پوشش ھای دﯾواری با الیاف طبیعی!

دکوراسیون رامسین: در اتاق نشیمن بھتر است از پوشش ھای دﯾواری با الیاف طبیعی و پارچه ای استفاده کنید تا ﯾک حس دوستانه و صمیمی به اطراف و اطرافیان تان منتقل شود.
▪ در اتاق پذﯾراﯾی ترجیحا از پوشش ھایی استفاده کنید که در آن از براده ھای چوب، خرده ھای فلز و موادی مثل پی وی سی به کار رفته باشد. چنین پوششی در ضمن رسمی بودن، مقاومتش نسبت به ساﯾر پوشش ھا بیشتر است.
در تعیین پوشش اتاق بچه ھا می توانید از طرح ھای متنوع عروسکی و رنگ ھای شاد و درخشان کمک بگیرﯾد.
▪ با استفاده از طرح ھای عمودی و با فاصله، می توانید دﯾوارھا را بلندتر جلوه داده و اﯾ س را القا کنید که انگار سقف در فاصله ای مرتفع تر از ارتفاع واقعی اش قرار گرفته است.
▪ با استفاده از طرح ھای افقی، می توانید خانه را وسیع تر و پھن تر از آنچه ھست، نشان داده و در عین حال، سقف را به کف نزدﯾک تر نشان دھید.
▪ با استفاده از طرح ھای شلوغ و گُل دار، می توانید فضا را کوچک تر نشان دھید.
▪ با استفاده از طرح ھای قطری و زﯾگزاگ، می توانید محیط را زنده و پوﯾا جلوه دھید. چن طرح ھاﯾی به عنوان طرح ھای انرژی زا شناخته می شوند.
▪ ﯾادتان باشد که اگر الگوی پوشش دﯾواری تان خیلی نزدﯾک به ھم و مرتب در خطوط افقی و عمودی قرار داشته باشد، پوشش دﯾوارتان بر جلوه محیط غلبه خواھد کرد، به نحوی که مبلمان و وساﯾل داخل اتاق کمتر دﯾده می شوند.
▪ ﯾادتان باشد که ھماھنگی بین بافت پوشش دﯾواری و دﯾگر زﯾر مجموعه ھای مبلمان بسیار مھم بوده و بھتر است که اﯾن اقلام را در ﯾک طیف رنگی و ﯾا مکمل ﯾکدﯾگر انتخاب کنید.
▪ بھتر است قبل از انتخاب پوشش دﯾواری، از تاثیر رنگ ھا بر محیط و موارد استفاده شان در مکان ھای مختلف آگاھی داشته باشید. رنگ ھا حتی اگر با الیافی طبیعی و در قالب پوشش دﯾوار ھم باشند تاثیر زﯾادی بر محیط می گذارند. باﯾ توجه کنید که طرح و رنگ باﯾد با روحیه اعضای خانواده متناسب باشد چون ھر کدام از آنھا حس متفاوتی را به محیط القا می کنند.
▪ از رنگ ھای درخشان بھتر است که در اتاق کودکان استفاده کنید. اﯾن رنگ ھا موجب اﯾجاد انرژی و ھیجان در کودکان می شود. به طور معمول رنگ ھای درخشنده با رنگ سفید رقیق می شوند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا