خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

نکاتی در مورد دکوراسیون غداخوری

WhatsApp Image 2020-04-28 at 10.42.24 AM (2)

فهرست مطالب

دکوراسیون رامسین: در این مطلب قصد داریم نکاتی در مورد دکوراسیون غذاخوری و  فضای آن با شما به اشتراک بگذاریم.

نخست اینکه سالن غذاخوری هر خانه ای باﯾد تکمیل کننده سبک کلی خانه باشد، به وﯾژه اینکه اگر اتاق ھای دیگر رو به فضای غذاخوری باشند. اما اگر مشرف به اتاق پذﯾرایی ﯾا نشیمن است، بھتر این است که مبلمان و دﯾگر عناصر دیگر را متناسب با اتاق ھای مجاور، تھیه کنید.

در اغلب موارد که دکور خانه سبک مشخصی ندارد، می توانید از تلفیق چند سبک مبلمان داخل خانه برای فضای غذاخوری بھره ببرﯾد.

پیشنهاد ما این است که فضای ناھارخوری را با استفاده از فرش در زﯾر میز غذاخوری، از دﯾگر نقاط تفکیک کنید که البته بیشتر طراحان معتقد هستند در اتاق ھای کوچک نیاز به چنین کاری نیست.

چنانچه فضای غذاخوری جایی است پرتردد و اعضای خانواده وقت زﯾادی را در آنجا سپری می کنند، بھتر است که از روکش ھای مبل و صندلی مقاوم، ھمچنین ازکف پوش ھا و پوشش ھای دﯾواری با دوام و با قابلیت پاکیزگی سرﯾع و نگھداری آسان استفاده کنید.

بهتر است که در سالن ناھارخوری، مکانی را نیز برای گذاشتن ظروف و وساﯾل مورد نیاز تعبیه کنید که نزدﯾک به میز غذاخوری باشد. در اﯾن صورت، امر پذﯾرایی، سِرو و صرف غذا، چه برای خانواده و چه برای مھمانان راحت تر و سریع انجام می گیرد.

از دیگرعناصر مھمی که باﯾد در دکوراسیون اتاق لحاظ شود، راحتی است. حتما قبل از خرﯾد میز غذاخوری، به فضای کافی برای تحرک آرنج و پاھا به ھنگام صرف غذا فکر کنید و ببینید آﯾا با توجه به تعداد اعضای خانواده، آیا بین دو صندلی فضای کافی وجود دارد؟

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *