WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.46.24 (1)

چند نکته درباره د کوراسیون کم هزینه

دکوراسیون داخلی رامسین: برای فراھم کردن محیطی آرام و زﯾبا، تنھا کافی است که کمی فکر کنید! روشھاﯾی وجود  د ارند  که ھزﯾنه چندانی ر بر ندارد و علاوه بر این خلاقیت و ابتکار شما را افزاﯾش خواھند  داد و خانه ای زﯾبا و دلپذﯾر برای شما به ارمغان خواھند آورد .

 در اﯾنجا به چند  نکته مفید  و کم ھزﯾنه اشاره می کنیم:

برای د کوراسیون زﯾبا و جذاب محیط زند گی خود  حتماً نیازی نیست از  مبلمان گران قیمت استفاد ه کنید . توصیه می کنیم قبل از شروع خرﯾد  مبلمان و ﯾا رنگ آمیزی منزل خود  سری به چند  کتاب فروشی بزنید. با خرﯾد  کتاب ھای د کوراسیون ممکن است اﯾد ه ھای جالبی د ر مورد  رنگ و نحوه چیدمان وساﯾل بگیرﯾد .

از وسایل قدیمی استفاده کنید

می توانید  از وساﯾل و مبلمان قد ﯾمی برای منزل خود  گاھی استفاد ه کنید . وسایلی که ممکن است در زﯾرزمین منزل شما بلا استفاده افتاده باشند ﯾا بعضی از آن ھا را بتوانید  از مکانھاﯾی نظیر جمعه بازار تھیه کنید .

د ر صورت علاقه به خرﯾد  از جمعه بازارھا سعی کنید  د ر آخرﯾن ساعات روز مراجعه ید  تا بتوانید  با قیمت ھای مناسب تری خرﯾد  خود  را کن خجالت نکشید !ً انجام د ھید . از اﯾنکه چانه می زنید  تا جنس مورد  نظر را با قیمت مناسبی خرﯾد اری کنید  اصلا در صورتی که محل سکونت خود  را اجاره کرد ه اﯾد  و از رنگ آمیزی و ﯾا کف پوش آن رضاﯾت ند ارﯾد ، سعی کنید  قبل از ھرگونه تغییرات با صاحب رنگ آمیزی و تغییر رنگ لوازم، ارزانترﯾن روش ممکن خانه مشورت کرده و وی را متقاعد  کنید که ھزﯾنه رنگ آمیزی و تغییرات را از اجاره کسر کند . برای اﯾجاد  تنوع در دکوراسیون است. ضمن اﯾنکه خود  شما ھم می توانید  آن را انجام د ھید .

نقشه ھا و عکس ھای قد ﯾمی، در صورتی که قابی مناسب برای آن ھا پیدا کنید، از بھترﯾن و ارزانترﯾن وساﯾل تزئینی دﯾوارھا ھستند .

ھداﯾاﯾی را که دوستان و اقوام به عنوان ھدﯾه منزل جد ﯾد  برای شما می آورند، در کمد  و گنجه نگذارﯾد. می توانید  از آن ھا در نقاط مختلف منزل جھت دکوراسیون استفاده کنید .

One Response

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *