WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.57.24 (5)

چه دکوراسیونی مناسب تابستان است؟

دکوراسیون داخلی رامسین: اتاق خواب از جمله مکانهایی است که باید در ھر فصلی آرامش و آساﯾش شما را تامین نماید. نکات زیادی در طراحی دکوراسیون اتاق خواب وجود دارد که ما در مطالب گذشته به آن پرداخته ایم.

 فراموش نکنید که شیوه طراحی و چیدمان اتاق خواب در ھر فصلی باﯾد به گونه ای باشد که آرامش شما را فراھم کند. و از این نکته هم غافل نشوید که با کوچک ترﯾن اشتباه در چیدمان اﯾن فضا، آساﯾش و راحتی از شما سلب خواهد شد!

 در این مطلب قصد داریم به نکاتی بپردازﯾم که در تابستان باﯾد در اتاق خواب رعاﯾت شود. با رعاﯾت اﯾن چند نکته می توانید تابستان را در آرامش سپری کنید.

آوﯾختن تابلوھاﯾی که نمای درﯾا، درﯾاچه، اقیانوس و رودخانه دارند باعث می شوند که حس سرما به محیط القا شود.

اگر اتاق خواب تان دارای پنجره ھای بلند است، بھتر است ساعتی از روز را که تابش نور خورشید کمتر است پرده ھا را کنار بزنید و اجازه دھید فضای بیرون نماﯾان شود. اگر پنجره ای مشرف به باغ، حیاط و ﯾا کوه دارﯾد، بھتر است در طول روز پرده ھا کنار باشند تا نمای بیرون به راحتی نماﯾان شود، به ﯾاد داشته باشید که اﯾن نوع منظره ھا فضاﯾی آرام و خنک را به محیط القا می کنند.

اگر اتاقی آفتاب گیر دارﯾد بھتر است از پرده ھای ضخیمی استفاده کنید تا آفتاب مزاحم خواب  صبح تان نشود. اگر شدت نور خورشید، ھنگام صبح بسیار زﯾاد است به گونه ای که از لابه لای تار و پود پرده ھای ضخیم ھم عبور می کند می توا اطراف تخت خواب تان را پارچه ھای نازک آوﯾزان کنید تا نید  از شدت نور بکاھد. پرده ھای اطراف تخت خواب ھمراه با تعداد زﯾادی کوسن و بالش ھای نرم، فضاﯾی رومانتیک و شاعرانه ای را به وجود می آورد.

اگر شب ھا عادت به کتاب خواندن دارﯾد بھتر است در دو طرف تخت خواب چراغ ھای مطالعه پاﯾه دار و ﯾا چراغ ھای رومیزی قرار دھید تا مطالعه ھای شبانه تان به راحتی صورت گیرد و نور کافی برای مطالعه داشته باشید. میز کوچکی را برای قرار دادن لیوان آب، کتاب ھا و مجلات در کنار تخت خواب قرار دھید.

به دلیل گرمای زﯾاد در فصل تابستان از چیدمان شلوغ در اتاق  خواب ھا اجتناب کنید. ھر چه فضای اتاق خواب خالی تر و بازتر چیدمان شود به القای حس سرما بیشتر کمک می کند. اگر از اشیای بزرگ آنتیک که تیره رنگ ھم ھستند در اﯾن فضا استفاده کرده اﯾد، بھتر است تا پاﯾان فصل گرما آنھا را از فضای اتاق خواب دور نگه دارﯾد چرا که اﯾن اشیا باعث گرم شدن بیشتر فضای اتاق می شوند.

استفاده از فرش ھای کوچک که رنگ ھای روشن و ماتی دارند در فصل تابستان کمک می کند که اتاق خواب به فضاﯾی دلباز و روشن تبدﯾل شود.

با استفاده از رنگ ھای روشن، مات و کمرنگ برای روتختی، کوسن ھا و بالش ھا، رنگ دﯾوار و پوشش کف، فضای اتاق خواب را به جاﯾی روشن با القای حس سرما تبدﯾل کنید تا در طول تابستان در آرامش و راحتی استراحت کنید.

استفاده از رنگ ھای سفید، سبز روشن، زرد و آبی کمرنگ برای پوشش دﯾوارھا در اﯾن فصل بسیار توصیه می شود تا فضاﯾی آرام و سرد به وجود آﯾد.

تا آنجاﯾی که فضای اتاق خواب اجازه می دھد از گل و گیاه تازه در اﯾن فضا استفاده کنید. استفاده از گل ھای مصنوعی ولی با رنگ ھای روشن و شاد ھم در اﯾن فضا توصیه می شود.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *