پرده ­ها چه تاثیری به فضای خانه دارند؟

دکوراسیون رامسین: خانم های با سلیقه خیلی خوب می دانند که پرده ­ھا در منزل علاوه بر زﯾباتر کردن فضای خانه، کمک می­ کنند ميزان ورودی نور را کنترل و مدیریت کنیم. پرده ھا ھم مانند پوشش  کف، دﯾوار و سقف، ﯾک پوشش اصلی در دکوراسيون داخلی خانه به شمار می آﯾند. کاربرد پرده برای جاھای مختلف، متفاوت است. مسلما پرده ای را که برای اتاق نشيمن و ﯾا اتاق کودک انتخاب می کنيد را نمی توانيد در آشپزخانه استفاده کنيد. درستون اﯾن ھفته به نکاتی در مورد پرده آشپزخانه می پردازﯾم…

بعضی از آشپزخانه ھا بيشترﯾن نور مورد نياز خود را در طول روز از روشناﯾی بيرون تامين می کنند. در چنين فضاھای کوچک و کم نور، باﯾد در انتخاب نوع و جنس پرده بسيار دقت کرد تا جلوی نوری که قرار است به داخل بتابد، گرفته نشود. اگر قرار است در طول روز، منبع اصلی روشناﯾی آشپزخانه نور خورشيد باشد، باﯾد از پرده ای که حصير نازک و به رنگ روشن دارد، استفاده کنيد.

اگر پوشش دﯾوار آشپزخانه طرح دار است، بھتر است از پرده ای ساده و بدون طرح برای پنجره استفاده کنيد ولی در صورتی که دوست دارﯾد پرده آشپزخانه نماﯾان باشد حتما از حصيرھای طرح دار، با رنگی متضاد با دکور آشپزخانه استفاده کنيد.

می توانید به جای استفاده از پارچه ھای بلند و حرﯾر برای پوشاندن پنجره ھای آشپزخانه، از  پرده ھای کوتاه حصيری که ﯾا به حالت کشویی جمع می شوند و ﯾا به صورت بالارو، در قسمت بالایی پنجره جمع می شوند، استفاده می شود. اﯾن پرده ھا اﯾن برتری را نسبت به دﯾگر پرده ھا دارند که جای زﯾادی نمی گيرند و به ھنگام آشپزی خطر شعله ور شدن و جلوی دست را گرفتن را به حد صفر می رسانند.

پرده ھای حصيری که امروزه به راحتی در بازار ﯾافت می شوند، علاوه بر سبکی و کيفيت بالاﯾی که دارند، در طرح ھا و رنگ ھای مختلف ھستند که به راحتی با ھر دکور و ھر نوع سبکی می توانيد از آنھا استفاده کنيد.

نکته آخر اینکه  اﯾن پرده ھا قابل شستشو هستند. جنس اﯾن نوع پرده ھا به گونه ای است که حتی به ھنگام لک شدن می­توانيد با استفاده از اسپری ھای لک بر و اسفنج به راحتی لک آنھا را از بين ببرﯾد.

چند نکته مهم در مورد طیف رنگ ها

بهتر است تنھا سه طيف رنگی را در دکور خانه به کار ببرﯾد، گام بزرگ و  موثری در راه رسيدن به چيدمان مطلوب برداشته اﯾد. پرده، در کنار روتختی و کوسن، از جمله عناصری است که نقش و رنگ را با خود به خانه می آورد.

بھتر است که رنگ پرده ھا با رنگ کف و مبلمان ھماھنگ باشد ﯾا حتی نقشی که در مبلمان وجود دارد، در پرده ھم تکرار شده باشد. به اﯾن ترتيب، تعادل بصری مطلوبی اﯾجاد می شود.

 اگر پرده، مبلمان، کف و دﯾوارھا از طيف رنگی واحدی ھستند، کوسن ھاﯾی با رنگ متضاد انتخاب کنيد تا دکور خانه از ﯾکنواختی خارج شود.

از پرده ھای ضخيم و مقاوم اتاق ھایی که نورگير ھستند و مدت زﯾادی از روز با نور روشن هستند استفاده کنيد و ﯾا آستری را برای پرده ھا در نظر بگيرﯾد.

به طور کلی، منسوجات سنگين و رﯾز باف، بادوام تر از پارچه ھاﯾی مانند تور ھستند که تار و پودشان معلوم است. اليافی مانند نخ، استات، ناﯾلون، ابرﯾشم و کتان از الياف ھای آسيب پذﯾر به حساب می آﯾند. اليافی مانند پلی استر و اکرﯾليک به راحتی با آفتاب کنار می آﯾند و نسبت به دﯾگر الياف مقاوم ترند. بسياری از پارچه ھای امروزی به ھنگام توليد، پرداخت شده اند و در مقابل خاک، گرد و غبار و نور آفتاب مقاومت بيشتری از خود نشان می دھند. اگر از پرداخت پارچه ھای پرده ای مطمئن شوﯾد، پرده ھاﯾی با کيفيت و بادوام نصيب تان شده است.

پایان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.