خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

پرده ­ها چه تاثیری به فضای خانه دارند؟

بب

فهرست مطالب

دکوراسیون رامسین: خانم های با سلیقه خیلی خوب می دانند که پرده ­ھا در منزل علاوه بر زﯾباتر کردن فضای خانه، کمک می­ کنند میزان ورودی نور را کنترل و مدیریت کنیم. پرده ھا ھم مانند پوشش  کف، دﯾوار و سقف، ﯾک پوشش اصلی در دکوراسیون داخلی خانه به شمار می آﯾند. کاربرد پرده برای جاھای مختلف، متفاوت است. مسلما پرده ای را که برای اتاق نشیمن و ﯾا اتاق کودک انتخاب می کنید را نمی توانید در آشپزخانه استفاده کنید. درستون اﯾن ھفته به نکاتی در مورد پرده آشپزخانه می پردازﯾم…

بعضی از آشپزخانه ھا بیشترﯾن نور مورد نیاز خود را در طول روز از روشناﯾی بیرون تامین می کنند. در چنین فضاھای کوچک و کم نور، باﯾد در انتخاب نوع و جنس پرده بسیار دقت کرد تا جلوی نوری که قرار است به داخل بتابد، گرفته نشود. اگر قرار است در طول روز، منبع اصلی روشناﯾی آشپزخانه نور خورشید باشد، باﯾد از پرده ای که حصیر نازک و به رنگ روشن دارد، استفاده کنید.

اگر پوشش دﯾوار آشپزخانه طرح دار است، بھتر است از پرده ای ساده و بدون طرح برای پنجره استفاده کنید ولی در صورتی که دوست دارﯾد پرده آشپزخانه نماﯾان باشد حتما از حصیرھای طرح دار، با رنگی متضاد با دکور آشپزخانه استفاده کنید.

می توانید به جای استفاده از پارچه ھای بلند و حرﯾر برای پوشاندن پنجره ھای آشپزخانه، از  پرده ھای کوتاه حصیری که ﯾا به حالت کشویی جمع می شوند و ﯾا به صورت بالارو، در قسمت بالایی پنجره جمع می شوند، استفاده می شود. اﯾن پرده ھا اﯾن برتری را نسبت به دﯾگر پرده ھا دارند که جای زﯾادی نمی گیرند و به ھنگام آشپزی خطر شعله ور شدن و جلوی دست را گرفتن را به حد صفر می رسانند.

پرده ھای حصیری که امروزه به راحتی در بازار ﯾافت می شوند، علاوه بر سبکی و کیفیت بالاﯾی که دارند، در طرح ھا و رنگ ھای مختلف ھستند که به راحتی با ھر دکور و ھر نوع سبکی می توانید از آنھا استفاده کنید.

نکته آخر اینکه  اﯾن پرده ھا قابل شستشو هستند. جنس اﯾن نوع پرده ھا به گونه ای است که حتی به ھنگام لک شدن می­توانید با استفاده از اسپری ھای لک بر و اسفنج به راحتی لک آنھا را از بین ببرﯾد.

چند نکته مهم در مورد طیف رنگ ها

بهتر است تنھا سه طیف رنگی را در دکور خانه به کار ببرﯾد، گام بزرگ و  موثری در راه رسیدن به چیدمان مطلوب برداشته اﯾد. پرده، در کنار روتختی و کوسن، از جمله عناصری است که نقش و رنگ را با خود به خانه می آورد.

بھتر است که رنگ پرده ھا با رنگ کف و مبلمان ھماھنگ باشد ﯾا حتی نقشی که در مبلمان وجود دارد، در پرده ھم تکرار شده باشد. به اﯾن ترتیب، تعادل بصری مطلوبی اﯾجاد می شود.

 اگر پرده، مبلمان، کف و دﯾوارھا از طیف رنگی واحدی ھستند، کوسن ھاﯾی با رنگ متضاد انتخاب کنید تا دکور خانه از ﯾکنواختی خارج شود.

از پرده ھای ضخیم و مقاوم اتاق ھایی که نورگیر ھستند و مدت زﯾادی از روز با نور روشن هستند استفاده کنید و ﯾا آستری را برای پرده ھا در نظر بگیرﯾد.

به طور کلی، منسوجات سنگین و رﯾز باف، بادوام تر از پارچه ھاﯾی مانند تور ھستند که تار و پودشان معلوم است. الیافی مانند نخ، استات، ناﯾلون، ابرﯾشم و کتان از الیاف ھای آسیب پذﯾر به حساب می آﯾند. الیافی مانند پلی استر و اکرﯾلیک به راحتی با آفتاب کنار می آﯾند و نسبت به دﯾگر الیاف مقاوم ترند. بسیاری از پارچه ھای امروزی به ھنگام تولید، پرداخت شده اند و در مقابل خاک، گرد و غبار و نور آفتاب مقاومت بیشتری از خود نشان می دھند. اگر از پرداخت پارچه ھای پرده ای مطمئن شوﯾد، پرده ھاﯾی با کیفیت و بادوام نصیب تان شده است.

پایان

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *