WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.50.30 (5)

چند نکته مهم درباره مبلمان و دکوراسیون اتاق نشیمن

● مبلمان

مبلمان می بایست با وضعیت بدن ارگونومیک باشد و وضعیت قوس طبیعی ستون مھره ھا را محاظت کند.

به همین خاطر پزشکان توصیه می کنند، مبلمان حتی الامکان از چوب محکم ﯾا فلز باشد و با مواد طبیعی و غیر طبیعی پوشانده و تزئین گردد.  برای چسباندن قسمت ھای مختلف مبلمان باﯾد از چسب غیر سمی استفاده شود.

● کف

کف از هر نظر باﯾد صاف و مسطح و تمیز کردن آن راحت باشد. اگر کف قسمت ورودی از جنس چوب ساده، چوب مرکب ﯾا پارکت است، باﯾد به خوبی درزگیری شود.

● نور

ورودی خانه باﯾد از بیرون راھرو و داخل، نور خوب و مناسبی برخوردار باشد.

● اﯾمنی

حس گر (سنسور) مخصوص دود ﯾا مونواکسید کربن باﯾد در نزدﯾکی در ورودی نصب شده باشد. تمام درھا و پنجره ھای طبقه اول باﯾد حفاظ و قفل خوب ضد سرقت داشته باشند.

● کف

اگر کف اتاق نشیمن از جنس چوب ساده، چوب مرکب ﯾا پارکت است، باﯾد به خوبی و با دقت درزگیری شده باشد. بهتر است کف اتاق نشیمن از مواد طبیعی باشد.

پیشنهاد می کنیم  قالیچه ھا و قالی ھا از پشم ﯾا کتان طبیعی و بدون مواد مصنوعی باشند و حتماً ترمز فرش  داشته باشند. چون در خیلی مواقع افراد سر می خورند.

اگر موکت ﯾا قالی، از اﯾن سمت دﯾوار تا آن سمت دﯾوار امتداد دارد، پوشش ضد رنگ برای آن ھا به کار نرفته باشد.

● میز

میز و صندلی ھا باﯾد راحت باشند و ھیچ بیرون زدگی، تیزی، میخ کج ﯾا بیرون زده، لقی و ھرگونه عامل آسیب زننده نداشته باشند میز و صندلی باﯾد به اندازه  باشد و طوری چیده شده باشد که راحت بتوان رفت وآمد کرد و پشتشان نشست و بلند شد. نور سقف بالای میز غذاخوری باﯾد فاصله کوتاھی با میز داشته باشد

● پنجره ھا

پوشش روی پنجره ھا باﯾد از مواد طبیعی بدون پوشش ھای مصنوعی شیمیاﯾی باشد

 

● اﯾمنی

حس گر سنسور( مخصوص دود ﯾا مونواکسید کربن ) از مدل ھای نوری ـ الکترﯾکی( باﯾد نصب شده باشد.

سیستم برق نباﯾد از زﯾر فرش ﯾا موکت رد شده باشد

● سقف

در سقف اتاق نشیمن نباﯾد از کاشی ھا ﯾا مواد دارای آزبست استفاده شود.

● نور

نور کلی اتاق نشیمن و نوری که برای موارد خاص  طراحی شده و به کار رفته است، باﯾد کافی و مناسب باشد.

پیشنهاد می شود از نورھای مصنوعی در جاھای مناسب استفاده کنید تا ساﯾه ھا محو و کمرنگ شوند.

● دﯾوارھا

ـ رنگ دﯾوارھا باﯾد روغنی و صاف، بدون خردگی و ترک و رﯾختگی باشد.

ـ برای جلای رنگ دﯾوارھا باﯾد از مواد طبیعی ﯾا روکش ھای بی ضرر استفاده شود.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *