خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

نکاتی در مورد نصب لوستر در منزل

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.53.22 (3)

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: همین دو دهه اخیر پیش لوستر در زندگی مردم چندان جایگاهی نداشت و بیشتر منازل بزرگ اعیانی مثل قصرها و عمارت ها دارای چنین ابزار روشنایی بودند.

ولی امروز بیشتر خانه ها دارای لوسترهای متنوعی و زیبایی هستند و یکی از تاثیرگذارترین ابزار در طراحی دکوراسیون!

تهیه لوستر و خرید آن باید به تناسب ارتفاع سقف خانه شما باشد و با توجه به اینکه لوسترهای زیبایی در حال حاضر وارد بازار شده اند باید لوستری را انتخاب کنید که مناسب با فضای خانه شما باشد.

سعی کنید قبل از خرید در مورد نوع لوستری که قصد دارید آن را خریداری کنید و جاﯾی که می خواھید آن را نصب نمایید و همچنین میزان نور مورد نیاز برای این فضا، اطلاعات لازم را بدست بیارید.

فراموش نکنید ھر فضاﯾی نیازمند میزان مشخصی از نور است. استفاده از لوسترھاﯾی با شاخه ھای متعدد و در نتیجه لامپ ھای زﯾاد از حد به هیچ وجه ضرورتی ندارد. وقتی خارج از عرف معمول از لوسترهای بزرگ استفاده کنید مجبور خواھید بود لامپ برخی از شاخه ھا را خاموش کنید که اﯾن موضوع از زﯾباﯾی لوستر کم می کند.

به همین خاطر بھتر است برای اتاق ھای کوچک از لوستر ھایی باید استفاده کنیم که شاخه های کمی داشته باشد.

از طرفی تعیین جای نصب لوستر نیز اهمیت خود را دارد. انتخاب  نامناسب محل نصب می تواند ترکیب خانه را به هم بزند. و پیش از هر چیز زیبایی لوستر و هزینه ای که در قبال آن کرده اید اصلا جلب توجه نکند.

نکته قابل توجه اینکه اگر لوستر را در اتاق پذﯾراﯾی و برای روشن کردن مبلمان به کار برده اید، اطمینان حاصل کنید که شعاع ھای نور حاصل از آن تمام قطعات مبلمان را در برگرفته و به ﯾک میزان روشن کند.

توجه کنید در اتاق های دارای سقف کوتاه از نصب لوستر و چراغ ھای آوﯾزی خودد اری نمایید. زیرا این چراغ ھا سقف را کوتاه تر نشان می دھند ولی در کل اگر تماﯾل به نصب لوستر دارﯾد پیشنهاد می کنیم حتما از لوستر ھای سقفی استفاده کنید.

یک نکته مهم: به ھنگام انتخاب لوازم دکوراسیون تناسب آنھا به لحاظ مدل و سبک را در نظر بگیرید.  در ھنگام خرﯾد لوستر اﯾن موضوع اهمیت زیادی باید داشته باشد. به طور مثال در ﯾک فضای کاملا مدرن، آوﯾختن لوستری با آوﯾزھای کرﯾستالی کار مناسبی نیست. و به لحاظ دکوراسیونی محیطی ناھماھنگ را به وجود می آورد.

هنگامی که می خواهید لوستری را بالای ﯾک میز ناھارخوری نصب کنید، ارتفاع آن را پاﯾین بیاورﯾد تا تمام ظروف روی میز و نیز غذاھای چیده شده روی آن را به طور کامل روشن شود.

استفاده از لوستر در اتاق خواب اصلا مناسب نیست. چون نور مستقیم و آوﯾزان از سقف مانند لوستر چون باعث خیرگی چشم و آزار آن ھنگام دراز کشیدن روی تخت خواهد شد و برای اتاق خواب به هیچ وجه سنخیتی ندارد.

پیشنهاد ما این است که برای اﯾن اتاق ھا صرفا از نورھای گرم و لامپ های با امکان تغییر شدت نور استفاده کنید. دﯾوارکوب ھا و لامپ ھای  ھالوژن برای اﯾن محیط ھا بهتر مناسبت دارند.

این نکته را اضافه کنیم که نصب لوستر کار آسانی نیست و باﯾد در اﯾن زمینه از ﯾک متخصص کمک بگیرﯾد و فراموش نکنید که صرف نظر از شکل و نوع و اندازه لوستر قبل از ھر اقدامی  باﯾد نسبت به قدرت اتصالات برق اتاق در رابطه با تأمین روشناﯾی چراغ ھای متعدد لوستر اطمینان به عمل آﯾد.

 

کارشناسان برای نصب لوستر اﯾن مراحل را اجرا می کنند:

قطع جرﯾان برق

برداشتن پوشش دو شاخه

بازکردن مھره ھای سیمی

اندازه گیری ولتاژ سیم ھا

حذف تجھیزات قدﯾمی

جاﯾگزﯾنی دو شاخه  قدﯾمی در صورت لزوم

اتصال سیم ھای باقی

اﯾمن سازی تجھیزات جدﯾد در محل

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *