WhatsApp Image 2020-06-09 at 11.09.36 (3)

چه رنگی در دکوراسیون داخلی منزل استفاده کنیم؟

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: اﯾده ھاﯾی زیادی در مورد استفاده از رنگ ھا در دکوراسیون داخلی وجود دارد. ولی بیش از ھر چیز رنگ بستگی به سلیقه و روحیات ساکنین مربوط می شود و انتخاب هر رنگ، ذوق افراد را از هم متمایز می کند.
سلیقه ما در انتخاب رنگ، بھترﯾن راھنما برای طراحی دکوراسیون داخلی محل زندگی و .. است. توجه کنید که چه رنگی در شما احساس خوشایندی را منتقل می کند و روحیه شما را متحول می کند. کافی است از رنگ لباسهای خود کمک بگیرید و مشاهده کنید که کدام طرح و رنگ لباسی که می پوشید در طول روز حس خوبی را در شما به وجود آورده است. خود من با پوشیدن لباسسفید یک احساس سرزندگی خاص دارم و از وقتی که چنین رنگی را می پوشم بیشتر در کارهایم موفق بوده ام.
حال برای اینکه قدم اول را برداریم، همه لوازمی که در منزل دارﯾد را به دقت بررسی کنید و آن دسته از وسایلی که فقط به خاطر رنگشان آنها را دوست دارید را انتخاب کرده و در یک جا جمع کنید.
اﯾن وساﯾل می تواند همه چیز باشد. پیراهن، کت و شلوار، روسری، ﯾک سروﯾس بشقاب و هر چیزی که فقط به واسطه رنگ، آن را دوست دارید شامل شود.
یک نکته قابل تاملی که پژوهشگران به آن دست یافته اند این است که رنگ ھا بر واکنش ھای روانی و فیزﯾولوژﯾکی و پوست انسان تاثیر عجیبی دارند. و جالب تر اینکه استفاده از رنگ ھای مکمل توام با آگاھی، قدرت رنگ ھای سفید نور را منعکس و رنگ ھای تیره آن را جذب می نماید!
به طور مثال: هر چه بیشتر چیدمان را اضافه کنید باعث اﯾجاد جذابیت خواهد شد. اصولا رنگ قرمز تاثیر فراوانی روی متابولیسم بدن انسان می گذارد و باعث تشدﯾد گردش خون و ضربان قلب خواهد شد. رنگ آبی ملاﯾم است و عکس العمل ھای رنگ قرمز را ندارد. آبی اﯾجاد آرامش می کند.
رنگ زرد کروماتیک، بسیار روشن است. معمولا برای تشدﯾد حالت اﯾن رنگ از ﯾک سطح سیاه استفاده می شود. توجه کنید که وجود رنگ سیاه در کنار رنگ زرد باعث تشدﯾد آن می شود!
در فرهنگ های مختلف رنگ معانی و مفهوم و سمبلی خاصی دارند. شما وقتی به پرچم کشورها نگاه می کنید متوجه ماهیت و آرمان آن نظام خواهید شد. مثلا سفید در فرھنگ اﯾران سنبل آزادی و سبکبالی است اما ھمین رنگ در چین سنبل سوگواری است!
ﯾا رنگ سیاه در بسیاری از فرھنگ ھا سنبل عزا و سوگواری است، در حالی که در کشور مصر اﯾن رنگ به معنی تولد دوباره انسان است و آن را مقدس می دانند.
به همین خاطر انتخاب رنگ مناسب برای پوشش دﯾوارھا نخستین قدم در طراحی رنگی برای دکوراسیون داخلی منزل شماست. قبلا در مورد اتاق خواب مطالب زیادی نوشته ایم و اشاره کرده ایم که ﯾکی از فضاھای منزل رنگ آن تاثیر فراوانی در آرامش جسمی و روحی دارد و می تواند، اتاق خواب است.
در واقع همه این اقدامات برای رسیدن به آرامش است و امروزه از اتاق کار هم به عنوان محل کار و هم به عنوان محلی برای آرامش ، استراحت کردن و به سر بردن اوقات بیکاری و تفریح استفاده می شود. به همین خاطر است که باید هم از لحاظ امکانات در سطح بالایی باشد و هم اینکه از رنگ ویژه ای نیز استفاده شود. چرا که اتاق خواب خصوصی ترین حریم زندگی به حساب می آید.
در طراحی دکوراسیون و انتخاب رنگ آن باﯾد قبل از ھر چیز نیازھای شخصی و سلیقه صاحب خانه را مد نظر قرار داد. و نباﯾد از اصول طراحی رنگ در دکوراسیون و تاثیری که در روح و روان ما به جا می گذارد، غفلت کنیم. به یاد داشته باشیم که ﯾک اتاق خواب باﯾد ھمواره فضاﯾی پر از آرامش و آسودگی باشد.
باید این نکته را در طراحی ﯾک اتاق خواب آرام و رمانتیک در نظر بگیریم که بھترﯾن راه در نظر گرفتن روحیه و خواسته ھای فردی است و با پیاده سازی آن می توان آرامش خاصی از محیط دریافت کرد.
نکته دیگر این است که اصول رنگ آمیزی و به کارگیری آن در اتاق خواب از توجه ویژه ای برخوردار است. توجه کنیم که استفاده از رنگ ھای درخشان با اﯾنکه تاثیر فوق العاده ای در زﯾباﯾی دارند، ولی در درازمدت باعث آزار فرد در وقت استراحت او می شود. بھترﯾن نوع رنگ و استفاده آن در اتاق خواب ترکیب دو رنگ زرد و سبز است.

با اﯾن وجود غالب شدن رنگ سبز بر زرد در اتاق نشیمن بر جذابیت و زندگی آن خواهد افزود و در ﯾک اتاق خواب اختصاصی قسمت ازیادی از فضا به رنگ زرد، سادگی و آرامشی که لازمه ﯾک اتاق خواب است به آن خواهد بخشید. در حالی که غالب شدن رنگ سبز به زرد در همین فضای اتاق خواب بیش از میزان لازم به فضا شور و انرژی می بخشد.
استفاده از ترکیب رنگ ھای ھارمونیک که در چرخه رنگ در کنار ﯾکدﯾگر قرار گرفته اند نیز در دکوراسیون اتاق خواب خیلی خوب جواب می دهد. به طور مثال؛ استفاده از تنالیته ھای مختلف رنگ بنفش و سبز در کنار ﯾک رنگ روشن متضاد مانند کرم فضاﯾی زﯾبا خلق می کند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *