خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

نکاتی در مورد دکوراسیون اتاق خواب کودک

طراحی-دکوراسیون-داخلی-مهد-کودک

فهرست مطالب

دکوراسیون رامسین: آرامش، ﯾک حس درونی است اما وقتی از آرامش در دنیای بیرونی حرف به میان می آﯾد، دکوراتورھا می گوﯾند آرامش آدم ھا از اتاق خوابشان شروع می شود. می پرسید چرا؟ روشن است، چون اتاق خواب ھر شخص یعنی فضای خصوصی زندگی اش، که اگر متناسب با نیازھای روحی و جسمی او آراسته شده باشد، فعالیت ھای روزمره را براﯾش آسان می کند و باعث می شود آدم با آرامش بیشتری در فعالیت ھای روزانه اش حضور پیدا کند.


ـ نکته مهمی که باید به آن توجه کنید این است قرار است اتاق خواب را برای چه کسی و با چه سنی دکور کنید؟


ـ درباره روحیات و خلقیات صاحب اتاق چه می دانید؟
ـ چه سبکی را با سلیقه او مناسب و ھماھنگ می دانید؟
قطعاً اتاق خوابی که قرار است برای ﯾک نوزاد دکور شود، حال و ھواﯾش ١۶ قرار است برای پسر ًبسیار متفاوت است با اتاق خوابی که مثلا ساله ای که عاشق سینما و فوتبال است، دکور شود. با در نظر گرفتن چند نکته ساده می توانید طراحی موفق و اﯾده آلی برای اتاق خواب کودکان داشته باشید. فراموش نکنید که اتاق خواب برای کودکان، نه تنھا جاﯾی برای خوابیدن، بلکه ﯾک قلمروی استثناﯾی است که انجام ھر فعالیتی در آن نکته را به خاطر بسپارﯾد.١٣برای بچه ھا امکان پذﯾر است. اﯾن برای انتخاب رنگ اتاق خواب کودک، ترجیحاً بروﯾد سراغ رنگ ھای بدون سرب. با استفاده از رنگ ھای شاد در رنگ آمیزی اتاق کودک و با استفاده از تکنیک ھای نقاشی روی دﯾوار، می توانید اتاق او را به ﯾک سرزمین افسانه ای تبدﯾل کنید. برای مثال، می توانید از شخصیت ھای کارتونی مورد علاقه اش ﯾا موضوعات برگرفته از کتاب ھای داستانی اش روی دﯾوارھا نقاشی کنید ﯾا روی سقف اتاق خواب کودک، آسمانی پر از ابرھای پنبه ای ﯾا کھکشانی پر از ستاره بکشید. با اﯾن کار، علاوه بر اﯾجاد فضاﯾی شاد و سرگرم کننده، زمینه را برای پرورش خلاقیت او نیز آماده کرده اﯾد. می توانید روی ﯾکی از دﯾوارھاً اختصاص دادن بخشی از اتاق به سرگرمی ھا و فعالیت ھای روزانه کودک، باعث شکوفاﯾی استعداد ش می شود. مثلا تابلوﯾی از جنس چوب پنبه نصب کنید تا فرزندتان بتواند نقاشی ھا و پوسترھای مورد علاقه ا با پونز به آن بزند تا بتواند ھر روز روی دﯾوار اتاقش ش را مجموعه ای از چیزھای مورد علاقه ا ش را ببیند. بچه ھا ذاتاً به گردآوری اشیا و جمع کردن عکس ھای مورد نظرشان علاقه مندند. با نصب اﯾن تابلو، آن ھا جاﯾی برای اﯾن کار پیدا می کنند و ضمناً از رﯾخت و پاش ھای اضافی ھم جلوگیری می شود.
خوب است کودک را به جمع آوری و نماﯾش عکس ھای خانوادگی تشوﯾق کنید. بچه ھا می توانند با ھمان تابلوی چوب پنبه ای و پونزھا که در شماره مطابق با سلیقه خودشان و در اتاق خودشان ترتیب بدھن ٢ توضیح داده شد، تقوﯾت اﯾن حس باعث می شود بعدھا در دوران بلوغ و نوجوانی، بچه ھا به والدﯾن، اقوام و دوستانشان اھمیت بیشتری بدھند و خلاصه اﯾن که مھربان تر بار بیاﯾند.
قفسه ای بدون در و با اندازه ای قابل تنظیم در اختیار کودک بگذارﯾد تا چیزھاﯾی مثل اسباب بازی، ماکت ماشین و ھواپیما، کتاب و دفتر، وساﯾل ورزشی، لوازم صوتی و تصوﯾری، لوازم نقاشی و چیزھاﯾی از اﯾن قبیل را در آن نگھداری کند. چنین قفسه ای می تواند ﯾک مکان دردسترس و مناسب در دکوراسیون اتاق کودک محسوب شود. اﯾن قفسه ھا البته باﯾد روی دﯾوار ثابت شده باشند تا اگر احیاناً کودک از آن بالا رفت، قفسه ھا روی خودش برنگردند. ضمناً از نصب قفسه ھاﯾی که در ھای شیشه ای دارند، نیز باﯾد پرھیز کنید.


برای اﯾن که اتاق کودکان در آﯾنده ھم مورد استفاده قرار بگیرد، بھتر است ﯾک مبلمان ساده ربردی را در نظر بگیرﯾد و اگر در مبلمان، چوب به کار رفته است، دقت کنید که حتماً لاﯾه تثبیت کننده سیلر نیز به آن زده شده باشد.
ﯾکی از قوانین مھم در دکوراسیون اتاق کودک، سھولت در امر نگھداری، نظافت و مراقبت از اجزای آن است. ھنگام انتخاب لوازم، حتماً اﯾن نکته را در نظر داشته باشید که باﯾد اجزای اﯾن اتاق به راحتی قابل شستشو و ضد لک باشند.
در انتخاب کف پوش مناسب برای اتاق کودک دقت کنید. موکت ھای بادوام و قالیچه ھای قابل شستشو و انعطاف پذﯾر به شرطی که فکری برای نلغزﯾدنش کرده باشید از جمله کف پوش ھای مناسب برای اتاق کودکان به حساب می آﯾند. بھتر است ھنگام خرﯾد اﯾن نوع کف پوش ھا، رنگ ھای کودکان، با توجه به رشد سرﯾعشان، از طرح ھا و رنگ ھای تند و گرم، زودتر خسته می شوند. ًروشن و طرح ھای ساده را انتخاب کنید، چرا که معمولا ھنگام انتخاب تختخواب برای کودکان، شراﯾط سنی آن ھا را حتماً در نظر بگیرﯾد. اگر می خواھید برای نوزادتان تختخوابی تھیه کنید، بھتر است ﯾمنی نوزاد به خطر نیفتد. اﯾن نرده ھای محافظ باﯾد به ۶ نوعی را انتخاب کنید که فاصله بین نرده ھای محافظش حداکثر سانتی متر باشد تا اندازه ای بالا بیاﯾند که نوزاد نتواند به راحتی از تخت خارج شود.
از گذاشتن وساﯾل نوک تیز و میله مانند در اتاق خواب کودکان اجتناب کنید، چراکه ممکن است بچه ھا موقع بازی کردن، با ﯾکی از اﯾن وساﯾل برخورد کنند و مشکلی براﯾشان اﯾجاد شود.
نور اتاق کودک باﯾد ملاﯾم و غیر مستقیم باشد. برای اﯾن کار، می توانید از انواع نورھای بازتابی ﯾا پخش شونده استفاده کنید تا چشم کودک آزرده نشود. ﯾادتان باشد در مکانی که اختصاص به فعالیت ھای کودک دارد، نوری جداگانه تعبیه کنید و حتماً از نورھای تزئینی ھم در دکور اتاق کودکان بھره ببرﯾد. می توانید انواع چراغ ھای تزئینی رﯾز را نیز در جاﯾی از اتاق قرار بدھید تا فضای خاصی را برای سرگرمی و تفرﯾح کودکان اﯾجاد کرده
باشید.
برای پوشش پنجره ای اتاق کودکان، توصیه می شود از کرکره ھا ﯾا شاترھا استفاده کنید؛ که ھم تنظیم نور و جرﯾان ھوا به وسیله آن ھا به سھولت امکان پذﯾر است، ھم چین دار و دست و پاگیر نیستند.
در انتخاب پوشش دﯾوارھا حتماً اﯾده و سلیقه کودک را در نظر داشته باشید، چراکه بچه ھا بیشتر فعالیت ھاﯾشان را در اتاق خوابشان انجام می دھند. ﯾادتان باشد که برای رنگ آمیزی دﯾوارھا ھم از رنگی استفاده کنید که مورد علا قه کودک است. با اﯾن کار، ھم به شکل گیری شخصیت فرزندتان کمک کرده اﯾد، ھم زمینه را برای آرامش بیشتر او فراھم آورده اﯾد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *