خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

نکاتی در مورد بالکن هر خانه که باید بدانید!

WhatsApp Image 2020-04-28 at 4.45.23 PM

فهرست مطالب

 دکوراسیون رامسین: به طور معمول نرده ھای جلوی بالکن حداقل باید ۱۲۰ سانتی متر است. به این نکته باید توجه کنید ساختار نرده­ھا نباﯾد به گونه ای باشد که کودک بتواند از آنھا بالا رود و خود را روی نرده آوﯾزان کند. یعنی نرده ھا باﯾد به صورت ﯾک تکه و بدون پله طراحی شوند.

پیشنهاد می کنیم کف پوش بالکن، سرامیک یا  سنگ باشد تا بتوانید به وسیله ﯾک دستمال نم دار ﯾا تی، به راحتی آن را تمیز کنید.

اگر برای زﯾباتر شدن فضای بالکن تان قصد قرار دادن گلدان ھای گل ﯾا درختچه را در آن دارﯾد بھتر است به نوع گیاه توجه کنید. کنار دﯾوار مکان مناسبی برای قرار دادن گیاھانی است که به سرما حساسیت دارند.

شاﯾد جالب باشد که بدانید به تازگی گلدان ھایی به بازار آمده اند که شیار عمیقی در وسطشان وجود دارد. شما می توانید شیار اﯾن گلدان را روی نرده بالکن قرار دھید و برای ھر چه زﯾباتر نشان دادن فضای بیرونی خانه تان دو نوع گل در دو طرف اﯾن گلدان ھای زﯾبا بکارﯾد.

 اگر شیشه اتاقتان به گونه ای است که درون اتاق به سادگی از بیرون دﯾده می شود و رابطه خوبی ھم با برچسب ھای شیشه  مات کن و پرده ھای ضخیم ندارﯾد، می توانید از درختچه ھای بلند و ھمیشه سبز در جلوی بالکن تان استفاده کنید. مزﯾت دﯾگر اﯾن درختچه ھا می تواند ساﯾه خنک و جلوگیری از تابش مستقیم نور آفتاب در تابستان و جلوگیری از ورود ھوای سرد در زمستان باشد.

موقع آب دادن به گلدان ھایی که روی نرده ھستند، حسابی حواستان را جمع کنید تا به جای گل به افرادی که در حال عبور از پیاده روی جلوی خانه تان ھستند، آب نپاشید یا داد ھمساﯾه طبقه پاﯾینی که مشغول خواندن حافظ و نوشیدن چای در ﯾک روز زﯾبا در فضای آزاد منزلش است را در نیاورﯾد.

بالکن، قسمتی از منزل است که باﯾد از سه طرف بسته و از ﯾک طرف باز باشد. پس با پوشاندن جلوی بالکن تان با پرده، حصیر، شیشه و… خود را از نعمت ھوای آزاد محروم نکنید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *