد داشت.

لوازم دکوراسیونی

لوازم دکوراسیونی و کاربردی خانه از چند جنبه روی روح و جسم افراد خانواده تاثیر می گذارند:

فرم و مدل: ھنگامی که به قصد خرﯾد ﯾکی از لوازم دکوراسیونی و کاربردی مانند مبلمان، صندلی، تختخواب، میز پذﯾراﯾی، میز غذاخوری و غیره به فروشگاه ھای مربوطه مراجعه می کنید، بیش از شراﯾط ظاھری آن و جنبه زﯾباﯾی شناسی، به نحوه کاربرد و تامین راحتی و آرامش مورد نیازتان اھمیت دھید. خستگی جسم و تنش ھای روح، پس از برگشت به خانه، با نشستن روی مبلی ھرچند زﯾبا و گرانقیمت ولی نامناسب اگرچه دﯾگر تسھیلات لازم فراھم شده باشد، از بین نخواھد رفت.

 نحوه چیدمان: به طور قطع شما نیز تجربه ورود به فضاﯾی پر از لوازم دکوراسیونی و کاربردی و ھمچنین خرده رﯾزھای تزئینی را در مکانی نامتناسب به لحاظ وسعت آن ھم با اﯾن انبوه لوازم داشته اﯾد، در چنین محیطی اگرچه نھاﯾت سعی بر انتخاب بھترﯾن و زﯾباترﯾن لوازم شده است

ولی میزان تراکم آنھا در محیط، سبب اﯾجاد کلافگی و ناآرامی در شما خواھد شد. در خانه بدون استرس می باﯾست فضای کافی برای حرکت ھای آزاد و راحت افراد خانواده با ھر نوع وضعیت جسمانی فراھم شود. لازمه اﯾن مساله حفظ فضای خالی در میان لوازم و ھمچنین در نظر گرفتن مسیرھای پر تردد است.

گل و گیاه: در خانه بدون استرس گل ھا و گیاھان طبیعی بسیاری را می بینید. حضور طبیعت در فضای خانه به ھمراه شادابی و لطافت بی مثالش، عامل مھمی برای اﯾجاد آرامش و دوری از اضطراب و ناراحتی ھای روحی است.

تابش نور و جرﯾان ھوا: در چنین خانه ھاﯾی، تعداد پنجره ھا زﯾاد بوده و امکان ورود نور خورشید به داخل و ھمچنین جرﯾان ھوای تازه به خصوص در فصل بھار بسیار وجود دارد.

صدا: از آنجا که وجود سروصداھای ناھنجار بیرونی سبب سلب آساﯾش و حتی اﯾجاد استرس می شود، فراھم کردن تمھیداتی برای جلوگیری از ورود آنھا از طرﯾق پنجره ھا، دﯾوارھا و سقف الزامی است. در ضمن در خانه بدون استرس، می باﯾست ھرگونه صدای ناراحت کننده از بین برود. به عنوان مثال به جیرجیر درھای اتاق ھا و ﯾا کمدھا ھنگام باز و بسته شدن، صدای ناھنجار حاصل از درست کار نکردن ھواکش ھا و ﯾا موتور ﯾخچال و فرﯾزر و موارد دﯾگری مانند اﯾنھا که ممکن است در ھر مکان با توجه به موقعیت آن وجود داشته باشد می توان اشاره کرد. به اﯾن ترتیب با حذف کلیه صداھای آزاردھنده در حد امکان، صداھای گوش نواز و روحیه بخش را جاﯾگزﯾن کنید. گوش دادن به موسیقی ھنگام استراحت و ھمچنین صرف وعده ھای غذاﯾی راھکار دﯾگری برای اﯾجاد آرامش است.

دمای ھوا: مناسب بودن درجه ھوای موجود در خانه در کلیه فصول سال، از جمله مشخصات ﯾک خانه بدون استرس است.

چطور نورپردازی خوب در خانه داشته باشیم؟

مبانی نورپردازی در داخل اتاق ھا، نور خوب، نور طبیعی و نور در اتاق بزرگسالان، ﯾکی از اصولی است که در چیدمان خانه باﯾد به آن اھمیت داده شود.

نورپردازی مناسب

شاﯾد تشخیص اﯾن موضوع که آﯾا در اتاق خواب تان نورپردازی درست و اصولی وجود دارد ﯾا نه، در وھله اول، کار چندان راحتی نباشد اما به راحتی از تبعات آن می توان به اﯾن مطلب پی برد. اگر صبح ھا با سردرد از خواب بیدار می شوﯾد، چشم ھاﯾتان می سوزد،  ھاله ای قرمز رنگ اطراف مردمک چشم ھاﯾتان دﯾده می شود ﯾا اگر از ھمان اولین ساعات شروع روز، عادت به بدخلقی و پرخاشگری دارﯾد، ھمه و ھمه نشانگر جای خالی نورپردازی مناسب در اتاق تان است؛ چرا که نورپردازی خوب موجب می شود در خانه خود احساس آرامش و امنیت داشته باشید.

راه حل تمامی  اﯾن مشکلات، اﯾجاد ﯾک شمای انعطاف پذﯾر نوری است به نحوی که برای تمامی  ساعات روز مناسب باشد و به اتاق ھای شما در ھر لحظه از شبانه روز، حالتی خوشاﯾند ببخشد. نورپردازی باﯾد به گونه ای طراحی شده باشد که با فشاردادن ﯾک کلید ساده، به راحتی بتوانید نور اتاق را زﯾاد ﯾا کم کنید.

نور طبیعی

نور طبیعی، ﯾکی از وﯾژگی ھای مثبتی است که ﯾک خانه می تواند داشته باشد اما کیفیت نور در ھر قسمت خانه متفاوت است و بستگی به جھت اتاق ھا دارد. شاﯾد بد نباشد نگاھی به نحوه نور اتاق ھا با توجه به جھت قرارگرفتن شان در عرض و طول جغرافیایی بیندازﯾم.

▪ اتاق ھای رو به شمال: اتاق کار خود را رو به شمال انتخابً اﯾن اتاق ھا سرد ھستند، نور زننده ای دارند و نور مستقیم خورشید به آنھا نمی تابد. ھنرم ندان نقاش معمولا می کنند تا در نور آن، بھتر بتوانند رنگ ھا و طیف ھای مختلف را تشخیص بدھند.

اتاق ھای رو به شرق:

اولین اتاق ھاﯾی که با طلوع خورشید روشن می شوند، اتاق ھای رو به شرق ھستند اما بعد از گذشت چند ساعت از زمان طلوع، ساﯾه ای بلند و طولانی مدت بر اﯾن اتاق ھا ساﯾه می افکند و طی روز دﯾگر خبری از نور خورشید در اﯾن اتاق ھا نیست. بھتر است برای تعدﯾل  نور شدﯾد و خیره کننده آفتاب در زمان طلوع، در اﯾن اتاق ھا از نور مصنوعی استفاده شود. با اﯾن کار می توان در اسط روز نیز تا حد ممکن، نور طبیعی روز را به نوعی در او اﯾن اتاق ھا اﯾجاد کرد. اﯾن تمھید برای اتاق ھای رو به شمال ھم کارآﯾی دارد.

اتاق ھای رو به جنوب:

نور و گرمای خورشید در تمام مدت روز در اﯾن اتاق ھا وجود دارد؛ البته ممکن است طی روز و در فصل ھای مختلف، کیفیت و میزان آن اندکی تغییر کند. بھتر است آشپزخانه، اتاق نشیمن و ھر جاﯾی که معمولا مدت زمان زﯾادی را طی روز در آنجا می گذرانید، رو به جنوب باشد.

اتاق ھای رو به غرب:

در گرم ترﯾن ساعات روز، نور خورشید به اﯾن اتاق ھا می تابد و زمانی که نور شدﯾد است، چشم را آزار می دھد. بعدازظھرھا در اﯾن اتاق ھا ساﯾه می افتد و نور خورشید، ملاﯾم تر می شود.

نور اتاق خواب بزرگسالان

نور خوب در اتاق خواب، به شما اﯾن امکان را می دھد کــه بعد از ﯾــک روز سخــت کاری، خو بـــی راحــت داشته باشید. البته اﯾن را فراموش نکنید که منظورمان اﯾن نیست که اتاق خواب باﯾد تارﯾک باشد تا خوب بخوابید، چون در اﯾن صورت، صبح روز بعد برای پوشیدن لباس مشکل پیدا می کنید و ممکن است با جوراب ھای لنگه به لنگه سر کار بروﯾد!

بھترﯾن نور برای اتاق خواب، نور کنار تختخواب است که برای مطالعه و حتی دﯾدن تلوﯾزﯾون خوب است و حتی اگر ھم اتاقی شما بخواھد بخوابد، چشمانش را آزار نمی دھد. می توانید برای نور کنار تختخواب تان از آباژورھای کنار تختی استفاده کنید ﯾا نوری را در قسمت بالاﯾی تخت خود تعبیه کنید ﯾا روشناﯾی ھای دﯾوارکوب در اتاق خود نصب کنید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *