خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

نکاتی درباره نورپردازی خانه

صثی

فهرست مطالب

نورپردازی فضای منزل با استفاد از لوستر

دکوراسیون رامسین: اگر خانه‌ای دارید که به سبک سنتی و کلاسیک است بهتر است برای نورپردازی از لوستر استفاده کنید. اگر فضای پذﯾرایی و اتاق نشیمن کوچک است، بهتر است که از لوسترهای کوچک استفاده کنید و بالعکس در فضاهای بزرگ از نورافشان‌های بزرگ.

به‌طورمعمول، لوستر‌هایی که برای سبک ای کلاسیک و سنتی طراحی می‌شوند، از برنج ﯾا برنز ساخته‌شده‌اند. می‌توانید از انواع نورافشان‌های به رنگ سرب ھم استفاده کنید، چراکه اﯾن رنگ با اﯾن سبک ھماھنگی دارد و می‌توان گفت که تأکیدی دوچندان بر اﯾن سبک دارد.

معمولاً در این سبک از نورپردازی لامپ ھای لوستر نماﯾان نمی‌شود و در بیشتر مواقع دارای حباب ھایی که روی لامپ‌ها قرار می‌گیرند، ھستند.

نورپردازی منزل با لوستر

اگر خانه‌ای به سبک دکوراسیون وﯾکتورﯾن دارید مبلمان اواسط قرن نوزدھم تا اواخر قرن بیستم که تحت تأثیر سه عامل احیای سبک ای گذشته، واکنش به عصر ماشینی و نوآوری در مواد و مصالح و فنون شکل‌گرفته است(، بھتر است لوستری را انتخاب کنید که دارای شیشه ھای منشور و ﯾا کرﯾستال باشد. اغلب لوسترھاﯾی که برای سبک وﯾکتورﯾن طراحی می شوند، پاﯾه ھا و حباب ھاﯾی دارند که به نقوش گل آراسته ھستند. از دﯾگر گزﯾنه ھاﯾی که می توانید برای اﯾن سبک از خانه ھا انتخاب کنید، لوسترھاﯾی است که جنس بلور دارند.


نورپردازی در فضاھای داخلی مینی مالیستی ساده و بی پیراﯾه برای خانه ھای کوچک و ساده می تواند از بھترﯾن گزﯾنه ھای انتخابی شما باشد. استفاده از منابع نورانی در تورفتگی ھای سقف و ﯾا فضای مابین سقف کاذب با دﯾوار و نیز استفاده از چراغ ھای متعدد و کوچک بر دﯾوار ﯾا سقف در طول ﯾک مسیر، بسیار مفید و مناسب است. در فضاھای مینی مالیستی و ﯾا بسیار ساده، استفاده از چراغ ھای خیلی ساده از جنس سرامیک ﯾا چوب توصیه می شود.


در فضاھای مدرن و مجھز، به طور شخصی از چراغ ھای دست ساز استفاده کنید. بھتر است این چراغ ھا کاربردی باشند تا تزئینی. استفاده از چراغ ھای توکار برای سقف بسیار مناسب است. انواع چراغ ھای رﯾلی که بین سقف کاذب و دﯾوار تعبیه می شوند برای اﯾن سبک از خانه ھا توصیه می شود. بھتر است برای لامپ ھای ھالوژنی که در دﯾوار و سقف تعبیه می شوند، کلید دﯾمر بگذارﯾد تا نور ھالوژن ھا قابل تنظیم باشد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *