نکاتی درباره نورپردازی خانه

نورپردازی فضای منزل با استفاد از لوستر

دکوراسیون رامسین: اگر خانه‌ای دارید که به سبک سنتی و کلاسیک است بهتر است برای نورپردازی از لوستر استفاده کنيد. اگر فضای پذﯾرایی و اتاق نشيمن کوچک است، بهتر است که از لوسترهای کوچک استفاده کنيد و بالعکس در فضاهای بزرگ از نورافشان‌های بزرگ.

به‌طورمعمول، لوستر‌هایی که برای سبک ای کلاسيک و سنتی طراحی می‌شوند، از برنج ﯾا برنز ساخته‌شده‌اند. می‌توانید از انواع نورافشان‌های به رنگ سرب ھم استفاده کنيد، چراکه اﯾن رنگ با اﯾن سبک ھماھنگی دارد و می‌توان گفت که تأکیدی دوچندان بر اﯾن سبک دارد.

معمولاً در این سبک از نورپردازی لامپ ھای لوستر نماﯾان نمی‌شود و در بيشتر مواقع دارای حباب ھایی که روی لامپ‌ها قرار می‌گیرند، ھستند.

نورپردازی منزل با لوستر

اگر خانه‌ای به سبک دکوراسیون وﯾکتورﯾن دارید مبلمان اواسط قرن نوزدھم تا اواخر قرن بيستم که تحت تأثیر سه عامل احيای سبک ای گذشته، واکنش به عصر ماشينی و نوآوری در مواد و مصالح و فنون شکل‌گرفته است(، بھتر است لوستری را انتخاب کنيد که دارای شيشه ھای منشور و ﯾا کرﯾستال باشد. اغلب لوسترھاﯾی که برای سبک وﯾکتورﯾن طراحی می شوند، پاﯾه ھا و حباب ھاﯾی دارند که به نقوش گل آراسته ھستند. از دﯾگر گزﯾنه ھاﯾی که می توانيد برای اﯾن سبک از خانه ھا انتخاب کنيد، لوسترھاﯾی است که جنس بلور دارند.


نورپردازی در فضاھای داخلی مينی ماليستی ساده و بی پيراﯾه برای خانه ھای کوچک و ساده می تواند از بھترﯾن گزﯾنه ھای انتخابی شما باشد. استفاده از منابع نورانی در تورفتگی ھای سقف و ﯾا فضای مابين سقف کاذب با دﯾوار و نيز استفاده از چراغ ھای متعدد و کوچک بر دﯾوار ﯾا سقف در طول ﯾک مسير، بسيار مفيد و مناسب است. در فضاھای مينی ماليستی و ﯾا بسيار ساده، استفاده از چراغ ھای خيلی ساده از جنس سراميک ﯾا چوب توصيه می شود.


در فضاھای مدرن و مجھز، به طور شخصی از چراغ ھای دست ساز استفاده کنيد. بھتر است این چراغ ھا کاربردی باشند تا تزئينی. استفاده از چراغ ھای توکار برای سقف بسيار مناسب است. انواع چراغ ھای رﯾلی که بين سقف کاذب و دﯾوار تعبيه می شوند برای اﯾن سبک از خانه ھا توصيه می شود. بھتر است برای لامپ ھای ھالوژنی که در دﯾوار و سقف تعبيه می شوند، کليد دﯾمر بگذارﯾد تا نور ھالوژن ھا قابل تنظيم باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.