خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

چرا اتاق خوب یک فضای خصوصی است؟

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.50.46

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: اتاق خواب، محرمانه ترین فضا در هر خانه ای است و باﯾد با خصوصیات اخلاقی و سلیقه و نیازھای صاحب ﯾا صاحبان آن متناسب و ھماھنگ باشد.

 علاوه بر مکان خواب شامل فضای مخصوص بازی اتاق خواب کودکان معمولا نیز ھست و اتاق خواب نوجوانان علاوه بر جای خواب مکانی است برای انجام تکالیف و مطالعه چنان که اتاق خواب جوانان ممکن است اتاق کار آناندنیز باشد.

بنابراﯾن اتاق خواب ھر ﯾک از اعضای خانواده باﯾد به تناسب نیازھای آنان طراحی شود. در اتاق خواب کودکان باﯾد از نبود اشیای خطرناک ﯾا خطرساز مطمئن و اسباب و وساﯾل آن را ترجیحاً چوبی و بدون گوشه ھای تیز انتخاب کرد. ھمچنین پوشش زمین باﯾد نرم و ضربه گیر باشد.

اتاق خواب نوجوانان نیز باﯾد ﯾک میز تحرﯾر و نورکافی در روز و شب برای مطالعه داشته باشد و اتاق خواب جوانان باﯾد به گونه ای طراحی شود که علاوه بر فضای کافی برای وساﯾل آنھا، امکان پذﯾراﯾی از دوستانی را که به منزل می آورند، داشته باشد تا استقلال بیشتری برای آنان فراھم سازد. ًاحتمالا از آنجا که وساﯾل شخصی ھر فرد در اتاق خواب او نگھداری می شود پیش از ھرچیز باﯾد به کمدھا و کشوھا در اتاق خواب توجه کرد. برای استفاده بیشتر از فضای داخل کمدھای دﯾواری بھتراست طبقه بندی شوند، می توان از فرو رفتگی ھاﯾی که در میان ستونھا در دﯾوار اتاق قرار دارند نیز برای ساخت طبقه بندی بھره گیرﯾم و از آنھا به عنوان کتابخانه ﯾا فضاﯾی برای نگھداری دﯾگر وساﯾل استفاده کنیم.

انتخاب تختخوابھاﯾی که در زﯾر دارای کشوھستند نیز به افزاﯾش فضای مناسب برای نگھداری وساﯾل شخصی کمک می کند و ﯾا انتخاب تختخوابھای دوطبقه در مواقعی که دو کودک خردسال ﯾا دو نوجوان از ﯾک اتاق استفاده می کنند، می تواند فضای بیشتری را در اختیار فعالیتھای دﯾگر آنھا قرار داد.

در انتخاب روتختی دقت داشته باشید. چرا که ﯾکی از بزرگترﯾن سطوح اغلب اتاق خواب بوﯾژه اتاق خوابھای کوچک سطح روی تخت خواھد بود.

فراموش نکنید دکوراسیون اتاق خواب بزرگسالان را می توان برای مدتی نسبتاً طولانی به ﯾک شکل حفظ کرد اما دکوراسیون اتاق کودک باﯾد در مدت زمانھای نسبتاً کوتاھی و با بزرگ شدن و تغییر کردن کودک و نیازھاﯾش تغییر ﯾابد و در ھر زمان مناسب با وﯾژگیھای سنی او باشد و به ھمین ترتیب در سالھای بالاتر متفاوت و حائز اھمیت است.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *