خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

نگاھی به تاثیرات نور در دکوراسیون داخلی

WhatsApp Image 2020-06-15 at 16.57.52

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: صبح گاهان با طلوع خورشید و پراکنده شدن اشعه ھاﯾی از نور، زمین از تاریکی به روشنایی می رسد.  نور یکی از مواهب خداوند است که در زندگی بشر از ارزش زیادی برخوردار است.  ھیچ عناصری در دنیا بدون وجود نور ھوﯾت بصری نخواهد داشت. نور رابط میان چشمان بیننده و محیط پیرامون اوست. اگر نوری به چشم ما نرسد تصوﯾری در شبکیه تشکیل نشده و در نتیجه حس بیناﯾی معنا و مفھوم کاربردی نخواھد داشت.

ارزش این موهبت تنها زمان تارﯾکی معلوم می شود. اﯾن تارﯾکی ﯾا حاصل از غروب خورشید و تابش آن بر عرصه دﯾگری از گیتی است و ﯾا در نتیجه خاموش کردن کلیدی از ﯾک نورپرداز و ﯾا سیستم نورپردازی است. در ﯾک تقسیم بندی نور، خورشید را نور طبیعی و نور حاصل از نورپردازی ھای دﯾگر را نور مصنوعی تعریف کرده اند.

در نورپردازی طبیعی تنھا ﯾک وسیله برای ایجاد نور وجود دارد که آن ھم خورشید است و نور طبیعی در واقع ھمان نور خورشید است که گذشته از اﯾجاد روشناﯾی در زمین، مزاﯾای بسیار دﯾگری نیز دارد. زندگی ھمه موجودات و ابسته به اﯾن منبع پرانرژی است و ھمه ھستی از نور خورشید نشات می گیرند.

پژوهشگران بر این عقیده هستند که ۶ درصد از مردمی که در مناطق شمالی زندگی می کنند و از نور خورشید به میزان کافی و طولانی مدت بھره مند نیستند، از ناراحتی ھای روحی شبیه به افسردگی رنج می برند. علم ثابت نموده که تغییرات تابش نور که در نتیجه تغییرات فصلی به وجود می آﯾد بر روحیه افراد تاثیر می گذارند.

به ھمین جھت افرادی که به سندرم افسردگی فصلی مبتلا هستند بیشتر به این دلیل است که نور خورشید به آنها نمی رسد و همین باعث می شود سطح ھورمون ملاتونین خون شان که رابطه مستقیمی با وضعیت روحی و اﯾجاد اضطراب در آنھا دارد بالا برود.به همین دلیل برای درمان آن، به طور معمول می بایست در مجاورت نور خورشید قرار بگیرند.

از دﯾگر مزاﯾای بسیار مھم نور خورشید، کاربرد آن در صنعت و نقش آن در صرفه جوﯾی انرژی ھای پاﯾان پذﯾر است. ساخت چراغ ھا و اتومبیل ھای خورشیدی از جمله آنھا است. در اﯾن قبیل لوازم انرژی حاصل از نور خورشید سبب شارژ باتری ھای مخصوص شده و سپس به انرژی ھای دﯾگر تبدﯾل می شود که اﯾن انرژی تبدﯾل شده در چراغ ھای خورشیدی به صورت نور نماﯾان می شود.

اﯾن چراغ ھا در تمام طول روز انرژی خورشید را جذب کرده و به محض غروب آفتاب، آن را در قالب نوری مصنوعی بر فضا پراکنده می سازند. فارغ از اﯾن تبدﯾل ھا و ھمچنین مزاﯾای اشاره شده از اﯾن منبع بی بدﯾل نوری )خورشید(، موضوع مھم دﯾگر نیاز به وجود منابع نورزای دﯾگری است که به ھنگام تارﯾک شدن ھوا و پاﯾان اﯾن نور پرارزش طبیعی، نوری را از خود ساطع می سازند که آن را نور مصنوعی می نامند. البته در ھنگام روز نیز برخی از فضاھا دارای شراﯾطی ھستند که با وجود تابش نور خورشید به نورپرداز دﯾگری به عنوان تنھا منبع نورزا ﯾا نورپرداز مکمل نیازمندند.

نور مصنوعی، نوری است که از خورشید دریافت نشده و منابع دﯾگری عامل پدﯾد آمدن آن ھستند. اﯾن منابع از آتش و منابع محدودی که انرژی خود را از گاز، نفت و ﯾا مانند اﯾنھا تامین می کنند، دارای سیستمی الکترﯾکی ھستند.

One Response

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *