خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

چه تعریفی می توان برای دکوراسیون داشت؟

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.59.30

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: ممکن است خیلی از ما عبارت دکوراسیون را زیاد شنیده باشیم ولی هیچ گاه به این صرافت نیفتاده باشیم که اصولا دکوراسیون چه نقشی در خانه ما می تواند ایفا کند.

ھنگامی که فضاﯾی از وسعت کمی برخوردار بوده و صرفنظر از کاراﯾی، به لحاظ ظاھری نیز کوچک و دلگیر به نظر می رسد، به کارگیری راھکاری بسیار ساده و کاربردی دکوراسیونی آن قدر می تواند تاثیرگذار و مفید فاﯾده باشد، گویی که دﯾوارھا به عقب رانده شده و فضا به طور واقعی بزرگتر شده است.

انتخاب رنگی مناسب برای فضای مذکور از جمله مھمترﯾن اقدامات برای وسیع تر کردن آن به لحاظ ظاھری است. اﯾن موضوع تنھا به انتخاب رنگی برای دﯾوارھا و سقف محدود نمی شود بلکه کفپوش انتخابی و ھمچنین رنگ لوازم دکوراسیونی و کاربردی موجود و ﯾا مورد نظر برای فضا نیز از اھمیت بسزاﯾی برخوردارند زﯾرا در ﯾک محیط، درست است که دﯾوارھا بیشترﯾن و بزرگترﯾن سطوح را تشکیل می دھند ولی بخش زﯾادی از آنھا باقرارگیری لوازم در مقابلشان و ھمچنین نصب دﯾوارکوب ھا و تابلو ھا پوشیده شده و در واقع اﯾن وظیفه به عناصر دکوراسیونی ﯾادشده منتقل می شود.

بنابراﯾن برای پوشش دﯾوارھا و سقف فضاﯾی کوچک از ﯾک رنگ روشن و ﯾا لااقل از تنالیته ھای مختلف ھمان رنگ بھره گیرﯾد. به کارگیری رنگ ھای تیره و به خصوص گرم، دﯾوارھا را نزدﯾک تر به نظر می رساند. اﯾن موضوع در مورد پوشش کف نیز به ھمان میزان حائز اھمیت است. ھرچه کفپوش انتخابی

شما تیره تر باشد، وسعت کف محیط کوچک تر به نظر می آﯾد برعکس کفپوش ھای روشن و به خصوص صیقلی مانند سنگ و سرامیک که بازتابی از نور را نیز به ھمراه دارند، سبب بزرگتر جلوه دادن کف محیط می شوند.

علاوه بر رنگ، طرح نیز در اﯾن جرﯾان، نقش مھمی را عھده دار است. اﯾن موضوع، از پوشش دﯾوارھا و کف گرفته تا پارچه ھای مورد استفاده در لوازم دکوراسیونی مانند پرده، رومبلی، روتختی و غیره ھمگی را شامل می شود. به طورکلی ھرچه کاربرد طرح کمتر باشد، فضا از وسعت بیشتری به لحاظ ظاھری برخوردار خواھد شد.

فضاھای پرنور بزرگتر به نظر می رسند بنابراﯾن انجام ھر اقدامی که نور موجود در محیط را افزاﯾش دھد در افزاﯾش ظاھری وسعت نیز کارساز خواھد بود. ﯾکی از دلاﯾل پیشنھاد به کاربردن رنگ ھای روشن برای سطوح نیز موضوع انعکاس نور بیشتر اﯾن قبیل رنگ ھا است. لذا اگر در فضای مورد

نظر پنجره ای دارﯾد که با پرده نسبتاً ضخیمی پوشیده شده است، پرده ای نازکتر را جاﯾگزﯾن کرده تا از حداکثر میزان نور طبیعی بھره گیرﯾد. در نورپردازی ﯾک فضا با نور طبیعی و در نتیجه دستیابی به ھدف مورد نظر ﯾعنی بزرگتر جلوه کردن فضا، به جز درﯾافت حداکثر میزان ممکن از نور خورشید راه مھم دﯾگری وجود ندارد ولی در نورپردازی توسط منابع غیرطبیعی، دست باز است. شما می توانید با انتخابی صحیح از لوازم نورپرداز، فضاﯾی پرنور و نورپردازی ھدفمند داشته باشید. به عنوان مثال در ﯾک فضا ھرچه دﯾوارھا روشن تر باشند، فاصله شان از ﯾکدﯾگر بیشتر نشان داده شده و فضا بزرگتر جلوه می کند. اﯾن کار نیز به راحتی با چراغ ھای ھالوژنی امکان پذﯾر است. اﯾن روزھا در اغلب خانه ھای نوساز بر روی سقف فضاھای عمومی مانند اتاق نشیمن و پذﯾراﯾی حاشیه ای از سقف کاذب طراحی می کنند که داخل آن چراغ ھای ھالوژن تعبیه شده است. بنابراﯾن کافی است اﯾن چراغ ھا را به سمت دﯾوار ھداﯾت کنید. البته اﯾن کار توسط ھالوژن ھای رﯾلی نیز عملی است. در مبحث افزاﯾش نور محیط چه حاصل از ﯾک منبع طبیعی و چه منبع مصنوعی، آﯾنه نقش بسزاﯾی دارد. برای اﯾن منظور آﯾنه ای را در مقابل آن منبع نورزا بر روی دﯾوار نصب کرده و از بازتاب نور توسط آن، برای نورانی تر کردن فضا استفاده کنید.

ھرچه در محیط از لوازم دکوراسیونی و کاربردی بزرگ و عظیم الجثه تری استفاده کنید بخش اعظمی از فضای موجود با لوازم پر شده و ھرچه فضای خالی کمتری وجود داشته باشد، محیط کوچک تر به نظر می رسد.

دﯾوارکوب در قالب تابلو، آﯾنه، طبقه، زوار و غیره به صورت افقی در طولی بلند و متناسب با طول دﯾوار، روش دﯾگری برای اﯾجاد خطوط افقی مورد نظر است. به طور کلی در کلیه راھکارھای فوق، ھدف ھداﯾت چشم بر روی خطی افقی واقع بر روی دﯾوار است. به اﯾن ترتیب به جای آنکه چشم طول ﯾک دﯾوار را با سرعت گذر کند، وقفه ای حتی چند ثانیه ای داشته و ھمین مدت زمان کم، عاملی برای طوﯾل تر نماﯾاندن طول دﯾوار در ذھن می شود.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *