خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

هماهنگی دکوراسیون با تغییر فصول!

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.59.30

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون رامسین: همگامی که تصمیم دارید دکوراسیون منزل خود را تغییر دھید، باﯾد به عوامل و عناصر زیادی در ﯾک اتاق فکر کنید و برنامه رﯾزی قابل اجرا و مناسبی جھت مقابله با محدودﯾت ھای گوناگونی که در برابر شما وجود دارند داشته باشید!

علاوه بر پیدا کردن راه حلی که بتوان عملی کرد برای ھر ﯾک از موانع، باﯾد به فکر ھماھنگی میان اﯾن راه حل ھا نیز باشید تا در نهایت، نتیجه کار شما مجموعه ای منظم باشد.

هزینه های زیاد و محدودﯾت ھایی در ابعاد و مساحت ﯾک فضا داریم، دو محدودﯾت اصلی در تغییر دکوراسیون هستند.  اندک بودن بودجه گرچه مانعی در جھت انتخاب بسیاری از وساﯾل و روش ھای تغییر دکوراسیون است ولی همین دو عامل باعث می شود بیشتر به محیط خود فکر کنیم.

برای خیلی از افراد فکر کردن و راه حل یافتن، یک نوع تفریح و آسوده خاطری است.

هنگامی که شما مبلغ معینی را به عنوان بودجه برای اجرای تغییرات دکوراسیونی منزلتان در نظر می گیرﯾد لازم است اﯾن بودجه را میان عوامل مختلفی که قرار است تعوﯾض شوند و ﯾا به شکلی تغییر ﯾابند تقسیم کنید و به راه ھاﯾی بیندﯾشید که از بودجه مورد نظر به بھترﯾن شکل و بیشترﯾن میزان بھره ببرﯾد. بزرگی و کوچکی ﯾکً ﯾکی دﯾگر از عوامل ثابت و تأثیر گذار در دکوراسیون، وﯾژگی ھای معماری غیرقابل تغییر اتا ق و میزان نورگیری آن است. مثلا اتاق ﯾا نورگیری خوب ﯾا تارﯾکی آن وﯾژگی ھاﯾی ھستند که به راحتی قابل تغییر نیستند و شما فقط می توانید با انتخاب صحیح رنگ ھا و ساﯾر لوازم دکوراسیونی تأثیرات بصری بر روی آنھا داشته باشید.

پنجره کوتاه چھارگوش در فرورفتگی دﯾوار قرار گرفته است و در اﯾن فرورفتگی ﯾک مبل و ﯾک جعبه محتوی اسباب بازی جای داده شده اند. رنگ کرم دﯾوارھا در کنار موکت سبز تیره و مبلمان صورتی ترکیبی کسالت آور ﯾافته اند.

طراح پیش از ھرچیز رنگ دﯾوارھا را از کرم به زرد روشن و کفپوش موکت را به کفپوش چوبی تغییر داده است. انواع ساﯾه ھای رنگ زرد، رنگی مناسب برای پوشش دﯾوار در اغلب فضاھای منزل ھستند. زﯾرا اﯾن رنگ از انرژی و شادابی خاصی بھره مند است که حتی تارﯾک ترﯾن و کسالت آورترﯾن اتاق ھا را نیز روشن و پرانرژی می کند ضمن آن که به فضا، گرمی و صمیمیت می بخشد.

پرکردن شومینه با برگ ھای سبز طبیعی ﯾا مصنوعی و ﯾا انواع شمع ، از روش ھای مناسب استفاده تزﯾینی از شومینه در فصل گرماست. در دو طرف شومینه دﯾوار کمی عقب نشینی دارد که طراح به بھترﯾن شکل از آنھا سود برده است و با ساخت و نصب جعبه ھای چوبی در اﯾن بخش از دﯾوار فضای کافی و مناسب را جھت به نماﯾش گذاشتن وساﯾل دکوراسیونی ظرﯾف که باﯾد از محوطه بازی بچه ھا دور باشند تأمین کرده است. علاوه بر اﯾن وساﯾل، جعبه ھای چوبی تلوﯾزﯾون را نیز در خود جای داده اند.

ترتیب غیرمنظم اﯾن جعبه ھا در دو طرف شومینه نوعی بافت و جذابیت بصری بر روی اﯾن بخش از دﯾوار اﯾجاد می کند و خطوط صاف و ھندسی اﯾن جعبه ھا نماﯾی مدرن به اتاق می بخشد.

مبلمان راحتی قبلی با تعوﯾض روکش، نماﯾی جدﯾد ﯾافته است. در بسیاری از موارد اگر اسکلت چوبی ﯾا فلزی مبلمان شما ھنوز محکم و سالم است تنھا با عوض کردن پارچه روکش آن می توانید صاحب مبلمانی نو و جدﯾد شوﯾد و نیازی نیست با صرف ھزﯾنه بیشتر کل مبلمان را عوض کنید.

ممکن است حتی روکش مبل را به صورتی بدوزﯾد که مثل پیراھن مبل از آن جدا شود و به راحتی شسته و تمیز شود. به خصوص اﯾن وﯾژگی برای مبل ھاﯾی که روکش روشن دارند راھکاری مناسب و کارآمد است. در اﯾن جا روکش کرم رنگ ساده برای مبلمان انتخاب شده که با فضای روشن اتاق ھماھنگی کامل دارد. میز دو طبقه وسط اتاق با تغییر کوچکی در میان اتاق می توان جای داد. طبقه پاﯾین نیز برﯾده شده و به جای آن دو لوله فلزی نقره ای رنگ به صورت متقاطع در زﯾر میز نصب می شوند. رنگ میز ھم به آن بافتی شبیه سنگ بخشیده است. اﯾن بافت در جاشمعی ھای روی میز و ھمچنین قاب ھای چوبی نصب شده به دﯾوار تکرار شده است.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *