خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

چه دکوراسیونی مناسب اتاق کودک است؟

WhatsApp Image 2020-06-15 at 16.57.52

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: همه ما دوست داریم به عنوان پدر و مادرهایی حال یا آینده، فرزندان سالمی را تحویل اجتماع دهیم. به همین خاطر برای نیل به چنین آرمانی می بایست محیطی سالم و امن برای رشد  کود کانمان فراھم کنیم.

از مهمترین اقداماتی که  در تارﯾخچه دکوراسیون داخلی به آن اھمیت زیادی از سوی کارشناسان داده شده است، نحوه چیدمان اتاق خواب و طراحی آن بوده است.

چید مان اتاق خواب از محل قرار گرفتن تخت تا انتخاب بھترﯾن وساﯾل تزﯾینی و دﯾوارکوب ھا و… تاثیری مستقیمی روی رفتار او دارد.

نحوه چیدمان اتاق خواب کودک:

تخت کود ک را به عرﯾض ترﯾن دﯾوا ر اتاق خواب تکیه بد ھید . مراقب باشید  که کود ک از روی تختش در اتاق را ببیند .

بھتر است دﯾواری که برای تکیه د اد ن تخت کود کتان انتخاب می کنید ، مقابل د ستشوﯾی ﯾا حمام نباشد  چون می تواند  سلامت کود کتان را به مخاطره بیند ازد .

اگر دو فرزند  دارﯾد ، بھتر است از تخت ھای دو طبقه تا حد ممکن استفاده نکنید ، چرا کودکان نیاز دارند  فضای باز و راحتی بالای سرشان داشته باشند  و تخت ھای دو طبقه اﯾن امکان را از کود کی که د ر طبقه اول می خوابد، خواهد گرفت. و تاثیری خوبی در روحیه او ندارد.

بخشی از اتاق را به محلی برای مطالعه اختصاص دھید. در گوشه ای از اتاق کودک میز و صندلی و چراغ مطالعه ای بگذارﯾد  و به او بفھمانید  که این مکان مناسب مطالعه و د رس خواند ن است. بنابراین او می داند که در چه بخشی از خانه مطالعه کند.

اتاق خواب کود ک را به محیطی سالم تبد ﯾل کنید. تصاوﯾر آب و د رﯾا، آکوارﯾوم ﯾا وجود آب می تواند  محیط ناسالمی اﯾجاد  کند  و د ر آﯾند ه  صدای موجب بروز بیماری آسم در کود ک شود .

فضای اتاق کود ک را ھمواره تمیز و منظم نگه دارید. همچنین کمد ھای د ﯾواری و کشوھای اتاق خواب کودک را ھمیشه تمیز و مرتب کنید .

فضای اتاق خواب هر چقدر باز و منظم باشد، کود ک به ھمان میزان احساس آرامش بیشتری می کند که این موضوع می تواند روی خلاقیت و قدرت تخیل او تاثیر بالقوه ای بگذارد.

با بهره گیری از نور، رنگ و آثار اتاق خواب کود ک باﯾد به او روحیه ای با نشاطی ببخشید. به همین خاطر به این نکته توجه ویژه ای داشته باشید و نور اتاق او را کنترل کنید.  

بهتر است  دﯾوار اتاق کودک را رنگ آبی نزنید. اﯾن رنگ موجب افسرد گی در او خواهد شد. و ممکن است انرژی  او را به تحلیل ببرد.

رنگ ھای روشن ھمچون زرد، صورتی کمرنگ و سبز روشن می تواند  انتخاب خوبی برای رنگ دﯾوار اتاق کود ک باشد .

آخرین نکته مهمی که در مورد  تزئین اتاق خواب کود ک مد نظر قرار دهید این است که به هیچ وجه از تصاویر خشن استفاده نکنید. ولی تا جایی که برای شما مقدور است از تصاویری که می تواند حس خلاقیت و آرامش را در کودک پرورش دهند، بهره ببگیرید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *