خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

چند نکته مهم در مورد تغییر دکوراسیون!

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.53.23 (3)

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون رامسین: همان طور که می دانید تغییر مبلمان به طور معمول پرھزﯾنه است. از طرفی می بینیم رنگ آمیزی و نقاشی دیوارها و یا پوشش ھای دﯾگر مانند کاغذ دﯾواری به نسبت ھزﯾنه کمی در برخواهد داشت. ضمن اینکه با این تغییر نمای منزل شما یک تغییر اساسی می کند.

به این ترتیب اگر می خواھید دکوراسیون منزل خود را تغییر دھید و احساس می کنید مبلمان شما نو و سالم است، لازم نیست که حتما به آنها کاری داشته باشید. فقط کافی است برای اﯾجاد نمای جدﯾد رنگ دیوارها را تغییر بدھید. این اقدام علاوه بر اﯾن که نوعی تغییر دکوراسیون است که هیچ هزینه ای برای شما ندارد، برای شروع طراحی دکوراسیون در ﯾک فضا نیز روشی کارآمد و مفید است.

در غیر این صورت می توانید ابتدا مبلمان مورد نظرتان را خود را پیدا کنید و بعد از انتخاب مبلمان رنگ دﯾوارھا را بر مبنای آن برگزینید.

به همین خاطر رنگ دﯾوار باید بر مبنای رنگ مبل باشد و مزیت این کار این است که چنین تغییری بسیار آسان تر از ﯾافتن پارچه مبلی براساس رنگ دﯾوارھای منزل است.
ھر رنگ و طرحی می تواند سه رنگ برای دﯾوار به شما پیشنھاد دھد که ھر ﯾک حالت خاصی را در فضای دکوراسیون به وجود می آورد.
زمانی که رنگ پارچه مبل را انتخاب کردید با توجه به حالتی که ماﯾل هستید در فضای اتاق ایجاد شود ( آرامش ، گرما و صمیمیت، انرژی و بشاشیت ) ﯾکی از آنھا را انتخاب کنید، البته نوع عکس العمل احساسی که در ما در برابر رنگ ھای خاص اﯾجاد می شود نیز در افراد مختلف متفاوت است.
توجه داشته باشید در این امر باید از دیگر اعضای خانواده نیز کمک بگیرید و نظرشان را جویا شوید. زیرا آنها نیز از این فضا استفاده می کنند. در هر صورت اﯾن انتخاب بھتر است به صورت مشارکتی انجام گیرد.

طبق تحقیقات اغلب مردم رنگ ھای گرم مانند قرمز و زرد را محرک و پرانرژی و رنگ ھای سرد مثل انواع سبز و آبی را آرامش بخش می دانند. ولی نباید فراموش کنیم که غلظت رنگ بر روی اﯾن نتاﯾج می تواند تاثیر بگذارد.

نکته مهم: پیدا کردن رنگ ھای مناسب برای دکوراسیون اتاق از روی رنگ پارچه مبلمان فقط برای اتاق نشیمن ﯾا پذﯾراﯾی کارساز نیست بلکه در ساﯾر اتاق ھا مثل اتاق خواب نیز امکان پذﯾر است.

می توانید از پرده ھا ﯾا روتختی که سطح بالاتری به خود اختصاص داده اند کمک بگیرﯾد.
زمانی که پارچه انتخابی شما طرح دار است؛ ابتدا سه رنگ از میان رنگ ھای موجود در طرح پارچه را انتخاب کنید. در صورتی که ﯾک قطعه اضافی از اﯾن پارچه داشته باشید آن را در کنار کارت ھای نمونه رنگ قرا ھید و تاثیر ھر رنگ را در کنار پارچه بررسی کنید. به همین خاطر حالتی که ماﯾلید بر فضای محیط باشد ﯾکی از اﯾن وﯾژگی ھا را انتخاب کنید. علاوه بر حالت فضا به وﯾژگی ھای دﯾگری که انتخاب ھر ﯾک از اﯾن رنگ ھا در پی دارد نیز توجه داشته باشید.

به طور نمونه اگر اتاق کم نور است رنگ روشنی در میان رنگ ھای پارچه را انتخاب کنید. رنگ سبزی که از میان رنگ ھای پارچه برای دﯾوار انتخاب کرده اﯾد دقیقاً ھمان سبز پارچه نباشد مشکلی اﯾجاد نمی شود و باز ھم ًچنانچه ھماھنگی در میان پارچه مبلمان و رنگ دﯾوارھا وجود خواھد داشت اما انتخاب رنگی دقیقاً ھمسان با ﯾکی از رنگ ھای پارچه باعث اﯾجاد ھماھنگی رنگی ﯾکدستی می شود که در نھاﯾت حس وسعت را به طرف مقابل اتتقال می دهد.
ھنگامی که رنگ دﯾوار را انتخاب می کنید به خاطر داشته باشید اگر رنگی تیره را می پسندﯾد، رنگی که روی کارت نمونه رنگ می بینید چنانچه دﯾوارھا را بپوشاند چند پرده تیره تر به نظر خواھد رسید.
بنابراﯾن ھمیشه نمونه رنگی دو تا سه پرده روشن تر از رنگ مورد نظرتان را انتخاب کنید تا روی دﯾوار به رنگ دلخواه شما دﯾده شود. بالعکس رنگ ھای روشن و خنثی در سطوح بزرگ مثل دﯾوارھا کم رنگ تر و ضعیف تر از آنچه در سطوح کوچک تر مانند کارت نمونه رنگ دﯾده می شود، به نظر می رسند. بنابراﯾن باﯾد رنگی چند درجه قوی تر را انتخاب کنید اما اگر رنگ دﯾوارھا را رنگی تیره تر در نظر می گیرﯾد بھتر است سقف و قاب در و پنجره ھا را با سفید رنگ آمیزی کنید تا چشم مجال استراحت بیابد.


اگر پارچه مبلمان ساده باشد ناگھان شما دامنه وسیعی از رنگ ھای گوناگون را برای ھمراھی و ھمنشینی با رنگ آن در برابر خود خواھید داشت. برای رسیدن به بھترﯾن نتیجه از چرخه رنگ استفاده کنید و رنگ ھاﯾی را که در ھارمونی با رنگ پارچه مبلی ھستند پیدا کنید. سپس با توجه به روحیات خودتان ﯾکی را انتخاب کنید..
وقتی پارچه مبلی شما ساده باشد امکان اﯾجاد کنتراست میان رنگ پارچه و رنگ ھای ھماھنگ با آن وجود دارد ضمن اﯾنکه با توجه به افزاﯾش تعداد رنگ ھای ھماھنگ با پارچه بیشتر می توانید به سوی رنگ ھای مورد علاقه خود بروﯾد.
این نکته را توجه کنید که می توان برای رنگ ھای ساده ﯾک رنگ مشابه پیدا کرد. برای این منظور می توان از رنگ ھای ھمساﯾه در چرخه رنگ بهره بگیرید. پس از انتخاب و اجرای آن روی دﯾوار آن را در گوشه و کنار اتاق در قالب لوازم دکوراسیونی، کوسن ﯾا کفپوش تکرار کنید. اﯾن کار را با رنگ ھای موجود در پرده نیز در اطراف اتاق انجام دھید تا رنگ ھای مجزای اتاق درھم ادغام شوند.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *