چند راهکار ساده درباره یک اتاق نشیمن شیک!

دکوراسیون رامسین: امروزه ما مھمان ھاﯾمان را در اتاق نشيمن پذﯾرایی می کنيم، یا غذا می خورﯾم و تلوﯾزﯾون نگاه می کنیم. به همین دلیل اتاق نشيمن ھر خانه بيشترﯾن اھميت را در خانه دارد.

با هفت نکته ای که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، اتاق نشيمن خانه خود را می توانيد به فضایی دلنشین تر و زیباتر تبدیل کنید.  

طرح های خوبی از مجسمه دوقلو تهیه کنید. حتما مجسمه های سربازان هخامنشی یا ایران باستان را به حالت های مختلف دیده اید. می توان چنین مجسمه هایی را به حالت ھای دوستانه در کنار مبلمانی از چوب قرار داد، چرا که چوب خودمانی ترﯾن ماده قابل مصرف در مبلمان است.

پتينه ھای کھنه کاری شده، به خصوص با رگه ھای طلاﯾی، اتاق نشيمن شما را دنج تر می سازد. کاغذ دﯾواری ھم با گل ھای خوش رنگ به رنگ ھای ساده و ملاﯾم اھميت دارند.

اگر می خواھيد فضاﯾی فوق العاده دوستانه اﯾجاد کنيد، می توانيد از روکش مبل شطرنجی ﯾا گل دار استفاده کنيد.

اتاق نشيمن زمانی که به سمت رنگ ھای غليظ و شاد پيش می رود، فضای جوان تری دارد ولی استفاده از قھوه ای، نقره ای، طلاﯾی و قھوه ای قرمز اتاق نشيمن را رسمی و موقر می کند.

به چيدمان اشيا دقت کنيد، طوری که افراد در حين عبور و مرور مدام از صندلی و ميز لگد نخورند و شاﯾد لازم باشد بعضی مزاحم ھا را دور کنيد.

اگرچه بيشتر ما فکر می کنيم اتاق نشيمن کم نور، احساس امنيت به وجود می آورد ولی کمبود نور در درازمدت اثر بدی بر روحيه شما می گذارد.

بھتر است فضا را با نور کم و زﯾاد به صورت توام اﯾجاد کنيد. ﯾک قفسه چوبی برای چند کتاب شعر و ﯾا موارد دﯾگر و قرار دادن آلبوم سی دی ھای موسيقی و فيلم در نظر بگيرﯾد. با دﯾدن اﯾن قفسه کاربردی به ﯾاد می آورﯾد که راه ھای خوبی برای عصرھای دلتنگ جمعه وجود دارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.