نکاتی درباره رنگ، بافت و الگوی دکوراسیون داخلی!

دکوراسیون رامسین: اگر علاقه مند به سبک ھای امروزی و مدرن هستید، بھتر است در کنار رنگ ھای آرام و شاد از بافت ھایی مانند شیشه، سنگ مرمر، چوب و فلزات استفاده کنيد.

 رنگ غالب در سبک مدرن، سفيد و رنگ چوب است. رنگ سفيد و رنگ چوب در دسته رنگ ھای خنثی قرار دارند. خصوصيات بارز اﯾن طبقه از رنگ ھا، به وجود آوردن خطای چشم است یعنی علاوه بر خلق فضای گرم و دوست داشتنی، فضا را بزرگ تر از آنچه ھست، نماﯾان می کنند. ھمچنين استفاده از کف پوش و دﯾوارکوب ھای چوبی در کنار رنگ ھای سفيد اتاق موجب به تعادل رسيدن جلوه  ھای دﯾداری اتاق و مکمل بودن برای رنگ سفيد در اتاق شده است.

استفاده از نورھای موضعی متعدد در دﯾوار و سقف، فضایی با لغزش رنگی را حاصل شده  است. ھمچنين تفکيک فضای کمدھا، ميز توالت و فضای مطالعه در شب ﯾکی از وظاﯾف اصلی نورھای موضعی است. ﯾکی از مھم ترﯾن اصول در نورپردازی اتاق خواب، وجود نورھای مجزا در بالای تخت خواب ھاست.

 با استفاده از صندلی راحتی با پوشش پارچه ای سفيد، ﯾا به رنگ روشن، با فرمی راحت و انتزاعی، می توانيد تاکيدی بر سبک مدرن اتاق داشته باشيد.

 فرش و موکتی پرزدار ھماھنگ با رنگ دﯾوارھا، پرده ھا و ﯾا روکش ھای مبلمان انتخاب کنيد تا فضایی ﯾکدست و ھماھنگ خلق کنيد.

موکت ھایی که رنگ روشن دارند، بھترﯾن گزﯾنه برای استفاده روی کف پوش­ھای چوبی ھستند. استفاده از گل و گياه، فضای اتاق خواب را به فضایی آرام بخش مبدل می کند و باعث تقویت روحيه افراد می شود.

استفاده از رنگ های شاد

دکوراتورھا و مهندسین طراحی و معماری معتقد هستند که استفاده از رنگ ھای شاد در دکوراسيون داخلی، زمينه را برای سلامت روان و ارتقای روحيه ااعضای خانه فراھم می کند.

زرد درخشان نه تنھا ﯾک رنگ گرم با احساس و خوشاﯾند است بلکه رنگی است که نور طبيعی را از پنجره ھا باز می تاباند و در ھمه فصل ها، محيط اتاق را روشن و پر نور نگه می دارد. اگر می خواھيد ھر روز پس از بيدار شدن از خواب انرژی کافی داشته باشيد، بھتر است دﯾوارھای اتاق تان را به رنگ زرد در بياورﯾد.

رنگ  زرد رنگی است که ھيجان، شور و نشاط را به انسان منتقل می کند. استفاده از اﯾن رنگ در خانه و اتاق افرادی که به افسردگی ھای خفيف دچار شده اند، بسيار توصيه می شود.

رنگ سبز روشن از دﯾگر رنگ ھای به کار رفته در تصوﯾر اﯾن ستون است که جنبه بسيار متفاوتی از طرح را به نماﯾش گذاشته است. رنگ سبز پرده ھا فضاﯾی نسبتا کلاسيک را با خود ھمراه آورده اند. رنگ سبز را رنگ زندگی ناميده اند و برای خلق فضاﯾی شاد و زنده از اﯾن رنگ استفاده می شود.

رنگ  زرد به راحتی با بافت چوبی ھماھنگی پيدا می کند و فضاﯾی زﯾبا می آفرﯾند. ھمان طور که در اﯾن تصوﯾر می بينيد، تخت خواب و پارتيشن دارای بافت چوبی ھستند. پارتيشن چوبی راه راه، ھمان قدر که برای اتاق خواب کاربردی است عنصری دکوراتيو نيز ھست.

 رنگ زرد از دسته رنگ ھای گرم است و استفاده از ﯾک رنگ سرد مانند سبز روشن در کنار آن موجب توازن جلوه ھای دﯾداری و القای تعدﯾل دما در اتاق شده است. استفاده از دو رنگ متضاد و مکمل در فضایی مانند اتاق خواب بسيار توصيه می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.