خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

چند توصیه در مورد اتاق نشیمن!

WhatsApp Image 2020-06-08 at 23.32.55 (3)

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون رامسین: آیا تا به حال فکر کرده اید که برای اﯾنکه مبلمان چرمی شما تمیز و نرم بماند چه کاری باید انجام دهید؟

پاسخ به این سوال زیاد سخت نیست. چرا که فقط کافی است مرتب آن را گرد گیری کنید و گاهی سطح آن را با واکس مخصوص چرم مالش دھید. در ضمن، همان طور که می دانید چرم را باید از رادﯾاتور و آتش شومینه که آن را خشک و خراب می کند، دور نگه دارﯾد.

حال فرض کنید که اﯾن اتاق، با کاناپه چرمی و مجموعه ای از نقاشی ھا و پرتره ھای خانوادگی، چه فضاﯾی می تواند در خانه شما به وجود آورد؟

با ما باشید تا چند نکته مهم در خصوص رنگ و تاثیری که می تواند در اتاق نشیمن به وجود آورد را تعریف کنیم.

معمولا رنگ سبز با رنگ شاه بلوطی کاناپه، زردھای روشن تر و سفیدھا و طلاﯾی ھای قاب ھا در تضاد است. دیوار سبز گرچه رنگی غلیظ است، ولی دلگیر نیست. در اﯾن جا رنگ سبز تند حالت سنتی شدﯾدی به اتاق خواهد داد، ضمن اﯾنکه به قدری شاداب است که برای استفاده در اتاق نشیمن مناسب است.

چنانچه  می خواھید نشیمن، اتاقی دنج و راحت باشد، ھیچ چیز بھتر از چرم کھنه نمی تواند حلال این مشکل باشد.  چرم به طور کلی حتی با گذشت سالھا از عمر آن، کیفیت خود را به خوبی حفظ می کند. به همین خاطر ﯾک کاناپه دست دوم آنتیک بھترﯾن گزﯾنه برای اتاق نشیمن خواهد بود.

با وجود اﯾن کاناپه می توان از مبلمان چوبی بزرگی که با رنگ چرم ھماھنگ باشد، استفاده کرد. در اتاقھای نشیمن امروز، صندوقچه ھای قدﯾمی، ضمن اﯾن که فضای وسیعی برای انبار کردن وسائل مھیا می کند، نقش تزئینی و متفاوتی نیز به میز جلوی مبل دارند.

شاید بھترﯾن گزﯾنه برای روشنایی یک اتاق لوستر باشد. ولی با استفاده خلاقانه تری از نور  می توان جو متفاوتی  در فضا ایجاد کرد.

به طور مثال چند عکس که منظم چیده شده اند، تأثیر بیشتری نسبت به یک ﯾا دو عکس دارند. معمولا گیاھان پربرگ مکمل دﯾوارھای سبز ھستند و کوسن ھای طرح دار با رنگھای روشن، نارنجی، زرد و مشکی به اتاق می افزاﯾند.

روشن ترﯾن تونالیته ھای کرم و سبز مرﯾم گلی جو لطیف و با شکوھی به وجود می آورد. چشم انداز اﯾن اتاق رنگھای سرد، اما آرامش بخش است. با رو انداز بافتنی و لوازم بافت دار، اندکی گرمای طبیعی به اتاق افزوده شده است.

در اتاقی که به باغچه دﯾد دارد، تزئینات با رنگ سبز طبیعت بیرون را به درون دعوت می کند. سبز ملاﯾم تصوﯾر و ساﯾه ھای شاخ و برگ ھا را در طول دﯾوار انتشار می دهند، اما رنگ غالب در اتاق کرم است که بیش تر طرح را به جای سبک روستاﯾی مدرن می نماﯾد و چشم انداز کلی اتاق را روشن نگه می دارد و به شخصیت سنتی رنگ سبز و نیز حال و ھوای مدرن می دھد. جدا از طرح بسیار جزئی و ته رنگ از سبز خیلی کم رنگ در دو کوسن ، تنھا ملاﯾم ترﯾن تونالیته ھای رنگی خنثی و نیز بافت ھای طبیعی ھستند که طرح را از ﯾکنواختی در می آورند.

در ﯾک محیط با رنگھای ملاﯾم و کم ترﯾن میزان طرح، اﯾجاد جذابیتی که ھر اتاقی به آن محتاج است، بر عھده بافت خواھد بود. موکت اتاق طرح ھای شطرنجی دارد و پارچه کاناپه با راه راه ھای طرح دار خود، بافتنی روانداز را که خود ترکیبی از بافت کبرﯾتی و حاشیه مخملی قھوه ای است، در ھم می آمیزد. ﯾک سبد در دار از جنس الیاف و گیاھان درﯾاﯾی نیز بافت مواجه طبیعی را به محیط می افزاﯾد.

کاناپه ای مدرن به راحتی با اﯾن اتاق ھماھنگ می شود. میز کنسول ھای تزئینی با دسته کشوھای برنجی منحنی نشانه ھاﯾی از تجمل سبک سنتی ھستند. مبلمان کلاسیک به رنگ سفید ﯾا کرم، به زﯾباﯾی در فضای مدرن جای خود را باز می کنند، بنابراﯾن وقتی قطعات چوبی با اشکال قدﯾمی جذاب دارﯾد، رنگ آمیزی آنھا شیوه خوبی برای مد روز کردن شان است.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *