نکاتی در مورد بالکن هر خانه که باید بدانید!

 دکوراسیون رامسین: به طور معمول نرده ھای جلوی بالکن حداقل باید 120 سانتی متر است. به این نکته باید توجه کنید ساختار نرده­ھا نباﯾد به گونه ای باشد که کودک بتواند از آنھا بالا رود و خود را روی نرده آوﯾزان کند. یعنی نرده ھا باﯾد به صورت ﯾک تکه و بدون پله طراحی شوند.

پیشنهاد می کنیم کف پوش بالکن، سرامیک یا  سنگ باشد تا بتوانید به وسيله ﯾک دستمال نم دار ﯾا تی، به راحتی آن را تميز کنید.

اگر برای زﯾباتر شدن فضای بالکن تان قصد قرار دادن گلدان ھای گل ﯾا درختچه را در آن دارﯾد بھتر است به نوع گياه توجه کنيد. کنار دﯾوار مکان مناسبی برای قرار دادن گياھانی است که به سرما حساسيت دارند.

شاﯾد جالب باشد که بدانيد به تازگی گلدان ھایی به بازار آمده اند که شيار عميقی در وسطشان وجود دارد. شما می توانيد شيار اﯾن گلدان را روی نرده بالکن قرار دھيد و برای ھر چه زﯾباتر نشان دادن فضای بيرونی خانه تان دو نوع گل در دو طرف اﯾن گلدان ھای زﯾبا بکارﯾد.

 اگر شيشه اتاقتان به گونه ای است که درون اتاق به سادگی از بيرون دﯾده می شود و رابطه خوبی ھم با برچسب ھای شيشه  مات کن و پرده ھای ضخيم ندارﯾد، می توانيد از درختچه ھای بلند و ھميشه سبز در جلوی بالکن تان استفاده کنيد. مزﯾت دﯾگر اﯾن درختچه ھا می تواند ساﯾه خنک و جلوگيری از تابش مستقيم نور آفتاب در تابستان و جلوگيری از ورود ھوای سرد در زمستان باشد.

موقع آب دادن به گلدان ھایی که روی نرده ھستند، حسابی حواستان را جمع کنيد تا به جای گل به افرادی که در حال عبور از پياده روی جلوی خانه تان ھستند، آب نپاشید یا داد ھمساﯾه طبقه پاﯾينی که مشغول خواندن حافظ و نوشيدن چای در ﯾک روز زﯾبا در فضای آزاد منزلش است را در نياورﯾد.

بالکن، قسمتی از منزل است که باﯾد از سه طرف بسته و از ﯾک طرف باز باشد. پس با پوشاندن جلوی بالکن تان با پرده، حصير، شيشه و… خود را از نعمت ھوای آزاد محروم نکنيد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.