چه طرحی در دکوراسیون اتاق کودک لازم است؟

طراحی دکوراسیون رامسین: اکثر کودکان و نوجونان در فصل تابستان به خاطر تعطیلی مدارس اوقات خود را در خانه و در اتاق خود می گذرانند. به همین خاطر فرصت مناسبی است که دکوراسیون و دیزاین اتاق آنها را تغییر دهیم.

این اقدام ضمن اﯾنکه در روحیه آنھا تاثیر مثبت خواهد داشت، باعث شادمانی و نشاط در آنھا می شود به طوری که ترجیح می دھند بیشتر از گذشته در اتاق شخصی خود بمانند.

همچنین این امکان را نیز فراھم می کند که آنھا بتوانند نظرات و اﯾده ھای خود را درمیان گذاشته و پدر و مادرشان را با سلاﯾق خود بیشتر آشنا نمایند.

اﯾن امر در نوجوانان که به تازگی وارد اجتماع شده اند و به دنبال فرصتی برای بیان احساسات، تماﯾلات درونی و ھمچنین به تماشا گذاشتن حس استقلال طلبی خود ھستند، از اھمیت وﯾژه ای برخوردار است و کمک بزرگی به تکوﯾن شخصیت آنھا می کند. بر اساس تحقیقات، رشد کودک در سال ھای ابتدایی زندگی، از عوامل بسیاری تاثیر می گیرد که یکی از آنها دکوراسیون منزل است.

همان طور که می دانید فعالیت و بازی ﯾکی از ارکان اصلی رشد و ﯾادگیری ھر کودک است که در ارتباط با فضا و محیط، رشد شخصیتی و اجتماعی او را شکل می دھد. فضاھای مرتبط با فعالیت کودکان، باﯾد دارای شراﯾط مناسب و مطلوب برای رشد جسمی، ذھنی، عاطفی و اجتماعی آنان باشد. از اﯾن رو در طراحی فضاھای مناسب برای کودکان، از جمله اتاق آنان، شناخت روحیات و علاقه مندی ھای نونھالان اھمیتی خاص پیدا می کند. برای دستیابی به اﯾن امر باﯾد از طرح ھاﯾی استفاده کرد که منطبق با شراﯾط جسمی و روانی کودک باشد. اتاق برای کودکان مفھوم قلمرو شخصی دارد. اتاق خود را ھمچون روﯾایً آنھا در دنیای تخیلی خود، دنیا را آن طور که دلشان می خواھد، مجسم می کنند نه آن گونه ک ه در واقع ھست، مثلا خوﯾش؛ ﯾک کاخ ﯾا ﯾک قلعه ﯾا ﯾک سفینه فضاﯾی ﯾا ﯾک کشتی مجسم می کنند و آنجا را جاﯾی می بینند که بتوانند به راحتی در روﯾای خود بازی کنند. شناخت شخصیت و جنبه ھای روانی کودک ﯾکی از مھم ترﯾن مواردی است که در برخورد با مسائل کودکان می تواند چاره ساز باشد. ما تا کودک خود را نشناسیم، به راحتی نمی توانیم فضای مورد نیاز او را که بتواند در آن با آرامش وقت خود را به بازی، تفرﯾح، استراحت و مطالعه بگذراند، طراحی کنیم. قدم اول در تغییر دکوراسیون اتاق کودکان، صحبت کردن با کودک و پی بردن به تصورات ذھنی اوست. با کودک مشورت کنید. با کودک خود صحبت کنید و فعالیت ھای مورد علاقه او را بیابید و توجه کنید او از چه چیزھاﯾی لذت می برد. از صفات منحصر به فرد او به دقت مطلع شوﯾد و بیابید که دوست دارد محیطش چگونه آراسته شود. ھمین طور شخصیت کارتونی مورد علاقه او برای کمک بھتر به طراحی اتاقش و رنگ مورد علاقه وی مطلع شوﯾد. کودکان باﯾد کمک کنند محیط خود را بیافرﯾنند، بدﯾن گونه آنھا ﯾاد می گیرند مسوولیت پذﯾر بوده و برای به ثمر رساندن کیفیت استعداد وجودی خود کوشش کنند. قدم دوم اختصاص فضاﯾی جدا برای خواب، بازی و مطالعه است.

فراموش نکنید که کودکان نسبت به والدﯾن فضای حرکتی بیشتری دارند. پس تنھا به اﯾن تکیه نکنیم که چون او کوچک است و احتیاج به فضای کمتری دارد باﯾد کوچک ترﯾن اتاق خانه را به او اختصاص دھیم.

باید توجه داشت که اﯾن فرضیه با شراﯾط، ھوش و ذھنیت کودکان که ھمراه با تکنولوژی روزبه روز پیشرفت می کند، ھمخوانی ندارد.

طراحی دکوراسیون داخلی و فضای منطبق با شراﯾط کودکان به طور قطع بستگی به شناخت کافی از وﯾژگی ھای رشد آنان دارد. خصوصیات جسمی و روانی کودکان در مراحل مختلف رشد، اساس برنامه رﯾزی، فضا و طراحی برای آنان است. اگر فضا و عناصر آن متناسب با اندازه ھای کودکان باشد، آنھا به سادگی می توانند از فضا ھا و وساﯾل مربوط به خود استفاده کنند. برای دستیابی به اﯾن ھدف اتاق کودک باﯾد به طرﯾقی چندمنظوره طراحی شود.

کودکان از اتاق خود برای بسیاری از فعالیت ھا در کنار استراحت و خواب استفاده می کنند. به همین خاطر تقسیمات و قلمرو ھای خاص و مشخص خود را از قبیل فضاﯾی برای مطالعه و بازی ھای مھیج و ھمچنین فضاﯾی برای سرگرمی طلب می کند. فضای بازی باﯾد در کنار فضای خواب و استراحت کودک و در ارتباط مناسب با آن طراحی شود. از دﯾگر مواردی که نقش بسیار مھمی در طراحی اتاق کودکان دارد، رنگ است. رنگ ھای کودکان رنگ ھای تابناک و درخشنده را دوست دارند. رنگ ھای شاد و شفاف و آزاد، تصور کودکانه ًروشن به چشم بچه ھا باشکوه ھستند. معمولا را برمی انگیزند و آنان را به آفرﯾنش و خلاقیت تشوﯾق می کنند. رنگی که برای دکوراسیون اتاق کودک در نظر می گیرﯾم، باﯾد با مقطع سنی که کودک در آن قرار دارد، متناسب باشد. در طول سال اول زندگی رنگ ھای ملاﯾم برای اتاق کودکان بھترﯾن انتخاب ھستند، چرا که نوزاد به نور و ساﯾه بیشتر توجه نشان می دھد تا تفاوت رنگ ھا. از اﯾن رو اتاق خواب نوزادان باﯾد با رنگ ھای روشنی مانند سفید و کرم ﯾا رنگ ھای زرد، صورتی، آبی ﯾا سبز روشن رنگ آمیزی شود. ھرچه کودک بزرگ تر می شود با به کارگیری رنگ ھای شاد و درخشان در اتاق می توان فضاﯾی جذاب و سرشار از انرژی و تحرک برای او فراھم آورد.اگرچه استفاده از رنگ ھای روشن و طرح ھای شاد که مورد پسند کودکان بوده و موجبات تحرﯾک خلاقیت آنھا را فراھم می آورند، در اتاق کودکان توصیه می شود، اما ھمواره باﯾد دقت کرد دکوراسیون اتاق کودکان در عین بشاشیت و شادی، بیش از اندازه شلوغ نباشد تا موجب بی قراری و سلب آرامش کودک نشود.

در رده سنی زﯾر ھفت سال نیز بیشتر رنگ ھای ملاﯾم آبی، لیموﯾی، خاکستری روشن ﯾا بنفش ﯾاسی کاربرد دارند چرا که کودک در اﯾن سن ﯾک دﯾوار ﯾا سقف آبی روشن که با ابرً دوست دارد شخصیت ھای کارتونی ﯾا نقش خورشید، ماه و آسمان را روی دﯾوار ﯾا سقف اتاقش ببی ند مثلا آغشته به رنگ سفید لکه ھاﯾی اﯾجاد کرده و نشان دھنده ابر در آسمان است ﯾا کشیدن ﯾک خورشید زرد تابان ﯾا نصب ماه و ستاره روی سقف رنگ ھای گرم و ملاﯾم و دکوراسیونی مملو از رنگ ھای صورتی، سفید، بنفش، ً برای او بسیار خوشاﯾند است. در سنین بالاتر دخترھا معمولا نارنجی و لیموﯾی و پسران رنگ ھای آبی و سبز را می پسندند. در میان کودکان بزرگ تر که قادر به اعمال سلیقه خود در انتخاب رنگ و دکوراسیون اتاق شان ھستند بسیاری از دختران فضاﯾی روﯾاﯾی و دخترانه و بسیاری از پسران رنگ ھای پرساﯾه و شاد با کنتراست بیشتر را ترجیح می دھند. در دکوراسیون اتاق دختران ھارمونی و ھماھنگی بیشتر و در اتاق پسران رنگ ھای متضاد و کنتراست بیشتر ترجیح داده می شود. توجه به وضعیت روشناﯾی از دﯾگر نکاتی است که باﯾد در چیدمان اتاق کودکان و نوجوانان مورد توجه قرار بگیرد.

طبق نظر کارشناسان طراحی داخلی فضاھایی با نور طبیعی و شفاف اثر مثبت بر کودکان دارند و اتاق ھای تارﯾک با نور مصنوعی و نامناسب اثر منفی در پی خواھند داشت. نور مناسب فضا را جھت محیطی آرام و مناسب جھت مطالعه محصور می کند و تاثیر مھمی در خواندن و نوشتن و اﯾجاد آرامش و تمرکز آنان دارد.در تغییر دکوراسیون اتاق نوجوانان علاوه بر آنچه در بالا ذکر شد، توجه به تغییرات جسمی و روحی آنان اھمیت بیشتری می طلبد. آنھا در اﯾن سن در فاصله میان کودکی و بزرگسالی قرار دارند و به نوعی ھم در طلب نیازھای کودکی شان ھستند و ھم می خواھند رفتاری درخور شخصیت ﯾک بزرگسال از خود ارائه دھند. نوجوانان در اﯾن سنین بیش از ھر چیز درصدد پاسخگوﯾی به حس استقلال طلبی خود ھستند و از اﯾن رو می کوشند اختیارات ھر آنچه به آنھا تعلق دارد را طبق میل و تفکر خود به دست گیرند. حتی در نحوه دکوراسیون اتاق شان نیز می خواھند خود تصمیم گیرنده باشند و به آزادی از ھر آنچه به آن تعلق خاطر دارند، از نوارھای موسیقی، فیلم و کتاب گرفته تا عکس ھا و پوسترھای ورزشکاران و ھنرپیشگان مورد علاقه شان که جمع آوری آنھا در اﯾن سن ﯾک مورد عادی و پیش پا افتاده است، نگھداری کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا