پنج اصل کلی فنگ شویی در دکوراسیون داخلی

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: فنگ شویی به ما توصیه نکرده که قواعد آن را مو به مو اجرا کنیم. و هیچ گاه هم به ما نمی گوید که هر اتاقی نیازمند اصول فنگ شویی است.
فراموش نکنید به کارگیری فنگ شویی به این معنا نیست که ما یکسری وسایل به خانه اضافه کنیم. بلکه ما باید همه وسایل را بازبینی کرده و وسایل کهنه و قدیمی را دوباره به کار بگیریم. دور ریختن وسایل کهنه چیزی را عوض نمی کند و باعث بهبود زندگی ما نخواهد شد. فقط هزینه های اضافی را برای خود می تراشیم. هر وسیله ای با یک تعمیر ساده، همین که بتواند مورد استفاده مجدد قرار بگیرد در اصول فنگ شویی می تواند به ما کمک کند.
بهتر است وسایلی که آنها را دوست ندارید را در کمد خود انبار نکنید. این وسایل که معمولا خیلی از آنها استفاده خاصی ندارند کمترین ضرری که می توانند برسانند این است که بیهوده جای شما را اشغال می کنند و به طبع فضای خانه را نیز تنگ تر می کنند.
یکی از مهمترین اصول فنگ شویی این است که از بی نظمی پرهیز کنیم. تهویه هوای خانه را کنترل کرده و به طور منظم و مرتب خانه را نظافت کرده تا جریان انرژی را آزاد کنیم.
یک تذکر: برخی این تصور را دارند که فنگ شویی پیروی از خرافات و موھوم پرستی ھای چین باستان است. این یک تصور بسیار غلط است. فنگ شویی به هیچ وجه مد ﯾتیشن و تمرﯾن روحی نیست، و البته روشی زود گذر و د وره ای هم نیست، جادو جنبل ھم نیست، بلکه ھنری است ساده، انعطاف پذﯾر و ملموس برای افزاﯾش نشاط، آرامش و تعاد ل د ر زند گی روزمره که با انواع سبک ھای د کوراسیون داخلی مطابقت و سازگاری دارد .
ورود ی هر مکانی، فضای ارتباطی بین دنیای بیرون و محل کار یا محل سکونت ماست. نکته قابل توجه این است که در این مکان انرژی داخل و خارج می شوند. از دیدگاه فنگ شوﯾی، هر ورودی خانه ای، دهانه آن به حساب می آید، زیرا انرژی «چی» همان انرژی مکان ما، به محض ورود به خانه در اتاق ها پراکنده شده و بلافاصله جریان پیدا می کند.

توجه وﯾژه به ورودی اصلی محل زندگی یا محل کار و حتی یک مجتمع مسکونی یک چیز لازم و واجب است. به همین خاطر در ورودی نباید کوچکترین وسیله اضافی باشد.
در چنین فضایی حتما باید توجه کنیم که ورودی راه پله ها، آسانسور و راھروی ساختمان حتما باید از روشنایی کافی برخوردار باشند. کیفیت پوشش کف راھروھا و همچنین پوشش د ﯾوارھا و نوع روشنایی آنھا اهمیت زیادی دارد.
ورود ی داخلی باید فضای جادار، روشن و خلوتی داشته باشد تا انرژی «چی» به راحتی بتواند داخل شود و آزادانه در جریان باشد.
به همین خاطر از هر گونه رخت آویز یا وسیله محصوری در ورودی منزل به جد بپرهیزید. چون اکثر خانه ها ورودی را محل جاکفشی می کنند بهتر است کفش ھا نیز در جاکفشی چیده شوند. فقط توجه کنید که اگر ورود ی شما باریک و تارﯾک است، انرژی «چی» برای وارد شد ن به خانه و اتاق ها دچار مشکل می شود. به هر صورت این مکان بایدئ از نور و روشنایی کافی برخوردار باشد.
نصب ﯾک لوستر یا یک منبع نور مناسب موجب افزایش نیروی انرژی «چی» خواهد شد. اگر لوستر یا کریستالهای نوری با سبک دکوراسیون داخلی شما هماهنگ و مناسبتی ندارد می توانید از لامپ ھای ھالوژن ﯾا رافکن ھای کوچک چند جھته استفاد ه کنید و نور را درچھارگوشه ورود ی پخش نمایید. توصیه می کنیم شب ھا و مخصوصا در زمستان چراغ راهروها روشن بماند.
برای اﯾنکه ورود ی خانه بزرگتر به نظر برسد، از رنگ روشن و د رخشانی برای د ﯾوارھای راهروها استفاده کنید و باز ھم تاکید می کنیم که ھرچه اثاثیه کمتر، اﯾن فضا آزاد تر و بازتر خواهد شد.
اگر ورود ی خانه کوچک باشد، ﯾک آﯾنه بزرگ در اﯾن فضا نصب کنید. ولی مراقب باشید که آﯾنه را در ورود ی قرار ندھید زﯾرا از نظر فنـگ شـویی اﯾن کار انرژی ھای خوب و مثبت را باز پس می گیرد و از ورود آنها خودداری می کند.
سروﯾس ھای بھد اشتی یا حمام نباﯾد رو به روی د ر ورود ی باشند. زﯾرا انرژی «چی» وارد آنجا می شود ولی به تجزیه و تحلیل خواهد رفت.
همچنین توجه داشته باشید که اتاق خواب و آشپزخانه نیز نباﯾد روبه روی د ر ورود ی قرار بگیرند. اگر اتاق خواب شما روبه روی د ر ورود ی است، د ر اﯾن صورت به هیچ وجه احساس امنیت نمی کنید و ذهن شما ممکن است درگیر شود. از طرفی به صورت ناخوشایندی اتاق خواب در معرض دید همه آنهایی قرار می گیرد که به دم در ورودی شما مراجعه می کنند. پیشنهاد می کنیم اتاق نشیمن روبه روی د ر ورود ی قرار بگیرد و مقابل در ورود ی یک فرش نرم پھن کنید.

شرکت طراحی دکوراسیون رامسین

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا