بیسب

نکاتی در مورد اتاق خواب آسيايی

دکوراسیون رامسین: وقتی بحث از دکوراسيون آسيایی می شود نخستین چيزی که در ذهن ما تداعی می شود رنگ ھای گرم و نقش ھای زﯾبا و بدیع است . فراموش نکنید که قاره آسيا مختص به یک یا چند کشور نیست. دهها کشور در این قاره حیات دارند و سبک ھای مختلفی چون اﯾرانی ، ھندی ، چينی و ژاپنی را دارد.

سبک ها و طرح های آسيایی با نيازھای امروزی یک جورهایی متناسب شده و بدون اینکه از اصالت و هویت خود فاصله گرفته باشد نیازهای جامعه امروز را برآورده می کند. به همین خاطر اﯾن طرح ھا در جوامع غرب، اروپا و آمریکا نيز طرفداران زﯾادی پيدا کرده است.

تختخواب ھای کوتاه و صاف ژاپنی از جمله طرح هایی است که محبوبيت زﯾادی در دنيا دارد . ملافه ھای سفيد به ھمراه تعدادی بالشت ھا و کوسن ھای رنگی برای جلوه بخشيدن به چوب تيره ﯾک تابلو نقاشی زﯾبا می شود که یک حس ارامش را به انسان می بخشد . ﯾا می توانیدساﯾر سبک ھا و طرح های آسیایی مانند تخت خواب ھای تاج دار ﯾا ستون دار را انتخاب کنید و همچنین پرده ھای حرﯾر رنگين در اطراف آن آویزان کنید . البته ھدف اصلی از نصب اﯾن پرده ھا دور نگه داشتن حشرات است . اﯾن پرده ھای سبک و خوشرنگ حسی رمانتيک را نيز اﯾجاد می کنند.

از تختخواب ھای بامبو ﯾا نمدھای ژاپنی نيز در اتاقتان می توانید بهره بگیرید. همچنین برای رنگين نمودن اتاق، تعداد زﯾادی کوسن ھای رنگين اﯾرانی و ھندی را در اطراف اتاق پخش کنيد. کناره ھای صاف و بدون انحنا و از رنگ چوب تيره مبلمان اﯾن اتاق ھا ساده و کاربردی ھستند .

در مورد طرح ھا خطی و ساده باید گفت، در اﯾن دکوراسیون داخلی از اتاق ھا حتما صندوق ھاﯾی برای نگه داری وساﯾل وجود دارد. و در کل کمد جایگاه ویژه ای دارد. سبدھای حصيری و جعبه ھای رنگين نيز در اﯾن اتاق ھا ایده جالبی هستند.

باید اضافه کنم تمامی عناصر اﯾن اتاق ھا کاربردﯾ است. گاھی ﯾک ﯾا دو صندلی چوبی نيز در کنار تخت ھا قرار دارد اما اکثرا ترجيح داده می شود که بر روی زمين نشسته شود از ھمين رو معمولا گليم ھا ﯾا قالی ھای رنگين زﯾباﯾی بر روی زمين قرار می گیرد و متکاھا و کوسن ذھای رنگينی بر روی آنها پهن می شود.

بهتر است لوازم دﯾگری مانند گلدان و آﯾنه ھای برنجی و قاب ھای عکس را نيز به اتاق اضافه کنيد. برای کف اتاق از پارکت ھای چوبی ﯾا کف پوشی با طرح چوب کمک بگیرید . ھمچنين از کف پوش ھای لومينت ﯾا بامبو نيز می توان استفاده کرد. معمولا نور اتاق ملاﯾم است ولی می توان از چراغ ھای پاﯾه بلند و سقفی در کنار ھم نیز استفاده کرد.

در پایان باید گفت اتاق خواب ھای آسیایی بسیار رنگين و جذاب ھستند . باگر مایل هستید اتاق خود را آسیایی کنید در قدم اول ﯾک فرش رنگی ﯾا چراغ ھای اوﯾز رنگين با طرح ھای سنتی انتخاب کنید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *