خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

چه دکوراسیونی مناسب حمام و دستشویی است؟

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.45.42

فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکوراسیون داخلی رامسین: حمام و دستشویی در برخی از خانه ھا تنھا به عنوان فضاﯾی کاربردی در نظر گرفته می شود که شاﯾسته توجه و وقت گذاشتن نیست. با اﯾن وجود بھسازی اتاقی که ھر روز مورد استفاده تمام اعضای خانواده قرار می گیرد و تقرﯾبا تمام مھمانان آنرا می بینند می تواند برای اﯾن فضای فراموش شده بسیار مفید باشد.
ممکن است شما از تزئین دستشوﯾی و حمام بدتان نمی آﯾد اما نمی دانید چگونه سادگی آن را حفظ کرده و ﯾا نمی توانید در مورد چگونگی اﯾن تزئین تصمیم بگیرﯾد، مطلب زﯾر می تواند براﯾتان مفید باشد.
روشھای زیادی برای آراستن حمام وجود دارد اما کار مشکل، انتخاب تنھا ﯾکی از اﯾن روشھاست. اگر اﯾده شما شامل وساﯾل و خرده رﯾزھا و دﯾگر وساﯾل گران قیمت تزئینی است، حتما قبل از قرار دادن تمام اقلام مورد نظرتان در اتاق، به تناسب و ترکیبات ممکن اﯾن موارد فکر کنید. ممکن است افزودن ﯾک عنصر تزئینی از نظر شما بسیار عالی باشد، اما تناسب اﯾن شیء با باقی وساﯾل حمام مانند آﯾنه، قفسه داروھا و…تناسبی نداشته باشد.
ﯾکی دﯾگر از اشتباھات راﯾج در تزئین حمام و دستشوﯾی، استفاده از چند طرح و نقش مختلف است. برای مثال دﯾوارھا نقش و نگاری متفاوت از حوله ھا و ھردو اﯾنھا متفاوت از پرده حمام و فرش ھستند. چنین کاری تصوﯾری مغشوش و عصبی کننده به وجود می آورد. بھترﯾن راه، استفاده از حداکثر دو نقش متناسب از نظر رنگ، طرح –مثلا گل و گیاه ﯾا ماھی- و بافت، با ﯾکدﯾگر در فضای حمام است.
می توانید برای اﯾجاد ھماھنگی، حمام را ھم مانند بقیه منزل تزئین کنید ﯾا تمی را درنظر بگیرﯾد که به کلی با فضای باقی خانه متفاوت باشد.
به طور مثال، اگر به ساحل درﯾا علاقه دارﯾد، میتوانید درﯾا را موضوع تزئین حمام قرار دھید. دﯾوارھا را آبی روشن ﯾا بژ-به رنگ ماسه- انتخاب کنید رنگ و برای تقوﯾت موضوع ﯾکی دو عکس به دﯾوار نصب کنید.
نکته قابل توجه اینکه موضوع مورد نظر شما ھرچه باشد، بھترﯾن کار ساده و خنثی نگھداشتن رنگ کف، دﯾوارھا و طاقچه ھاست و در عوض باﯾد از لوازم و خرده رﯾزھای تزئینی استفاده کرد. به اﯾن ترتیب اگر بخواھید پس از مدتی تم تزئینی حمام را تغییر دھید، خرج زﯾادی متحمل نخواھید شد.
افرادی که به وساﯾل مکانیکی و مدرن علاقه دارند، روش تزئین و تجھیز حمام با آخرﯾن وساﯾل و تکنولوژی بسیار جالب خواھد بود. شیرھای مجھز به چشم الکترونیک، سر دوشھای جالب و مانند اﯾنھا. انواع سردوشھا از مدلھای قابل تنظیم تا انواعی که دارای چند خروجی آب ھستند و از دو ﯾا چند جھت آبفشانی میکنند، در بازار موجود است. شیرھای آب دارای چشم الکترونیک نیز از دسته مواردی ھستند که واقعا ارزش مخارج تھیه و نصب دارند و موجب صرفه جوﯾی فراوان در آب می شوند.
چنانچه سبک مورد علاقه شما به سمت آرامش و سادگی تماﯾل دارد، برای اﯾجاد فضاﯾی متناسب با اﯾن روحیه باﯾد حمام را با رنگھای روشن تزئین کنید. رنگھای روشن فضا را بزرگتر نشان داده و موجب تقوﯾت روحیه شخص میشوند. اگر به بوھا حساسیت ندارﯾد، در حمام از خوشبو کننده ھای طبیعی دارای اسانس لاوندر (اسطوخودوس) استفاده کنید.
بوی اﯾن گیاه بسیار آرام بخش بوده و انواع خوشبو کننده ھای آن به شکلھای مختلف مانند شمع، ظروف تزئینی با محفظه ای برای اسانس، صابون و… در بازار موجود است. تزئیناتی با مواد طبیعی مانند چوب و سنگ و ھمچنین گیاھان سبز طبیعی ﯾا مصنوعی – نه گلھای مصنوعی درشت قرمز و زرد- نیز به اﯾجاد فضاﯾی آرام بخش کمک می کند.
دیزاین حمام و دستشویی به طوری که برای کودکان جذاب باشد، علاقه آنان به پاکیزگی و نظافت را تقوﯾت میکند و در عین حال شادی و جذابیت خاصی به خانه میدھد. از فرزندانتان بپرسید که دﯾدن چه چیزی بیش از ھمه براﯾشان جالب است. مثلا ﯾک کتاب ﯾا داستان خاص را دوست دارند؟
حیوانات و ماھیھا را می پسندند ﯾا به جنگل علاقه دارند؟ ﯾافتن مواد تزئینی-کاربردی مانند حوله، پرده حمام و جای صابون و مسواک با تم مورد علاقه کودکان کار مشکلی نیست. برای تزئین دﯾوار ھم میتوانید از تواناﯾی خود در طراحی ﯾا از تصاوﯾر آماده استفاده کنید.
فراموش نکنید که تماشای چند کاتالوگ و مجله و ھمچنین گشت و گذار در فروشگاھھا میتواند نیروی خلاقه شما را تحرﯾک کرده و انتخابھای درست تری در مقابلتان قرار دھد. مھمترﯾن نکته اﯾن است که شما وساﯾلی را برای اتاقی میخرﯾد که “ھر روز” و “به دفعات” آنھا را می بینید، پس با دقت و توجه به سلیقه جمعی خانوادھ مواردی را انتخاب کنید که زود شما را دلزده نکرده و تا مدتھا براﯾتان جذاب باشند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *