ویژگی های یک دفتر کار مناسب

دکوراسیون داخلی رامسین: اگر طراح، نقاش، وکیل و تاﯾپیست ھستید و ﯾا ھر نوع تخصص دﯾگری را دارا می باشید که نیاز به محل کاری ﯾا امکانات و تجھیزات خاص و بسیار حرفه ای ندارد، می توانید ﯾکی از اتاقھای محل زندگی خود را به دفتر کار تبدﯾل کنید بدون اﯾنکه اﯾن کار باعث به وجود آمدن کمبود فضا برای اھالی منزل بشود. البته اﯾن به شرطی است که ارباب رجوع نداشته باشید و خود به تنھاﯾی پروژه ھای خود را تکمیل کنید. با اﯾن کار، درآمد شما بسیار بالاتر خواھد رفت زﯾرا قادر خواھید شد از فرصتھای اضافی خود در منزل بھره ببرﯾد و نیز از دست غرولندھای افراد خانواده که ھمیشه از عدم حضور شما در خانه شکاﯾت دارند خلاص شوﯾد.

در اﯾن دفتر کار که شما در خانه خود برپا می کنید تنھا دو چیز آنقدر ضروری است که بدون وجود آنھا کارتان خواھد خوابید و طرحتان به شکست منجر  خواھد شد: خط تلفن و ﯾک راﯾانه خانگی. بقیه لوازم را می توانید بسته به سلیقه خود تھیه کنید و ﯾا از خرﯾد آنھا چشم پوشی کنید. در انتخاب محل مناسب در درون منزل که مناسب اﯾن منظور باشد می توانید به اﯾن نکته توجه کنید که اﯾن محل باﯾد دنج، دور از دسترس کودکان و نیز دور از چشم میھمانان باشد. ھمچنین داشتن پرﯾز برق و تلفن در تصمیم گیری در اﯾن مورد بسیار ضروری است. سعی کنید ﯾک نگاه حرفه ای به اﯾن اقدام خود داشته باشید ھرچند که به واقع در کار خود ﯾک حرفه ای تمام عیار نیستید. فکر نکنید چون در درون خانه کار می کنید پس باﯾد تمام افراد خانواده و نیز مسائل و مشکلات خانوادگی را نیز در کار خود راه دھید. ھرگز خود را در موقعیتی قرار ندھید که به طور مستمر مجبور به عذرخواھی از مشترﯾان خود به علت اتلاف وقت آنھا و نیز سوءتفاھم ھای اﯾجاد شده بشوﯾد: »از شما عذر می خواھم که فرزند کوچکم شما را پشت گوشی معطل نگاه داشت.« من در آشپزخانه بودم در اول راه، ھرگز به میز کارھای مجلل و تابلوھای دﯾوار مدرن گرانقیمت فکر نکنید. بلکه بخشی از فضای میز تحرﯾر خود ﯾا ھمسرتان و حتی فرزندانتان را به کار جدﯾدتان

اختصاص دھید. با توجه به اﯾن نکته که در شراﯾط حاضر، نماﯾشگرھا آنقدر کوچک و سبک شده اند که می توان آنھا را به راحتی جابه جا کرد.

بنابراﯾن می توانید با ساختن ﯾک قفسه کوچک که بر روی دﯾوار نصب می شود، مانع از آن شوﯾد که نماﯾشگر و ﯾا حتی فاکس و تلفن زﯾر دست و پای دﯾگران بمانند. برای تزئین اتاق نیز از تابلوھاﯾی استفاده کنید که ھم برای حالت معمولی اتاق ھم برای ﯾک اتاق کار مناسب باشند، به عنوان مثال منظره ﯾک غروب درﯾاﯾی ﯾا گله اسب ھای سفید به جای پرتره ای از فرزندتان که بسیار شخصی است ﯾا نماﯾی از ﯾک آسمانخراش که شما در حال طراحی دکوراسیون داخلی آن ھستید. به اﯾن ترتیب مشتری شما که برای تحوﯾل کار خود به شما مراجعه کرده است حس نامطلوبینخواھد داشت. قالیچه کف اتاق را نیز طوری انتخاب کنید که در ھر دو حالت عادی و کاری قابل استفاده باشد. قالیچه ھای گرانبھا ﯾا قالیچه ھاﯾی که دارای طرح ھاﯾی فانتزی کودکانه و ﯾا طرح ھاﯾی بسیار خاص می باشند حتماً به کار شما نخواھد آمد.

نکته مهم تر اینکه، سعی کنید محل کار خود را نزدﯾک به در ورودی منزل انتخاب کنید تا رفت و آمد و حمل وساﯾل کاری براﯾتان راحت باشد. به روشناﯾی اتاق کار خانگی خود نیز توجه کنید. لوسترھای لوکس بسیار چشمگیر را فراموش کنید و از حبابھا و طرح ھای ساده و در عین حال شیک استفاده کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا