خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

چه مبلمانی مناسب اتاق کودک است؟

WhatsApp Image 2020-06-23 at 17.53.36 (1)

فهرست مطالب

 

دکوراسیون داخلی رامسین: تنوع در اتاق کودک یکی از اقداماتی است که هر خانواده ای باید آن را در یکی از اولویت های خود قرار دهد.

اﯾجاد تنوع در این فضا و ﯾا متناسب کردن آن با روحیه کودک وظیفه هر پدر و مادری است. چرا که دکوراسیون اتاق کودک تاثیر مهمی روی آینده و نوع شخصیت او خواهد داشت.  گاهی ممکن است به خاطر وضعیت اقتصادی نتوانیم یک اقدام درست انجام دهیم. به همین خاطر با نونما کردن اثاثیه و وسایلی که رنگ پریدگی پیدا کرده اند می توانیم تحولی ایجاد کنیم. یعنی آن حداقلی کاری که می توانیم انجام دهیم همین است.

اجرای چنین کاری مستلزم رعایت برخی ویژگی ها است. به طور مثال طرح ھای فانتزی با رنگ ھای شاد و زنده باید متناسب با سن کودک باشد.

در کل روحیه یک کودک ملاﯾم و پرانرژی است. و وسایل و اثاثیه ای که برای اتاق کودک تهیه می شود باید سنخیتی با چنین روحیه ای داشته باشد.

استفاده از طرح ھای ساده و کارتونی ﯾا به عبارتی کودکانه با فضای اتاق کودک مناسبت خاصی دارد. و اگر با رنگ ھای شاد نیز ھمراه باشد فضای دل انگیزی برای او به وجود می آید.

برای رنگ آمیزی دکوراسیون اتاق کودک به این وسایل نیاز دارﯾد:

▪ کاغذ سنباده

▪ کاغذ کاربن

▪ رنگ روغنی ساختمانی به رنگ ھای مورد نظر

▪ تینر

▪ قلم موی تخت و گرد

▪ کاغذ سفید و مداد

▪ چسب کاغذی کم چسب

▪ اسفنج

در وهله اول مثل دکوراتورها طرح مورد نظر خود را روی کاغذ سفید ترسیم نمایید.  و وسایلی که قصد دارید رنگ کنید برای رنگ آمیزی انتخاب کنید.

به طور مثال کمدی را رنگ کنید و در صورت امکان طبقات آن را جدا کنید و کشو نیز بیرون بیاورﯾد. دستگیره ھا را نیز جدا کرده و چسب نواری کاغذی بپوشانید. سپس روی وسیله را با کاغذ سنباده خوب سنباده کنید تا لاک روی رنگ قبلی برداشته شود. پس از سنباده کردن با ﯾک دستمال مرطوب گرد حاصل از سنباده را پاک کنید.

حالا نوبت شروع رنگ آمیزی است. ابتدا رنگ زمینه را بزنید. قبل از شروع رنگ آمیزی رنگ ھا را با تینر رقیق کنید. غلظت رنگ باﯾد به اندازه غلظت خامه روان باشد. اگر غلظت رنگ بیش از اندازه لازم باشد جای قلم روی رنگ باقی می ماند و اگر بیش از اندازه رقیق باشد نیز پوشش خوب و کافی نخواھد داشت. برای اجرای اﯾن مرحله از رنگ ھای اسپری نیز می توانید استفاده کنید. پس از خشک شدن رنگ زمینه می توانید طرح ھای مختلف را روی آن رسم کنید. در مورد کشو و نشیمن صندلی که طرح آسمانی نیمه ابری را دارند پس از خشک شدن رنگ آبی زمینه روی ﯾک قطعه اسفنج کمی رنگ سفید بزنید و با آن به آرامی روی زمینه آبی ضربه بزنید تا اثر رنگ به جا مانده از ضربات اسفنج فرم ابر بگرد. در بخش ھاﯾی از طرح که به اﯾجاد خطوط صاف نیاز دارﯾد مثل کادر آسمان که در صفحه کناری کمد ملاحظه می کنید، با چسباندن چسب نواری کاغذی در خارج از خط مرزی بین دو رنگ ابتدا ﯾکی از رنگ ھا را بزنید و سپس چسب را جدا کنید و پس از خشک شدن رنگ طرف دﯾگر اﯾن خط را با چسباندن چسب روی قسمت رنگ شده رنگ آمیزی کنید. چسب کاغذی را از نوع کم چسب در نظر بگیرﯾد زﯾرا اگر چسب آن خیلی قوی باشد رنگ را می کند.

برای اﯾجاد طرح ھای کوچک از وﯾژگی ھای ظاھری خود اثاثیه نیز سود ببرﯾد. به عنوان مثال در تصوﯾر دستگیره گرد کشو به صورت خورشیدی که در میان آسمان روی کشو قرار گرفته رنگ آمیزی شده است. برای رسم طرح ھای کوچک مثل فرم قلب می توانید از استنسیل ھم بھره بگیرﯾد.

استنسیل طرح مورد نظرتان را با طلق ﯾا مقوا بسازﯾد و سپس از آن برای رسم طرح روی اثاثیه استفاده کنید. ممکن است رنگ روغنی را با رنگ ھای آکرﯾلیک نیز جاﯾگزﯾن کنید. در اﯾن صورت پس از اتمام کار برای حفاظت از رنگ دو تا سه ﯾه وارنیش آکرﯾلیک روی اثاثیه بزنید تا رنگ آنھا نسبت لا به خراشیدگی و ساﯾش مقاوم شود.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *