WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.46.24

چند راهکار کم هزینه در تغییر دکوراسیون

طراحی دکوراسیون رامسین: تغییر در دکوراسیون منزل به این معنی نیست که مبلمان ﯾا رنگ دﯾوارھا را عوض کنیم. بلکه می توان با تغییر مدل چیدمان و یا بازسازی بعضی از وساﯾل به ﯾک نمای نو دست ﯾافت.

بازسازی و آراستن وساﯾل اتاق با روش ھای آسان و کم ھزﯾنه از بهترین راھکارھای تغییر دکوراسیون منزل و طراحی ویلا  است.

 میزھا معمولا سروﯾس مبلمان در اتاق نشیمن ھستند و از آنجا که میز اغلب در وسط اتاق قرار می گیرد و به دلیل نوع کاربردی که دارد در برابر دﯾد و مورد توجه ساکنین اتاق است، آراستن آن به اشکال مختلف می تواند نتیجه خوبی در تغییر حال و ھوای کلی فضا داشته باشد. تصور اغلب ما از ﯾک میز سطحی داﯾره، مستطیل ﯾا مربع شکل است. در حالی که میز می تواند اشکال مختلف و متنوع زیادی داشته باشد.

به عنوان مثال ﯾک جعبه چوبی ساده با ﯾک صندوق قدﯾمی ھم که فرمی به شکل مکعب دارند، می تواند به خوبی نقش ﯾک میز را در اتاق نشیمن شما اﯾفا کنند ضمن آنکه فضای قابل توجھی جھت نگھداری از ساﯾر وساﯾل و خرده رﯾزھای معمول در اتاق نشیمن را نیز فراھم می کنند. صندوق ھای قدﯾمی خود دارای نماﯾی زﯾبا ھستند و با قرار دادن ﯾک قطعه شیشه روی سطح آنھا می توانند به ﯾک میز جذاب تبدﯾل شوند، اما اگر می خواھید جعبه چوبی ساده ای را به میز تبدﯾل کنید روش ھای بسیار متنوعی برای آراستن آن وجود دارند که به بعضی از آنھا اشاره می کنیم .

● با رنگ

تکنیک ھای مختلف رنگ آمیزی و طرح دار کردن سطوح صاف ﯾا تکنیک استنسیل می توانند نماﯾی نو به میزھای مختلف ببخشند . استنسیل با استفاده از شابلون و رنگ طرح مورد نظر را روی سطح چوب انتقال می دھد.

در اﯾن روش طرح موردنظر را روی طلق ﯾا مقوا رسم می کنند. سپس بخش ھاﯾی از طرح را که قرار است رنگی باشند با کاتر برﯾده و از طلق ﯾا مقوا جدا می کنند. طلق حاصل طرح روی سطح میز چسبانده و ثابت می شود. در اﯾن مرحله با استفاده از روش ھای مختلفی می توان قسمت ھای خالی شده شابلون را رنگ کرد. ساده ترﯾن روش استفاده از اسپری رنگ است. به غیر از اسپری می توان با استفاده از ضربه زدن با سر قلم استنسیل ﯾا اسفنج ﯾا پنبه آغشته به رنگ بخش ھای مورد نظر را رنگ زد. البته در ھر ﯾک از اﯾن روش ھا طرح بافت خاص و وﯾژه ای پیدا می کند.

ﯾکی دﯾگر از تکنیک ھای تزئین سطوح با رنگ استفاده از چاپ دستی به صورت انواع مھر است. مھرھا را می توان با وساﯾل مختلفی از جنس اسفنج، لاستیک و مواد لاستیکی ھمانند صفحات لینولئوم ﯾا حتی میوه ھا و سبزﯾجاتی که بافت سخت دارند ساخت. مھرھا در اشکال و اندازه ھای مختلف به صورت آماده ھم عرضه می شوند.

در تصاوﯾر نتیجه استفاده از تکنیک دکوپاژ را ملاحظه می کنید. گل ھاﯾی در اندازه ھای مختلف از جنس کاغذ برﯾده شده و روی سطح میز چسبانده شده اند. در اﯾن روش پس از چسباندن تصاوﯾر لازم است سطح دکوپاژ شده با دو تا سه لاﯾه وارنیش پوشانده شود تا در برابر اصطکاک و فرساﯾش محافظت شود.

تصاوﯾری که برای دکوپاژ به کار می برﯾد ممکن است از پوستر ھا، کتاب ھا، مجلات ﯾا حتی کاغذھای دﯾواری ﯾا کاغذ کادو برﯾده شده باشند.

اگر در نقاشی مھارت دارﯾد می توانید روی سطح میز را با نقاشی ھای دستی نیز بیاراﯾید. بنا به میزان مھارت و سلیقه خودتان اﯾن نقاشی ھا ممکن است فقط سطوح رنگی و فرم ھای ھندسی ﯾا نقوشی ظرﯾف باشند. در ھر حال پس از پاﯾان کار و خشک شدن رنگ ھا پوشاندن سطح میز با دو تا سه لاﯾه وارنیش برای محافظت از آن ضروری است.

● پوشش کامل

اگر سطح میز سالم نیست و قدﯾمی و کھنه شده است ﯾک روش اﯾده آل برای پوشاندن کامل سطح میز چسباندن موزاﯾیک ھای کوچک بر روی آن است، موزاﯾیک ھا را می توانید در طرح ھای مختلف با مخلوطی از مل و چسب چوب روی میز بچسبانید و سپس فضای خالی میان آنھا را با دوقاب پر کنید.

● پاﯾه ھای ابتکاری

از ھر شیء محکمی که بتواند ﯾک قطعه شیشه ضخیم را بر روی خود نگاه دارد می توان برای ساختن ﯾک میز استفاده کرد و تنھا محدودﯾت شما در اﯾن امر مرز ھای تخیل تان است.به تخیل تان پر و بال بدھید. در تصاوﯾر ﯾک گلدان سفالی بزرگ را ملاحظه می کنید که به عنوان پاﯾه ای برای ﯾک میز شیشه ای گرد مورد استفاده قرار گرفته است و داخل گلدان با گل ھای خشک پر شده. چنین گلدانی را ممکن است با برگ ھای سبز ﯾا گل ھای مصنوعی نیز پر کرد که ھرکدام نماﯾی خاص به میز می بخشند. با قرار دادن ﯾک قطعه شیشه ضخیم که لبه ھای آن با ابزار مخصوص صاف شده است بر روی وساﯾل مختلفی ازجمله ﯾک نیمکت چوبی، گلدان ھای بزرگ سفالی ﯾا فلزی، پاﯾه ھای گچی و سنگی می توانید ًکاملا

میز ھای جالب و زﯾباﯾی بسازﯾد.علاوه بر فرم میز آنچه روی آن می چینید ھم تاثیر بسزاﯾی در جذابیت نمای میز خواھد داشت. با کمی ابتکار و نوآوری می توانید روش ھای کم ھزﯾنه و جذابی برای آراستن میزھاﯾتان بیابید. استفاده از ﯾک شال زﯾبا ﯾا شال گردنی با طرح ﯾا رنگ متناسب با فضای اتاق به عنوان ﯾک رانر ﯾا رومیزی می توان نماﯾی زﯾبا به ﯾک میز قدﯾمی و معمولی بخشید. از سوی دﯾگر برای پذﯾراﯾی میوه ھا و تنقلات مختلف را در ظروف غیرمعمولی رﯾخته و روی میز بچینید. در تصوﯾر ملاحظه می کنید که به جای چیدن چند عدد سیب در ﯾک میوه خوری، سیب ھا در ﯾک ردﯾف ظرف کوچک پاﯾه دار و ﯾک شکل چیده شده اند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *