طراحی-دکوراسیون-داخلی-مهد-کودک

نکاتی در مورد دکوراسیون اتاق خواب کودک

دکوراسیون رامسین: آرامش، ﯾک حس درونی است اما وقتی از آرامش در دنيای بيرونی حرف به ميان می آﯾد، دکوراتورھا می گوﯾند آرامش آدم ھا از اتاق خوابشان شروع می شود. می پرسيد چرا؟ روشن است، چون اتاق خواب ھر شخص یعنی فضای خصوصی زندگی اش، که اگر متناسب با نيازھای روحی و جسمی او آراسته شده باشد، فعاليت ھای روزمره را براﯾش آسان می کند و باعث می شود آدم با آرامش بيشتری در فعاليت ھای روزانه اش حضور پيدا کند.


ـ نکته مهمی که باید به آن توجه کنید این است قرار است اتاق خواب را برای چه کسی و با چه سنی دکور کنيد؟


ـ درباره روحيات و خلقيات صاحب اتاق چه می دانيد؟
ـ چه سبکی را با سليقه او مناسب و ھماھنگ می دانيد؟
قطعاً اتاق خوابی که قرار است برای ﯾک نوزاد دکور شود، حال و ھواﯾش ١۶ قرار است برای پسر ًبسيار متفاوت است با اتاق خوابی که مثلا ساله ای که عاشق سينما و فوتبال است، دکور شود. با در نظر گرفتن چند نکته ساده می توانيد طراحی موفق و اﯾده آلی برای اتاق خواب کودکان داشته باشيد. فراموش نکنيد که اتاق خواب برای کودکان، نه تنھا جاﯾی برای خوابيدن، بلکه ﯾک قلمروی استثناﯾی است که انجام ھر فعاليتی در آن نکته را به خاطر بسپارﯾد.١٣برای بچه ھا امکان پذﯾر است. اﯾن برای انتخاب رنگ اتاق خواب کودک، ترجيحاً بروﯾد سراغ رنگ ھای بدون سرب. با استفاده از رنگ ھای شاد در رنگ آميزی اتاق کودک و با استفاده از تکنيک ھای نقاشی روی دﯾوار، می توانيد اتاق او را به ﯾک سرزمين افسانه ای تبدﯾل کنيد. برای مثال، می توانيد از شخصيت ھای کارتونی مورد علاقه اش ﯾا موضوعات برگرفته از کتاب ھای داستانی اش روی دﯾوارھا نقاشی کنيد ﯾا روی سقف اتاق خواب کودک، آسمانی پر از ابرھای پنبه ای ﯾا کھکشانی پر از ستاره بکشيد. با اﯾن کار، علاوه بر اﯾجاد فضاﯾی شاد و سرگرم کننده، زمينه را برای پرورش خلاقيت او نيز آماده کرده اﯾد. می توانيد روی ﯾکی از دﯾوارھاً اختصاص دادن بخشی از اتاق به سرگرمی ھا و فعاليت ھای روزانه کودک، باعث شکوفاﯾی استعداد ش می شود. مثلا تابلوﯾی از جنس چوب پنبه نصب کنيد تا فرزندتان بتواند نقاشی ھا و پوسترھای مورد علاقه ا با پونز به آن بزند تا بتواند ھر روز روی دﯾوار اتاقش ش را مجموعه ای از چيزھای مورد علاقه ا ش را ببيند. بچه ھا ذاتاً به گردآوری اشيا و جمع کردن عکس ھای مورد نظرشان علاقه مندند. با نصب اﯾن تابلو، آن ھا جاﯾی برای اﯾن کار پيدا می کنند و ضمناً از رﯾخت و پاش ھای اضافی ھم جلوگيری می شود.
خوب است کودک را به جمع آوری و نماﯾش عکس ھای خانوادگی تشوﯾق کنيد. بچه ھا می توانند با ھمان تابلوی چوب پنبه ای و پونزھا که در شماره مطابق با سليقه خودشان و در اتاق خودشان ترتيب بدھن ٢ توضيح داده شد، تقوﯾت اﯾن حس باعث می شود بعدھا در دوران بلوغ و نوجوانی، بچه ھا به والدﯾن، اقوام و دوستانشان اھميت بيشتری بدھند و خلاصه اﯾن که مھربان تر بار بياﯾند.
قفسه ای بدون در و با اندازه ای قابل تنظيم در اختيار کودک بگذارﯾد تا چيزھاﯾی مثل اسباب بازی، ماکت ماشين و ھواپيما، کتاب و دفتر، وساﯾل ورزشی، لوازم صوتی و تصوﯾری، لوازم نقاشی و چيزھاﯾی از اﯾن قبيل را در آن نگھداری کند. چنين قفسه ای می تواند ﯾک مکان دردسترس و مناسب در دکوراسيون اتاق کودک محسوب شود. اﯾن قفسه ھا البته باﯾد روی دﯾوار ثابت شده باشند تا اگر احياناً کودک از آن بالا رفت، قفسه ھا روی خودش برنگردند. ضمناً از نصب قفسه ھاﯾی که در ھای شيشه ای دارند، نيز باﯾد پرھيز کنيد.


برای اﯾن که اتاق کودکان در آﯾنده ھم مورد استفاده قرار بگيرد، بھتر است ﯾک مبلمان ساده ربردی را در نظر بگيرﯾد و اگر در مبلمان، چوب به کار رفته است، دقت کنيد که حتماً لاﯾه تثبيت کننده سيلر نيز به آن زده شده باشد.
ﯾکی از قوانين مھم در دکوراسيون اتاق کودک، سھولت در امر نگھداری، نظافت و مراقبت از اجزای آن است. ھنگام انتخاب لوازم، حتماً اﯾن نکته را در نظر داشته باشيد که باﯾد اجزای اﯾن اتاق به راحتی قابل شستشو و ضد لک باشند.
در انتخاب کف پوش مناسب برای اتاق کودک دقت کنيد. موکت ھای بادوام و قاليچه ھای قابل شستشو و انعطاف پذﯾر به شرطی که فکری برای نلغزﯾدنش کرده باشيد از جمله کف پوش ھای مناسب برای اتاق کودکان به حساب می آﯾند. بھتر است ھنگام خرﯾد اﯾن نوع کف پوش ھا، رنگ ھای کودکان، با توجه به رشد سرﯾعشان، از طرح ھا و رنگ ھای تند و گرم، زودتر خسته می شوند. ًروشن و طرح ھای ساده را انتخاب کنيد، چرا که معمولا ھنگام انتخاب تختخواب برای کودکان، شراﯾط سنی آن ھا را حتماً در نظر بگيرﯾد. اگر می خواھيد برای نوزادتان تختخوابی تھيه کنيد، بھتر است ﯾمنی نوزاد به خطر نيفتد. اﯾن نرده ھای محافظ باﯾد به ۶ نوعی را انتخاب کنيد که فاصله بين نرده ھای محافظش حداکثر سانتی متر باشد تا اندازه ای بالا بياﯾند که نوزاد نتواند به راحتی از تخت خارج شود.
از گذاشتن وساﯾل نوک تيز و ميله مانند در اتاق خواب کودکان اجتناب کنيد، چراکه ممکن است بچه ھا موقع بازی کردن، با ﯾکی از اﯾن وساﯾل برخورد کنند و مشکلی براﯾشان اﯾجاد شود.
نور اتاق کودک باﯾد ملاﯾم و غير مستقيم باشد. برای اﯾن کار، می توانيد از انواع نورھای بازتابی ﯾا پخش شونده استفاده کنيد تا چشم کودک آزرده نشود. ﯾادتان باشد در مکانی که اختصاص به فعاليت ھای کودک دارد، نوری جداگانه تعبيه کنيد و حتماً از نورھای تزئينی ھم در دکور اتاق کودکان بھره ببرﯾد. می توانيد انواع چراغ ھای تزئينی رﯾز را نيز در جاﯾی از اتاق قرار بدھيد تا فضای خاصی را برای سرگرمی و تفرﯾح کودکان اﯾجاد کرده
باشيد.
برای پوشش پنجره ای اتاق کودکان، توصيه می شود از کرکره ھا ﯾا شاترھا استفاده کنيد؛ که ھم تنظيم نور و جرﯾان ھوا به وسيله آن ھا به سھولت امکان پذﯾر است، ھم چين دار و دست و پاگير نيستند.
در انتخاب پوشش دﯾوارھا حتماً اﯾده و سليقه کودک را در نظر داشته باشيد، چراکه بچه ھا بيشتر فعاليت ھاﯾشان را در اتاق خوابشان انجام می دھند. ﯾادتان باشد که برای رنگ آميزی دﯾوارھا ھم از رنگی استفاده کنيد که مورد علا قه کودک است. با اﯾن کار، ھم به شکل گيری شخصيت فرزندتان کمک کرده اﯾد، ھم زمينه را برای آرامش بيشتر او فراھم آورده اﯾد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.