WhatsApp Image 2020-06-21 at 13.27.44

چند ایده برای تغییر فضای داخلی خانه!

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: در شهرهای بزرگ افرادی که شاغل هستند و می بایست سر وقت معینی به سر کار بروند و در یک ساعت مشخص نیز محل کار خود را ترک کنند. در اﯾن صورت مجبورﯾم برای رسیدن از محل کار تا خانه ساعت ھا در ترافیک یا طی کردن مسافت باشیم.

خانه نیز تبدیل به یک چهاردیواری شده است که حکم خوابگاه را دارد و اگر در این فضا به فکر تغییر و تحولی نباشیم ، زندگی را به خود و عزیزانمان به شدت سخت خواهیم گرفت.

نکته ای که قبل از هر چیز اهمیت دارد رنگی است که در فضای موجود وجود دارد.  رنگ اگر سفید و روشن باشد، نور را منعکس می کند و دﯾوارھا را از لحاظ بصری به عقب می برد. و همین باعث می شود که فضای خانه بزرگتر نشان داده شود. البته می توان از رنگ ھای تیره که باعث اﯾجاد تضاد فضا می شود اضافه کرد و فضا را بزرگتر نشان داد و مهم تر اینکه خانه را از حالت ﯾکنواختی در خواهد آورد.

فراموش نکنید از رنگ روشن و درخشان استفاده کنید  به خاطر انعکاس بیشتر نور جدا از بزرگ نشان دادن محیط، فضا را نیز زنده تر جلوه خواهد داد. ﯾکی از اﯾن رنگ ھای روشن، رنگ استخوانی است که با دارا بودن شفافیت و روشنی می تواند ھمخوانی زیادی با رنگ ھای وساﯾل خانه داشته باشد.

وقتی کار شما با دﯾوارھا تمام شد حالا دیگر می توان به سراغ کفپوش ھا رفت. در بازار انواع مختلفی از کفپوش  وجود دارد از انواع سرامیک گرفته تا پارکت ھای طرح چوب، و…

توجه به این مطلب ممکن است شما را در استفاده از کفپوش ها بیشتر کمک کند: در مورد کفپوش ھم این نکته را فراموش نکنید که اگر از رنگ ھای تیره استفاده کنید فضا را فشرده تر و اگر از رنگ ھای روشن استفاده کنید مثل سفید فضا را بزرگ تر نشان خواهد داد.

 از این رو اگر ﯾک فضای بزرگ (مثل اتاق نشیمن) دارﯾد و قصد ندارید با وساﯾل زﯾاد آن را پرکنید، توصیه می کنیم حتما از کفپوش ھای تیره و رنگ چوب استفاده کنید و چنانچه تمایل دارید فضایی بزرگ داشته باشید و یا آن را جادار جلوه بدهید حتما از کفپوش ھای روشن استفاده کنید اما ﯾک مشکل در اﯾن زمینه وجود دارد و آن این است که دﯾوارھا و کف زمین با ھم ﯾکی می شوند و خانه حالت ﯾکنواخت می گیرد.

به همین خاطر سعی کنید برای رفع چنین مشکلی از قالیچه ھای کوچکی استفاده کنید که زﯾر مبل ھا و روی زمین قرار می گیرند.

در مورد نحوه قرار گیری وسایل و مبلمان در خانه که مھم ترﯾن نقش را در اﯾن زمینه اﯾفا می کنند باید گفت؛ انتخاب رنگ مبل اختیاری است اما اگر رنگ ھای روشن مثل سفید و کرم را برای رنگ آمیزی انتخاب کنید فضا زنده تر و بزرگ تر به نظر می آﯾد. این نکته را نیز حائز اهمیت است که مبلمان ھر چقدر به دﯾوارھا نزدﯾک  تر باشند و ترکیب منحنی داشته باشد، باعث می شود فضا تجزیه نشود.

طرح مبلمان شما ھر چقدر ساده تر باشد و کمتر از طرح و رنگ ھای شلوغ و مختلف استفاده شده باشد در اﯾجاد تصور فضای بیشتر به شما کمک خواهد کرد. اگر تصور می کنید این کار باعث می شود خانه تان خالی از ھرگونه طرح و رنگ شود و می خواھید با انتخاب مبلمان با طرح ھای درشت و رنگی از اﯾن موضوع خودداری کنید باﯾد بدانید به جای اﯾن کار می توانید از پارچه و رنگ مورد علاقه خود کوسن ھای کوچک و رنگین تھیه کنید تا از اﯾن راه ھم به فضا رنگ ببخشید و ھم جای زﯾادی را اشغال نکنید.

تھیه و خرﯾد پرده ھزﯾنه زیادی در پی دارد و شما برای اﯾنکه ھزﯾنه پرده را کم کنید چوب پرده ھا را در ارتفاع پاﯾین تری از سطح زمین خواهید زد. اما اﯾن صرفه جویی باعث می شود سقف کوتاه تر و فضای خانه تنگ تر به چشم بیاید.

بھتر است کمی ھم درباره نصب تابلوھا تجدﯾدنظر کنید و به جای اﯾنکه سعی کنید دقیقا تابلو را وسط دﯾوارھا نصب کنید خلاف اﯾن کار را انجام دھید و تابلوھا را کمی با فاصله از وسط دﯾوار آویزان و نصب نمایید.  با اﯾن کار ناخودآگاه توجه بیننده را از اندازه گیری دﯾوارھا پرت خواهید کرد.

در انتخاب تابلوھای عمودی و افقی نیز بهتر است نوع عمودی را به نوع افقی ترجیح دھید چرا که تابلو به صورت عمودی حس بلندی سقف را به بیننده القا می کند.

درباره طرح اﯾن تابلوھا ھم بهتر است طرح ھای شلوغ را به حداقل برسانید و اگر طرح شلوغی را دارید براﯾش حاشیه ای عرﯾض و سفید با قابی بارﯾک انتخاب کنید. تا فضا را بیش از آنچه که ھست شلوغ نکند.

همچنین از جمله بخش هایی که می توانید به خوبی از وجود آﯾنه استفاده کنید پشت قفسه وﯾترﯾن و کتابخانه است. برداشتن درھای زﯾادی داخل خانه و استفاده از درھای شیشه ای ھم می تواند محیط کوچک خانه ھای ما را بزرگ کند و از طرفی امکان رفت و آمد آسان تری را برای شما اﯾجاد نماید.

 طراحان داخلی معتقد هستند ﯾکی از مھم ترﯾن عواملی که باعث نگرانی و پرﯾشانی حال ما پس از گذراندن ﯾک روز کاری می شود، حضور در فضایی است که ھیچ گونه ھماھنگی در نوع چیدمان و رنگ آمیزی آن ندارد.

پس تا جایی که می توانیم می بایست همه نکاتی که می تواند در روحیه ما و در زمینه دکوراسیون داخلی وجود دارد رعایت کنیم.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *