WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.59.30 (3)

چه رنگی متناسب خانه شماست؟

دکوراسیون داخلی رامسین: موضوع استفاده از رنگ در فضای زندگی، به طور معمول ارتباط مستقیمی با فرھنگ و آداب خانوادگی ساکنان خانه دارد.

سالیان سال است که در خانه بسیاری از ما، دﯾوارھا به ﯾکی از رنگ ھای خنثی مانند استخوانی، خامه ای و ﯾا حداکثر کرم، رنگ آمیزی می شود و رنگ انتخابی برای دﯾگر لوازم نیز از خانواده کرم و قھوه ای فراتر نرفته است.

اﯾن کاربرد تک رنگی و ﯾا مونوکرومیک، نه تنھا برای اھالی خانه بزودی ﯾکنواخت شده و خسته کننده می شود، بلکه چندان چشم نواز ھم نیست.

با اﯾن کار، ساکنان اﯾن گونه فضاھا، ھمچنان در بھره بردن از لذت حضور در کنار رنگ ھای مختلف و ھمچنین تأثیرات حاصل از آنھا محروم می مانند، در حالی که بیشتر رنگ ھاﯾی را که ھر روزه با آن ھا در طبیعت مواجه می شوﯾم با تنالیته ھای مختلف می توانند در جای جای دکوراسیون فضای زندگی ما نیز مورد استفاده قرار گیرند.

دﯾوارھا، کف ھا، سقف ھا، درھا و به طور کلی تک تک لوازم دکوراسیونی رﯾز و درشت می توانند عرصه ای برای حضور رنگ در خانه باشند، به شرط آن که رنگ ھای مورد علاقه و دلخواه افراد خانواده با دقت و با توجه به ھمه جوانب و تأثیرات رنگ ھا انتخاب شوند و بسترھای مناسب به کارگیری ھر کدام از آنھا در محیط نیز به درستی تعیین شوند.

اﯾن ھمان برنامه رﯾزی رنگی برای محیط است که از انتخاب ترکیبی برای آن، فضا بیرون می آﯾد. اﯾن ترکیب به طور معمول متشکل از رنگ ھایمختلف و متنوع است که انتخاب آن برای ھر محیط به وﯾژه فضای خانه ھمواره توصیه می شود و از آنجا که قرارگرفتن رنگ ھای متنوع در کنار ھم نمی تواند کاری اتفاقی باشد، پیش از ھر گونه اقدام عملی برای انتخاب ترکیب و کاربرد رنگ ھای آن در محیط، به نکات زﯾر توجه کنید:

ھر رنگی با توجه به خصوصیات و وﯾ ژگی ھای خاص خود، تأثیرات گوناگونی بر روی ابعاد ظاھری فضا، شلوغ و خلوت نشان دادن محیط، افزاﯾش و ﯾا کاھش نور موجود و از ھمه مھم تر حالات و احساسات روحی و روانی افراد آن محیط می گذارد. لذا پیش از تصمیم گیری برای انتخاب و کاربرد ھر رنگ و ﯾا به طور کلی خانواده آن رنگ، به خصوصیت و تأثیرات حاصل از آن توجه کنید.

ھمانطور که اشاره شد، انتخاب ترکیب ٢ رنگ در فضا الزامی است. ولی نکته مھم اﯾنجاست که ھر اندازه به وﯾژگی ھا و تأثیرات ھر ﯾک از رنگ ھا به تنھایی توجه می کنید تأثیرات حاصل از ھمنشینی آنھا را در کنار ھم نیز مورد توجه قرار دھید، زﯾرا ممکن است  برای ﯾک محیط به تنھاﯾی بسیار زﯾبا و مناسب باشد ولی در کنار ھم ناھماھنگ بوده و حتی تأثیرات مثبت ﯾکدﯾگر را نیز خنثی کنند.

رنگ و ﯾا رنگ ھای انتخابی شما باﯾد برای شما و اعضای خانواده تان دلپذﯾر باشد در غیر اﯾن صورت ھر ﯾک از شما مجبور خواھید بود در ساعات حضورتان در آن محیط، فضاﯾی را تحمل کنید که مورد علاقه تان نبوده و حتی ممکن است تأثیرات نامطلوبی روی روحیه شما بگذارد. درواقع می توان گفت که فضای خانه شما نیز ھمانند لباسی که می پوشید، نشانگر شخصیت و وﯾژگی ھای روحی و روانی شماست.

در صورتی که با توجه به تأثیرات رنگ در محیط، علاﯾق و دﯾگر موارد بیان شده ﯾک ترکیب رنگی را برای فضای خانه تان انتخاب کرده اﯾد، پیش از آن که دست به کار شوﯾد نور محیط خانه را ھم بررسی کنید. رنگ ھا افزون بر اﯾن که ممکن است جذب کننده و ﯾا انعکاس دھنده نور موجود باشند، تحت تأثیر نور، تغییر می کنند. درواقع نوع و میزان نور، رابطه مستقیمی با نوع رنگ و ھوﯾت آن دارد.

ھر چند سال ﯾک بار، کاربرد رنگ ھاﯾی برای لوازم دکوراسیون و حتی پوشش سطوح ثابت خانه مانند دﯾوارھا و کف، در قالب مد روز مطرح می شود که اگرچه در چیدمان موجود در فروشگاه ھا ﯾا برخی از مکان ھای دﯾگر غیر از خانه چشمگیر و زﯾبا ھستند ولی اﯾن مورد تضمینی بر ﯾکسان بودن نتیجه در فضای خانه شما با فروشگاه ھا نیست.

ھمچنین با توجه به اﯾن که مدھا گذرا و موقتی ھستند و در ضمن تغییر و تحولات دکوراسیونی به منظور پیروی از مد آن دوره از زمان به راحتی امکان پذﯾر نیست و به صرف ھزﯾنه گزاف نیاز دارد، تبعیت از مدھا نیز از مد می افتد.

توجه داشته باشید ھر چه سطح کاربرد رنگی از ترکیب رنگی انتخابی برای فضای شما وسیع تر باشد، تأثیر آن نیز بیشتر خواھد بود، در نتیجه ھنگام انتخاب رنگ لوازم و سطوح به وﯾژگی ھای رنگ غالب، بیشتر توجه کنید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *