۱٫۳۵

چه رنگهایی انرژی زا هستند؟

دکوراسیون داخلی رامسین: حتما تا به حال ذهن شما نیز درگیر این سوال شده است که واقعا چه رنگی مناسب طراحی دکوراسیون داخلی منزل است.

به نظرم پیش از هر چیزی بهتر است این آگاهی را کسب کنیم که چه رنگی باعث می شود فضایی شادتر و متنوع تر داشته باشیم.

تحقیقات نشان داده است که رنگ در هر خانه ای کمک می کند تا محیطی سالم  و شاداب داشته باشیم.

بر همین باور نیز محققان درﯾافته اند که استفاده از رنگ های گوناگون روی فشار خون، کاھش استرس و افزاﯾش انرژی تاثیر دارد! و از همه مهمتر اینکه رنگ ها می توانند یک خواب راحت را برای ما فراهم کنند.

به طور مثال رنگ قرمز تواناﯾی انتقال سلول ھای انرژی زا را دارند و آنها را افزایش خواهند داد.

شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید از جمله وﯾژگی ھای اﯾن رنگ افزاﯾش نفس برای ورزشکاران و دوندگان است! علت استفاده از زمین قرمز در بیشتر مسابقات دو و میدانی را به همین خاطر است.

در مورد رنگ آبی نیزتحقیقات نشان داده است که موجب کاھش درد می شود. به خصوص در بیمارانی که مشکل رماتیسم دارند.

این خواصی که به آن اشاره شد، تنها چند مورد از خواص رنگ ھا است و بی شک خواص آن به قدری زیاد است که در این مطلب نمی گنجد. رنگ ھای انرژی زا ، رنگ ھای گرم قرمز، نارنجی و زرد، سرشار از انرژی ھستند. می توان از اﯾن رنگ ھای گرم در آشپزخانه به کار برد.

چنانچه شما هم از جمله افرادی هستید که صبح ها ورزش می کنید، این رنگ ها بهترین گزینه برای رنگ آمیزی فضای ورزشی شما هستند. همچنین در فضاهای پرتردد که رفت و آمد زیادی دارند استفاده از این رنگ ها مناسب است.

برای مثال رنگ زرد در آشپزخانه می تواند القاء کننده ﯾک روز آفتابی و پرنور باشد. قطعاً کسی وجود ندارد که ماﯾل به استفاده از اﯾن فضا نباشد.

یکی از رنگهایی که برای چشم مناسب است، رنگ سبز است. این رنگ باعث می شود که شما در زمان مطالعه کردن، چشم شما قدرت پیدا کنید و فشار خیلی روی چشم بیاید.

رنگ سبز به طور معمول باعث تمرکز بیشتر چشم  بر روی سطوح یا موارد دیگری می شود. اﯾن امر سبب آرامش و افزاﯾش تواناﯾی چشم خواھد شد. به همین خاطر توصیه می شود برای اتاق ھا و ﯾا بخش ھاﯾی از خانه که در آن قصد مطالعه یا نوشتن دارﯾد از اﯾن رنگ کمک بگیرید.

رنگ ھای سرد و خنکی چون آبی، نیلی و بنفش به اﯾجاد آرامش در فضای خانه کمک شایانی می کند. پس از ﯾک روز کاری سخت ورود به خانه و استراحت در قسمتی که با اﯾن رنگ ھا تزﯾین شده است. باعث فراھم شدن محیطی آرام خواهد شد.

کاربرد دﯾگر استفاده از اﯾن رنگ ھا مربوط به دکوراسیون حمام است. زمانی که می خواھید بعد از ﯾک روز کاری طولانی به حمام بروﯾد حتماً نیاز به آرامش دارﯾد که اﯾن رنگ ھا به شما کمک می کنند که در فضاﯾی آرام قرار بگیرﯾد.

با توجه به اینکه رنگ های زیادی وجود دارد و ممکن است در انتخاب یک رنگ مناسب با مشکل مواجه شوید، در نظر گرفتن اﯾن توضیحات کمی به شما کمک می کند تا از میان این رنگ های مختلف بهترین گزینه را در طراحی دکوراسیون خود  انتخاب کنید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *