آکواریون-در-دکوراسیون-داخلی

وجود آکواريوم در دکوراسیون داخلی!

در این مطلب میخواهیم موضوع آکواریوم در دکوراسیون را بررسی کنیم.

بهم ریختگی در زندگی شھری و آپارتمان نشینی ضرورت وجود آرامش را دو چندان می کند.

برای دستيابی به اﯾن امر پيش روی ما روش های متعددی وجود دارد.

تنھا کمی با تامل کردن می توان بهترین و مقرون به صرفه ترین روش را پیدا کرد.

محيط طبيعی یکی از راههای رسیدن به آرامش است.

با توجه به اینکه امروزه با گسترش زندگی آپارتمانی رابطه ما با طبيعت به شدت کاهش یافته است.

گرچه انسان همیشه در تلاش است تا اﯾن خلاء بزرگ را با کشاندن گوشه ھاﯾی از طبيعت به محل زندگی خود پر کند.

در کشور ھای توسعه ﯾافته آکوارﯾوم جزﯾی از دکوراسيون داخلی منازل، فروشگاه ھا و اماکن تجاری به شمار می رود.

 

آکواریون-در-دکوراسیون-داخلی

 

 

از لحاظ روانشناسی 15 دقيقه تماشای آکوارﯾوم می تواند انسان را به مدت 48 ساعت شاداب نگه بدارد و بر تمرکز افراد جھت ﯾادگيری بيفزاﯾد.

جدا از این مطلب آکواریوم می تواند به زﯾباﯾی دکوراسیون داخلی کمک کند.

البته رعاﯾت اصول صحيح در بکار گيری آکوارﯾوم بسيار مھم و قابل توجه است.

خیلی از طراحان دکوراسیون داخلی تنھا به پيش بينی مکانی برای قرار گيری آکوارﯾوم بسنده می کنند و از محدودﯾت استفاده آکوارﯾوم در محيط ھای خاص غافل می شوند.

فراموش نکنیم بکار گيری غير اصولی آکوارﯾوم نه تنھا به زﯾباﯾی فضا کمک نمی کند بلکه با رشد جلبک ھا منظره بدی را به وجود می آورند.

 

 

آکواریوم-در-دکوراسیون-راه-پله

 

 

عوامل مهم در طراحی و تعبيه آکوارﯾوم:

 

 

 

انتخاب گونه زﯾستی آکوارﯾوم

 

به طور معمول آکوارﯾوم ھا به چھار گونه استوایی، مرجانی، رودخانه ای و مردابی تقسيم شده اند.

انتخاب هر کدام از گونه های آکواریوم به شراﯾط اقليمی مکان بستگی دارد.

مثلا انتخاب طرح استوایی مستلزم وجود نور طبيعی مناسب و دمای معتدل است.

در اﯾنجا به صورت جداگانه گونه ھای مختلف را مورد بررسی قرار داده ایم.

 

 

 

آکوارﯾوم استوایی

 

ساختار آکوارﯾوم استوایی طوری است که نيازمند نور زﯾاد و دمای مناسب است.

البته نور بيش از حد نيز باعث رشد نا متجانس جلبک ھا می شود و ظاھر آکوارﯾوم را تقریبا به می ریزد.

بهتر است در طراحی اکوارﯾوم استوایی از گياھان آبزی به صورت فشرده استفاده کنيد و حتی الامکان تمامی نقاط آکوارﯾوم را پوشش دھيد.

از گياھان استوایی می توان به واليز نرﯾا، کرﯾپتون و برگ سيبی اشاره کرد.

که دمای محیط آنها 28 تا 30 باید باشد. دمای مناسب برای اﯾن گونه  انتخاب گونه ماھيان است، گوپی، آنجل، بلک وﯾدو، نئون و انواع تتراھا ماھيان آکوارﯾوم استوایی را تشکيل می دھند.

 

 

 

آکوارﯾوم مرجانی در دکوراسیون

 

آکوارﯾوم مرجانی، همان طور که از نامش پیدا است محيطی پوشيده از مر جان ھا و صدف ھای درﯾایی است.

آب اﯾن گونه شور است و باﯾد از ماھيان آب شور یا دریایی در آن استفاده کرد.

می توان دلقک ماھی، آنجل آنتن دار، خفاش و خروس درﯾاﯾی می توانند به عنوان ماھيان اﯾن آکواریوم انتخاب شوند.

 

 

 

آکوارﯾوم رود خانه ای در دکوراسیون

 

در این گونه استفاده از آکواریوم در دکوراسیون داخلی می بایست آن را به شکل کف رودخانه طراحی کنيم.

استفاده از تعدادی صخره کوچک آکوارﯾوم را به محيط طبيعی شبیه تر می کند.

توصیه می کنیم در آکوارﯾوم رودخانه ای از ماھيان گوشتخوار استفاده کنيد، ماھيان مناسب اﯾن محيط اسکار، دراگون، کارد ماھی، و انواع سيچلاﯾد ھا ھستند.

استفاده از گياه در اﯾن آکوارﯾوم پيشنھاد نمی شود زﯾرا درجه سانتيگراد با نور ملاﯾم نابود و رﯾشه کن می شوند.

دمای مناسب برای اﯾن آکواریوم رودخانه ای معمولا ٢٨ تا ٢٢ است.

 

 

 

آکوارﯾوم مردابی

 

در آکوارﯾم مردابی را ماھيانی چون فاﯾتر، کت فيش، پوزه خرگوشی و گورامی ھا برای نگهداری مناسب هستند.

همچنین گياه گندمی نيز مناسب ترﯾن گياه برای اﯾن گونه آکوارﯾوم است.

 

دکوراسیون داخلی رامسین

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.