WhatsApp Image 2020-06-23 at 17.52.47 (1)

چند راهکار برای پوشانیدن آسیب های دیوار

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: یکی از آسیب پذیرترین قسمت های خانه دیوارها هستند. جدا از ترک خوردگی ناشی از افت ساختمان، ھمواره بر اثر برخورد کوچکترﯾن جسم سختی ظاهر آن خراب می شود.

بعضی اوقات ممکن است اﯾن آسیب ھا زیاد نباشد و ﯾا موقعیتشان طوری است که با به کارگیری روش ھایی مانند نصب تابلو ﯾا دﯾوارکوب یا هر وسیله تزئینی می توان آنها را از معرض دید مخفی نمود.

 چنانچه موقعیت صدمات طوری باشد که با ھیچ کدام از راھکارھای فوق پوشیده نشده و ظاھر بدی را در محیط به وجود آورد به هیچ وجه نگران این قضیه نباشید. با ما باشید تا ایده هایی برای رفع این مشکل به شما ارائه کنیم.

معمولا در چنین شرایطی راههای زیادی وجود دارد که شما می توانید با اجرای مناسب هر یک از آنھا، نمای آسیب دﯾده دﯾوار موردنظر را با صرف ھزﯾنه ای اندک و در مدت زمان کمی پوشش داد، از این رو شما می توانید ظاھر متفاوت و زﯾبا را از آن دﯾوار نماﯾان سازﯾد که به دو نمونه از آن اشاره می کنیم:

تکنیک بافت دار کردن

معمولا برای بافت دار کردن روش ھای گوناگونی وجود دارد، ﯾکی از اﯾن مواد، ترکیب پودر مل، روغن الیف، آب و رنگ روغنی ساختمان است به طوری که خمیری تقرﯾباً شل بدست می آید.

برای اﯾن هدف می توان میزان آب و پودر مل را آن قدر تغییر داد تا به نتیجه دلخواه برای غلظت خمیر دست یافت. خمیر حاصله در واقع ھمان بتونه است که برای پر کردن ترک های دیوار استفاده می شود.

برای درست کردن اﯾن خمیر جھت نمونه ای که اشاره خواھیم کرد از رنگ روغنی قھوه ای استفاده کنید. خمیر را به وسیله کاردک به صورت تکه تکه روی سطح دﯾوار آسیب دﯾده بمالید. برای اﯾن منظور کاردک را تنھا به ﯾک جھت حرکت نداده و سعی نکنید که بافت اﯾجاد شده را صاف و ﯾکنواخت سازﯾد بلکه زﯾبا بودن اﯾن قبیل پوشش ھا به اتفاقی بودن آنھا است. پس از گذشت مدت زمان لازم برای خشک شدن اﯾن لاﯾه بافت دار خمیری بر روی دﯾوار اﯾن بار ھمین خمیر را با رنگ روغنی کرم درست کرده و دوباره با ھمان روش بر روی سطوح بافت دار قھوه ای قبلی بکشید. با اﯾن تفاوت که غلظت خمیر در اﯾن مرحله بسیار کمتر بوده و در نتیجه لاﯾه ھای نازک تری را بر روی بافت خشن و نسبتاً ضخیم قبلی بر جای می گذارد. به اﯾن ترتیب دﯾوار آسیب دﯾده و پر از ترک و ضربه خوردگی اکنون به دﯾواری زﯾبا و بافت دار تبدﯾل شده است البته الگوی رنگی ذکر شده تنھا برای ارائه اﯾده ای نو مطرح شد. شما می توانید از رنگ ھای دلخواه و ھماھنگ با محیط با ھمین روش استفاده کنید.

تکنیک طرح دار کردن

 ﯾکی از روش ھای طرح دار کردن دﯾوار که برخلاف روش فوق طرح ملاﯾمی را بر روی دﯾوار بر جای گذارده و کاربرد آن تقرﯾباً در بیشتر مکان ھا امکان پذﯾر است، تکنیک رنگ برداری نام دارد.

ابتدا رنگ موردنظر را آماده کرده و سپس با قلم مو و ﯾا غلتک به صورت نیمه رقیق بر روی دﯾوار پوشش دھید. حال دستمال نخی نسبتاً زبری را در دست تان به صورت مچاله درآورده و به صورت ضربه ای بر روی رنگ خیس تماس دھید. با اﯾن روش رنگ اضافی از روی سطح دﯾوار برداشته شده و ھمزمان با انتقال به پارچه، نقش مچاله شده پارچه بر روی دﯾوار باقی می ماند. توضیح: از آنجاﯾی که برای انجام اﯾن روش می باﯾست ھنگام رنگ برداری رنگ زﯾرﯾن خیس باشد، به سرعت عمل زﯾادی نیاز دارد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *