نکاتی در مورد دکوراسیون غداخوری

دکوراسیون رامسین: در این مطلب قصد داریم نکاتی در مورد دکوراسيون غذاخوری و  فضای آن با شما به اشتراک بگذاریم.

نخست اینکه سالن غذاخوری هر خانه ای باﯾد تکميل کننده سبک کلی خانه باشد، به وﯾژه اینکه اگر اتاق ھای دیگر رو به فضای غذاخوری باشند. اما اگر مشرف به اتاق پذﯾرایی ﯾا نشيمن است، بھتر این است که مبلمان و دﯾگر عناصر دیگر را متناسب با اتاق ھای مجاور، تھيه کنيد.

در اغلب موارد که دکور خانه سبک مشخصی ندارد، می توانيد از تلفيق چند سبک مبلمان داخل خانه برای فضای غذاخوری بھره ببرﯾد.

پیشنهاد ما این است که فضای ناھارخوری را با استفاده از فرش در زﯾر ميز غذاخوری، از دﯾگر نقاط تفکيک کنيد که البته بیشتر طراحان معتقد هستند در اتاق ھای کوچک نياز به چنین کاری نيست.

چنانچه فضای غذاخوری جایی است پرتردد و اعضای خانواده وقت زﯾادی را در آنجا سپری می کنند، بھتر است که از روکش ھای مبل و صندلی مقاوم، ھمچنين ازکف پوش ھا و پوشش ھای دﯾواری با دوام و با قابليت پاکيزگی سرﯾع و نگھداری آسان استفاده کنيد.

بهتر است که در سالن ناھارخوری، مکانی را نيز برای گذاشتن ظروف و وساﯾل مورد نياز تعبيه کنيد که نزدﯾک به ميز غذاخوری باشد. در اﯾن صورت، امر پذﯾرایی، سِرو و صرف غذا، چه برای خانواده و چه برای مھمانان راحت تر و سریع انجام می گيرد.

از دیگرعناصر مھمی که باﯾد در دکوراسيون اتاق لحاظ شود، راحتی است. حتما قبل از خرﯾد ميز غذاخوری، به فضای کافی برای تحرک آرنج و پاھا به ھنگام صرف غذا فکر کنيد و ببينيد آﯾا با توجه به تعداد اعضای خانواده، آیا بين دو صندلی فضای کافی وجود دارد؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.