بیبب

پوشش ھای دﯾواری با الياف طبيعی!

دکوراسیون رامسین: در اتاق نشيمن بھتر است از پوشش ھای دﯾواری با الياف طبيعی و پارچه ای استفاده کنيد تا ﯾک حس دوستانه و صميمی به اطراف و اطرافيان تان منتقل شود.
▪ در اتاق پذﯾراﯾی ترجيحا از پوشش ھایی استفاده کنيد که در آن از براده ھای چوب، خرده ھای فلز و موادی مثل پی وی سی به کار رفته باشد. چنين پوششی در ضمن رسمی بودن، مقاومتش نسبت به ساﯾر پوشش ھا بيشتر است.
در تعيين پوشش اتاق بچه ھا می توانيد از طرح ھای متنوع عروسکی و رنگ ھای شاد و درخشان کمک بگيرﯾد.
▪ با استفاده از طرح ھای عمودی و با فاصله، می توانيد دﯾوارھا را بلندتر جلوه داده و اﯾ س را القا کنيد که انگار سقف در فاصله ای مرتفع تر از ارتفاع واقعی اش قرار گرفته است.
▪ با استفاده از طرح ھای افقی، می توانيد خانه را وسيع تر و پھن تر از آنچه ھست، نشان داده و در عين حال، سقف را به کف نزدﯾک تر نشان دھيد.
▪ با استفاده از طرح ھای شلوغ و گُل دار، می توانيد فضا را کوچک تر نشان دھيد.
▪ با استفاده از طرح ھای قطری و زﯾگزاگ، می توانيد محيط را زنده و پوﯾا جلوه دھيد. چن طرح ھاﯾی به عنوان طرح ھای انرژی زا شناخته می شوند.
▪ ﯾادتان باشد که اگر الگوی پوشش دﯾواری تان خيلی نزدﯾک به ھم و مرتب در خطوط افقی و عمودی قرار داشته باشد، پوشش دﯾوارتان بر جلوه محيط غلبه خواھد کرد، به نحوی که مبلمان و وساﯾل داخل اتاق کمتر دﯾده می شوند.
▪ ﯾادتان باشد که ھماھنگی بين بافت پوشش دﯾواری و دﯾگر زﯾر مجموعه ھای مبلمان بسيار مھم بوده و بھتر است که اﯾن اقلام را در ﯾک طيف رنگی و ﯾا مکمل ﯾکدﯾگر انتخاب کنيد.
▪ بھتر است قبل از انتخاب پوشش دﯾواری، از تاثير رنگ ھا بر محيط و موارد استفاده شان در مکان ھای مختلف آگاھی داشته باشيد. رنگ ھا حتی اگر با اليافی طبيعی و در قالب پوشش دﯾوار ھم باشند تاثير زﯾادی بر محيط می گذارند. باﯾ توجه کنيد که طرح و رنگ باﯾد با روحيه اعضای خانواده متناسب باشد چون ھر کدام از آنھا حس متفاوتی را به محيط القا می کنند.
▪ از رنگ ھای درخشان بھتر است که در اتاق کودکان استفاده کنيد. اﯾن رنگ ھا موجب اﯾجاد انرژی و ھيجان در کودکان می شود. به طور معمول رنگ ھای درخشنده با رنگ سفيد رقيق می شوند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *