چند نکته کلیدی در مورد رنگ آمیزی خانه

دکوراسیون داخلی رامسین: هر سال با نزدیک شدن عید نوروز، خانواده ها به تکاپوی خانه تکانی، تغییر دکوراسیون، تھیه لوازم منزل جد ید یا تعمیر و بازسازی وسایل قدیمی می افتند و به ھر صورت ھمه میل د ارند با نو شد ن سال، حال و ھوای منزل شان نیز تغییر کند . اگر شما از جمله افراد ی ھستید که علاقه دارید به طور مستقیم در بخشی از امور مربوط به تزئین و چید مان منزل شرکت کنید، بد نیست کار را از نقاشی دیوارھا یا ھر سطح قابل رنگ شدن دیگر شروع کنید .

حسن این کار در این است که رنگ نه تنھا می تواند با ھزینه کمتر جلوه بسیاری مثال به مبلمان قدیمی ببخشد ، بلکه اگر کار برایتان مشکل بود ، در جایی خراب شد یا به ھر د لیل دیگر از ادامه آن دست کشیده یا از درست انجام د اد ن کار ناتوان شد ید ، می توانید از نقاشان حرفه ای کمک بگیرید و خیال تان راحت باشد که ھزینه آن یا ضرر د وباره کاری به اند ازه امور دیگر دکوراسیون با نخواھد بود . فقط فراموش نکنید که رنگ خوب و یکنواخت مخلوط شده باشد ، غلظت آن کافی و د ر ھر مرتبه رنگ آمیزی، جھت حرکت قلم مو یا غلتک باید یکسان باشد ، نه اینکه یک قلم از با به پایین و قلم بعد ی از چپ به راست حرکت کند . برای پوشش بھتر، یک دست رنگ از یک جھت و دست بعد ی عمود بر آن اجرا می شود .

بھترین کار این است که کار نقاشی سقف را قبل از رنگ آمیزی د یوارھا انجام د ھید . سانتوس برای این کار به جای قلم مو از غلتک رنگ با د سته قابل تنظیم استفاد ه می کند (که اکنون د ر فروشگاه ھای رنگ و ابزار ایران نیز موجود است) و د و د ست رنگ به سقف می زند که د ست اول د ر جھت تابش نور منبع اصلی نور اتاق – مانند پنجره و دست دوم عمود بر جھت این نور است با قلم مو نیز جھت رنگ آمیزی باید به ھمین صورت باشد.

عده ای از تولید کنندگان رنگ، رنگ سفید را با ترکیبی تولید می کنند که ھنگام نقاشی صورتی یا آبی است، اما پس از خشک شدن سفید می شود . این رنگ ھا به خصوص برای نقاشان تازه کار بسیار کارآمد ھستند ؛ زیرا به آنھا کمک می کنند تا در زمان نقاشی یک سطح سفید ، پوشیده شدن تمام سطح از رنگ مطمئن شوند .

به گفته سانتوس، اگر سقف منزل شما د ارای بافت است، حد ود ١٠ تا ١۵ د رصد رنگ بیشتری نیاز خواھید د اشت. او پیشنھاد می کند که برای چنین سقفی از غلتک ابری استفاد ه کنید تا پوشش یکنواخت تری د اشته باشید . «به این ترتیب شما با صرف انرژی کمتر، رنگ بیشتری به سطح مورد نظر خواھید زد .»

▪ د رھا

ھرچند بیشتر معمول است که قبل از رنگ آمیزی یک د ر، آن را از چھارچوب خارج کنند ، اما به گفته سانتوس می توان آن را د ر جای خود ھم رنگ کرد .

به این ترتیب شما می توانید تمام اطراف آن را یکباره رنگ کنید و نیازی به نصب مجد د آن ھم نخواھد بود . اما قبل از شروع کار باید د ستگیره ھا و قسمتھای فلزی د یگر مانند ذره بین، جای کلید و… را از د ر جد ا کنید و لوھا را با یک ماد ه مناسب مانند د و-سه یه چسب میسکیت (چسبی با پایه آمونیاک که با قلم موی نقاشی روی محل مورد نظر مالید ه شد ه، پس از خشک شد ن حالت ستیکی پید ا کرد ه و می توان آن را پس از اتمام کار به راحتی از محل جد ا کرد ) بپوشانید . سپس از یک بتونه و آستری با پایه روغنی استفاد ه کنید تا رویه اولیه د ر را بپوشاند و حد اقل دودست رنگ براق یا نیمه براق به د ر بزنید .

▪ کابینت

به گفته ھیرش ھنگام رنگ آمیزی کابینت، مقدمات کار، بیش از ھر چیز اھمیت دارد . ابتدا د رھا و کشوھا و ابزار د یگر د اخل کابینت مانند سبدھای سیمی را بیرون بیاورید و سطح مورد نظر را به خوبی تمیز کنید . نوع رنگ آستری که به کار می برید ، به این بستگی دارد که جنس کابینت شما از چوب باشد یا لمینت.

اگر کابینت ھا از قبل رنگ شده اند، باید ببینید که این رنگ چه بود ه است. اھمیت این نکته د ر این است که اگر رنگ نھایی قبلی د ارای پایه روغنی بود ه، اکنون برای بتونه کاری و آستری آن ھم باید رنگ روغنی به کار ببرید .

پس از زد ن رنگ آستری مناسب، د و یا سه د ست از رنگ مورد نظر خود را به سطوح بزنید تا مطمئن شوید که رنگ کابینت ھا د ر مقابل استفاد ه ھر روزه د وام خواھد یافت. طبعا ھرچه تعد اد یه ھای رنگ بیشتر باشد ، د وام آن ھم بیشتر خواھد شد . به گفته ھیرش «یک یه رنگ پس از خشک شد ن تنھا به ضخامت یک د ستمال کاغذی خواھد بود ». سانتوس پیشنھاد می کند که برای نتیجه بھتر، رنگ را با غلتک ابری به کابینت بزنید ، سپس با یک قلم مو رنگ را پخش کرد ه و یه ای یکنواخت ایجاد کنید .

مواد افزود نی د کوراتیو که به تازگی به رنگ ھا اضافه می شوند نیز می توانند امکانات جالبی برای شما ایجاد کنند . برای مثال افزود ن ماد ه ای که موجب ترک خورد ن رنگ می شود به رنگ قرمز و زد ن یه نھایی قرمز بر روی رنگ پایه خاکستری، جلوه زیبایی ایجاد می کند ، زیرا ترک ھای ایجاد شده در رنگ قرمز موجب می شوند تا رنگ خاکستری زیری نمایان شد ه و کابینت ھای قد یمی جلوه تازه ای پیدا کنند .

بازدیدها: 0

مطالب مرتبط