خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

وجود آکواریوم در دکوراسیون داخلی!

آکواریون-در-دکوراسیون-داخلی

فهرست مطالب

در این مطلب میخواهیم موضوع آکواریوم در دکوراسیون را بررسی کنیم.

بهم ریختگی در زندگی شھری و آپارتمان نشینی ضرورت وجود آرامش را دو چندان می کند.

برای دستیابی به اﯾن امر پیش روی ما روش های متعددی وجود دارد.

تنھا کمی با تامل کردن می توان بهترین و مقرون به صرفه ترین روش را پیدا کرد.

محیط طبیعی یکی از راههای رسیدن به آرامش است.

با توجه به اینکه امروزه با گسترش زندگی آپارتمانی رابطه ما با طبیعت به شدت کاهش یافته است.

گرچه انسان همیشه در تلاش است تا اﯾن خلاء بزرگ را با کشاندن گوشه ھاﯾی از طبیعت به محل زندگی خود پر کند.

در کشور ھای توسعه ﯾافته آکوارﯾوم جزﯾی از دکوراسیون داخلی منازل، فروشگاه ھا و اماکن تجاری به شمار می رود.

 

آکواریون-در-دکوراسیون-داخلی

 

 

از لحاظ روانشناسی ۱۵ دقیقه تماشای آکوارﯾوم می تواند انسان را به مدت ۴۸ ساعت شاداب نگه بدارد و بر تمرکز افراد جھت ﯾادگیری بیفزاﯾد.

جدا از این مطلب آکواریوم می تواند به زﯾباﯾی دکوراسیون داخلی کمک کند.

البته رعاﯾت اصول صحیح در بکار گیری آکوارﯾوم بسیار مھم و قابل توجه است.

خیلی از طراحان دکوراسیون داخلی تنھا به پیش بینی مکانی برای قرار گیری آکوارﯾوم بسنده می کنند و از محدودﯾت استفاده آکوارﯾوم در محیط ھای خاص غافل می شوند.

فراموش نکنیم بکار گیری غیر اصولی آکوارﯾوم نه تنھا به زﯾباﯾی فضا کمک نمی کند بلکه با رشد جلبک ھا منظره بدی را به وجود می آورند.

 

 

آکواریوم-در-دکوراسیون-راه-پله

 

 

عوامل مهم در طراحی و تعبیه آکوارﯾوم:

انتخاب گونه زﯾستی آکوارﯾوم

 

به طور معمول آکوارﯾوم ھا به چھار گونه استوایی، مرجانی، رودخانه ای و مردابی تقسیم شده اند.

انتخاب هر کدام از گونه های آکواریوم به شراﯾط اقلیمی مکان بستگی دارد.

مثلا انتخاب طرح استوایی مستلزم وجود نور طبیعی مناسب و دمای معتدل است.

در اﯾنجا به صورت جداگانه گونه ھای مختلف را مورد بررسی قرار داده ایم.

 

آکوارﯾوم استوایی

 

ساختار آکوارﯾوم استوایی طوری است که نیازمند نور زﯾاد و دمای مناسب است.

البته نور بیش از حد نیز باعث رشد نا متجانس جلبک ھا می شود و ظاھر آکوارﯾوم را تقریبا به می ریزد.

بهتر است در طراحی اکوارﯾوم استوایی از گیاھان آبزی به صورت فشرده استفاده کنید و حتی الامکان تمامی نقاط آکوارﯾوم را پوشش دھید.

از گیاھان استوایی می توان به والیز نرﯾا، کرﯾپتون و برگ سیبی اشاره کرد.

که دمای محیط آنها ۲۸ تا ۳۰ باید باشد. دمای مناسب برای اﯾن گونه  انتخاب گونه ماھیان است، گوپی، آنجل، بلک وﯾدو، نئون و انواع تتراھا ماھیان آکوارﯾوم استوایی را تشکیل می دھند.

 

آکوارﯾوم مرجانی در دکوراسیون

 

آکوارﯾوم مرجانی، همان طور که از نامش پیدا است محیطی پوشیده از مر جان ھا و صدف ھای درﯾایی است.

آب اﯾن گونه شور است و باﯾد از ماھیان آب شور یا دریایی در آن استفاده کرد.

می توان دلقک ماھی، آنجل آنتن دار، خفاش و خروس درﯾاﯾی می توانند به عنوان ماھیان اﯾن آکواریوم انتخاب شوند.

 

آکوارﯾوم رود خانه ای در دکوراسیون

 

در این گونه استفاده از آکواریوم در دکوراسیون داخلی می بایست آن را به شکل کف رودخانه طراحی کنیم.

استفاده از تعدادی صخره کوچک آکوارﯾوم را به محیط طبیعی شبیه تر می کند.

توصیه می کنیم در آکوارﯾوم رودخانه ای از ماھیان گوشتخوار استفاده کنید، ماھیان مناسب اﯾن محیط اسکار، دراگون، کارد ماھی، و انواع سیچلاﯾد ھا ھستند.

استفاده از گیاه در اﯾن آکوارﯾوم پیشنھاد نمی شود زﯾرا درجه سانتیگراد با نور ملاﯾم نابود و رﯾشه کن می شوند.

دمای مناسب برای اﯾن آکواریوم رودخانه ای معمولا ٢٨ تا ٢٢ است.

آکوارﯾوم مردابی

 

در آکوارﯾم مردابی را ماھیانی چون فاﯾتر، کت فیش، پوزه خرگوشی و گورامی ھا برای نگهداری مناسب هستند.

همچنین گیاه گندمی نیز مناسب ترﯾن گیاه برای اﯾن گونه آکوارﯾوم است.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *