چه دکوراسیونی مناسب سال نو است؟

دکوراسیون داخلی رامسین: از گذشته تا امروز، با نزدیک شدن به ماه اسفند به تکاپوی خانه تکانی و تغییر در دکوراسیون داخلی می افتیم. گاهی ممکن است فقط با یک شستشو و کمی جا به جایی مبلمان و وسایل خانه فضای زندگی خود را تغییر دهیم. ولی گاهی نیز به تغییر بیشتری فکر می کنیم.

 

در کل تغییر دکوراسیون، ﯾکی از اصلی ترﯾن وﯾژگی ھای ماه اسفند و نزدیک شدن به سال جدید است. حتی برخی خانمها خیلی زودتر از موعد مقرر به استقبال عید می روند و کار خود را از چند ماه قبل تر شروع می کنند.

البته همه چیز به فضای خانه بستگی دارد و اینکه تغییراتی که قرار است انجام شود و چه نوع تغییراتی خواهد بود.

اما به رسم قدیمی خانم ھا با نزدیک شدن به فصل بهار در کوچه و بازار راه می افتند تا قدﯾمی ھا را دور برﯾزند و اسباب و اثاثیه نو جاﯾگزﯾن کنند. در ھر صورت اﯾن ھم ﯾکی از رسم و رسوم شب عید است که مثل آجیل و شیرﯾنی حذف نشدنی است.

چنانچه  قصد تغییر اساسی در منزل دارﯾد، توصیه می کنیم به جای صرف ھزﯾنه گزاف برای خرﯾد مجدد مبلمان، بوفه و میز و صندلی منزلتان را از طرﯾق به کارگیری رنگ ھا دگرگون کنید.

همان طور که گفته شد رنگ ﯾکی از مهم ترین جنبه ھای دکوراسیون است. به طوری که بیش از آنکه نوع اسباب و اثاثیه جزء اصول مھم طراحی و چیدمان قرار گیرد، رنگ حرف اول را در دکوراسیون داخلی می زند.

به هر صورت بهتر استسال پیش رو، متفاوت از سال ھای گذشته طبق سلیقه و روحیه خودتان و ھر رنگی که می پسندﯾد، عمل کنید. مھمترﯾن نکته در طراحی رنگ دکوراسیون، اطلاع از رنگ ھای ھماھنگ و متضاد است. اﯾنکه شما بدانید چه رنگ ھاﯾی در کنار ھم ھارمونی اﯾجاد می کند و برعکس تضاد می آفرﯾند، قدم اول را برداشته اﯾد.

سه رنگ قرمز، زرد و آبی رنگ ھای اولیه ھستند و رنگ ھای میان آنھا به عنوان رنگ ثانوﯾه شناخته می شوند. استفاده از رنگ ھای ھم خانواده باعث آرامش و دلبازی خانه می شود. استفاده از ﯾک رنگ با میزان کمی از رنگ مکمل آن برای زنده کردن و انرژی بخشیدن به محیط خانه پیشنھاد می شود. تاثیر نور موجود در محیط خانه را نادﯾده نگیرﯾد. استفاده از رنگ سبز و آبی در اتاق ھاﯾی که رو به شمال ھستند باعث اﯾجاد سرما می شود. بھتر است رنگ ھای گرم تر و سرخ فام تر را استفاده کنید.

توجه داشته باشید نور چه از نوع طبیعی باشد چه مصنوعی، تاثیرات مختلفی بر رنگ خواھد داشت. دقت کنید که در چه زمانی از روز و به چه میزان نور طبیعی به ھر ﯾک از اتاق ھای شما می تابد، رنگ مورد نظرتان برای ھرﯾک از اتاق ھا را در نور ھمان اتاق بیازماﯾید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا