چه رنگی برای پنجره استفاده کنیم؟

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: به طور معمول رنگ قاب پنجره و درهایی یک اتاق با نوع معماری و گچپری و دیگر جزئیات مانند رنگ سقف، رنگ دیوار و شومینه جلوه و منظره خاصی به هر اتاقی می دهند.  تاثیر شگرف رنگ بر هیچ کس پوشیده نیست. به همین خاطر آنچه که ما را نسبت به دیگران متفاوت می کند این است که چه نوع رنگی را انتخاب نماییم.

ﯾک قانون کلی در این مورد معتقد است:

می توان تمام اﯾن جزئیات را ھمرنگ با دﯾوارھای آن رنگ درآورد تا در محیط ھماھنگی ایجاد شود. چنانچه تمایل دارید برخی از وﯾژگی ھای معماری اتاق را مورد تاکید قرار دھید و نمای پررنگ تری به آنھا ببخشید باﯾد از رنگی متماﯾز برای آنھا استفاده کنید.

همچنین می توان برای قاب پنجره ھا و درھا از رنگ ھای روغنی براق که بر رنگ ھای مات ارجحیت بیشتری دارند استفاده کنید. چرا که از دوام بیشتری برخوردار هستند.

هماهنگی پنجره ھای سفید و دﯾوارھای رنگی

چنانچه دﯾوارھا رنگی ھستند، حال چه رنگ دﯾوار ملاﯾم است و یا چه رنگ تند، ھماھنگی پنجره ھا و جزئیات معماری سفید بهترین روش برای ایجاد یک تناسب رنگ خواهد بود. در اتاق ھایی که از نور طبیعی کمی برخوردار هستند ﯾا رنگ دﯾوار در آنھا تیره است در و پنجره ھای سفید سبب افزاﯾش روشناﯾی و درخشندگی در اتاق خواهد شد و با تعدﯾل آن مجالی برای استراحت چشم فراھم می آید.

در اتاق ھایی که نور فراوان ﯾا دﯾوارھاﯾی به رنگ ھای روشن پاستلی دارند سفید کردن قاب در و پنجره ھا با اﯾجاد کنتراستی ملاﯾم موجب می شود رنگ دﯾوارھا شفاف تر و درخشان تر به نظر برسد. به خاطر داشته باشید سفید کردن در و پنجره ھا ھمیشه به معنای استفاده از سفید خالص نیست.

در بسیاری از موارد افزودن مقدار بسیار کمی از رنگ منتخب شما برای دﯾوار به رنگ سفید، فقط باعث می شود رنگ مذکور در سفید انعکاس سفید به نظر می رسد. برای ترکیب رنگ ھای تیره بسیار گرم ً داشته باشد و کمی از سردی آن بکاھد، در حالی که سفید ھمچنان و کاملا استفاده از کرم ھای بسیار روشن نتیجه مطلوبی دارد اما سفید خالص در کنار رنگ ھای سرد مطلوب تر به نظر می رسد، چه دﯾوارھا با رنگی گرم و پرانرژی مانند آجری پوشانده شده باشند و چه رنگی سرد مثل سبز روشن داشته باشند، افزودن خطوط سفید در قالب قاب در و پنجره ھا ﯾا گچبری، قرنیز و زوار به دﯾوارھا فضا را بازتر و روشن تر جلوه می دھد.

خطوط سفید جداره ها و زوارها احساسی از پاکیزگی را به ما القا می کنند. آنھا با جسارت بر روی صفحات رنگین دﯾوار خودنماﯾی می کنند و باعث بزرگ دیده شدن فضا می شوند.

 از همین رو رنگ زدن وﯾژگی ھای منحصر به فرد اتاق مانند قاب شومینه با رنگ سفید می تواند آن را به کانون توجه بیننده در اتاق تبدﯾل کند. پنجره ھای رنگی رنگ زدن قاب در و پنجره ھا با رنگی به غیر از سفید توجه بیننده را بیشتر به سوی آنھا جلب می کند. اگر دوست دارﯾد قاب در و پنجره ھا و ساﯾر جزئیات اتاق را رنگین در نظر بگیرﯾد رنگی را انتخاب کنید که از نظر رنگماﯾه تضاد ملاﯾمی  دﯾوارھا داشته باشد اما به لحاظ ارزش و غلظت رنگی با با آن برابر باشد. رنگ مناسب را می توانید از میان رنگ ھای موجود در دکوراسیون اتاق انتخاب کنید. رنگی روشن و درخشان را برای دﯾوارھا در نظر بگیرﯾد و سپس برای پنجره ھا و قاب در رنگی تیره تر از آن را انتخاب کنید.

رنگ ھای ملاﯾم روی قاب در و پنجره ھا و در کنار دﯾوارھای سفید ﯾا استخوانی علاوه بر اﯾنکه خطوط و ابعاد آنھا را زیباتر می کند حس وسعت بیشتری را در فضا اﯾجاد می کنند. به وﯾژه اگر اﯾن رنگ ھا در ساﯾر جزئیات معماری اتاق و خطوط کنار سقف امتداد پیدا کنند با تاکید بر ابعاد اتاق و اﯾجاد خطوط افقی رنگی در اطراف آن موجب می شوند ابعاد اتاق بزرگتر از آنچه که ھست به نظر برسد. اگر دﯾوارھای اتاق سفید ﯾا کرم ھستند رنگ ھاﯾی از قبیل خاکستری، آبی، سبز روشن، زرد خردلی و قرمز آجری می توانند بھترﯾن انتخاب برای قاب پنجره ھا باشند. در قرن ھجدھم میلادی به دلیل کمیابی و گرانقیمت بودن پیگمان ھای رنگی بسیاری از مردم رنگ سفید را برای دﯾوارھای منزلشان انتخاب می کردند سپس برای رنگ بخشیدن به فضا جزئیاتی مانند قاب در و پنجره و حاشیه دﯾوارھا را با رنگ ھاﯾی از خانواده رنگ چوب رنگ می زدند.

قاب در و پنجره با رنگ و بافت طبیعی چوب قاب در و پنجره ھا در خانه ھاﯾی که در اواخر قرن نوزدھم و اواﯾل قرن بیستم ساخته شده اند اغلب از چوب بود. در خانه ھای قدﯾمی اﯾرانی ھنوز می توانیم در و پنجره ھای چوبی را مشاھده کنیم. چوب خودرنگ و لاک خورده با رنگ ھای گرم و طبیعی گرما را به فضای خانه می آورد. رنگ ھای طبیعی چوب به نوع لاک ﯾا وارنیش آن بستگی دارد.

چوب ھا را می توان با رنگ ھای مخصوص چوب که بافت طبیعی آن را نمی پوشانند نیز رنگ کرد و بدون از دست دادن بافت و گره ھای زﯾبای آن به رنگ دلخواه درآورد. اﯾن رنگ ھای جوھرمانند به بافت چوب نفوذ کرده و رنگ آن را تغییر خواهند داد.

بنابراین بافت طبیعی چوب علاوه بر رنگ آن به فضای خانه جذابیت بیشتری می بخشد. رنگ ھای جوھری در مجموعه متنوعی از رنگ ماﯾه ھای مختلف از زرد طلاﯾی تا قھوه ای و حتی متماﯾل به قرمز آجری موجود ھستند. با انتخاب رنگ مناسب برای پنجره ھا می توانید تاثیر آنھا در فضای خانه را دوچندان نمایید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا