نکاتی درباره نقش آفرﯾنی متفاوت دﯾوارھا

طراحی دکوراسیون رامسین: همان طور که می دانید در زندگی امروزی بشر خانه ها تنھا به عنوان یک چھاردﯾواری برای محافظت از مبلمان و اشیای تزئینی خانه نیست بلکه ﯾکی از عناصر ثابت معماری داخلی و مشخص کننده سبک و حال و ھوای خانه به شمار می آید.

با کمی دقت، متوجه می شوﯾد، بیشترﯾن رنگ، بافت و طرح در ھر خانه ای متعلق به دیوارهای آن خانه است.

برای خلق فضاﯾی بی نقص و آرام، نحوه انتخاب پوشش دﯾوارھا از اصول مھم دکوراسیون داخلی محسوب می شود. امروزه پوشش دﯾوارھا از انواع رنگ، طرح و بافت برخوردارند که با به کارگیری آنھا می توانید فضاﯾی تازه و ھماھنگ با دکوراسیون و سلیقه شخصی تان خلق کنید.

اتاق نشیمنی را که روی دﯾوارھای آن از تکنیک شابلون استنسیل استفاده شده است. در اﯾن تکنیک، نقاشی ھای ظرﯾف و دستی به دکور اتاق اضافه می شود که معمولا در حاشیه  گذاری دﯾوارھا و سقف انجام  می گیرد.

ھمان طور که در تصوﯾر اول می بینید، در قسمت بالایی دﯾوار و نزدﯾک سقف، اﯾن تکنیک انجام گرفته و دﯾوار را از ﯾکنواختی و تک رنگی در آورده و فضایی لطیف و رنگین حاصل شده است. بھتر است در اﯾن تکنیک، از رنگ ھای ھماھنگ با دکور خانه و اجزای مبلمان استفاده کنید.

غیر از حاشیه گذاری دﯾوارھا و سقف، می توانید در موارد دﯾگری ھم از اﯾن تکنیک استفاده کنید؛ مانند اطراف شومینه و تابلوھای نقاشی. معمولا حاشیه گذاری باعث نماﯾان تر شدن عناصر دکوراتیو و اجزای مبلمان می شود. در اﯾن تکنیک شابلون ھاﯾی با طرح و الگوھای متفاوت وجود دارند، از طرح ھای کلاسیک می توانید در سالن پذﯾراﯾی و اتاق نشیمن استفاده کنید و با استفاده از طرح ھای عروسکی و کارتونی، می توانید فضاﯾی افسانه ای و متفاوت برای اتاق کودکتان خلق کنید.

دﯾواری را که استن سیل شده است، نشان می دھد. لازم به ذکر است که در بیشتر کشورھا کاغذھای مخصوص استن سیل وجود دارد ولی در اﯾران اﯾن کاغذھا ﯾافت نمی شوند و به ھمین دلیل برای انجام اﯾن کار از صفحه فیلم ھای آزماﯾشگاھی می توان استفاده کرد.

اجرای اﯾن تکنیک آسان است و شما می توانید به راحتی اﯾن کار را در خانه انجام دھید. ابتدا طرح و نقش را انتخاب کنید. سپس الگوی مورد نظر را به روی ﯾک صفحه فیلم آزماﯾشگاھی که دﯾگر لازم ندارﯾد، طراحی کنید و قسمت طراحی شده را از صفحه جدا کنید.

سطحی را که قرار است استن سیل روی آن قرار گیرد اندازه گیری و تقسیم بر اندازه صفحه شابلون کنید تا تعداد دفعات انجام اﯾن کار را به دست آورﯾد. در اﯾن صورت الگوی شما چندﯾن بار تکرار می شود. باﯾد سعی کنید فاصله ای میان الگو ھا اﯾجاد نشود و در نھاﯾت طرحی ﯾکسان و ﯾکنواخت ارائه دھید. بنا بر سلیقه شخصی  می توانید از نقش ھای کوچک و بزرگ استفاده کنید.

کاغذ استن سیل را در جاﯾی که قرار است نقاشی شود قرار دھید و آن را با چسب کاغذی بچسبانید به طوری که مانع حرکت کردن آن به روی دﯾوار شود.

رنگ ھای مورد نظر را انتخاب کنید و روی ﯾک پالت برﯾزﯾد. بھتر است رنگ ھای نیمه براق روغنی را انتخاب کنید. قلم موی مخصوص استن سیل موی کوتاه دارد. اﯾن قلم موھا را داخل رنگ فروبرﯾد و به صورت عمودی از بالا به پاﯾین روی استن سیل بکشید. ھر چه رنگ ھا خشک تر باشد، موفقیت شما در اﯾن کار بیشتر خواھد بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا