خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

نکاتی درباره رنگ، بافت و الگوی دکوراسیون داخلی!

unnamed (3)

فهرست مطالب

دکوراسیون رامسین: اگر علاقه مند به سبک ھای امروزی و مدرن هستید، بھتر است در کنار رنگ ھای آرام و شاد از بافت ھایی مانند شیشه، سنگ مرمر، چوب و فلزات استفاده کنید.

 رنگ غالب در سبک مدرن، سفید و رنگ چوب است. رنگ سفید و رنگ چوب در دسته رنگ ھای خنثی قرار دارند. خصوصیات بارز اﯾن طبقه از رنگ ھا، به وجود آوردن خطای چشم است یعنی علاوه بر خلق فضای گرم و دوست داشتنی، فضا را بزرگ تر از آنچه ھست، نماﯾان می کنند. ھمچنین استفاده از کف پوش و دﯾوارکوب ھای چوبی در کنار رنگ ھای سفید اتاق موجب به تعادل رسیدن جلوه  ھای دﯾداری اتاق و مکمل بودن برای رنگ سفید در اتاق شده است.

استفاده از نورھای موضعی متعدد در دﯾوار و سقف، فضایی با لغزش رنگی را حاصل شده  است. ھمچنین تفکیک فضای کمدھا، میز توالت و فضای مطالعه در شب ﯾکی از وظاﯾف اصلی نورھای موضعی است. ﯾکی از مھم ترﯾن اصول در نورپردازی اتاق خواب، وجود نورھای مجزا در بالای تخت خواب ھاست.

 با استفاده از صندلی راحتی با پوشش پارچه ای سفید، ﯾا به رنگ روشن، با فرمی راحت و انتزاعی، می توانید تاکیدی بر سبک مدرن اتاق داشته باشید.

 فرش و موکتی پرزدار ھماھنگ با رنگ دﯾوارھا، پرده ھا و ﯾا روکش ھای مبلمان انتخاب کنید تا فضایی ﯾکدست و ھماھنگ خلق کنید.

موکت ھایی که رنگ روشن دارند، بھترﯾن گزﯾنه برای استفاده روی کف پوش­ھای چوبی ھستند. استفاده از گل و گیاه، فضای اتاق خواب را به فضایی آرام بخش مبدل می کند و باعث تقویت روحیه افراد می شود.

استفاده از رنگ های شاد

دکوراتورھا و مهندسین طراحی و معماری معتقد هستند که استفاده از رنگ ھای شاد در دکوراسیون داخلی، زمینه را برای سلامت روان و ارتقای روحیه ااعضای خانه فراھم می کند.

زرد درخشان نه تنھا ﯾک رنگ گرم با احساس و خوشاﯾند است بلکه رنگی است که نور طبیعی را از پنجره ھا باز می تاباند و در ھمه فصل ها، محیط اتاق را روشن و پر نور نگه می دارد. اگر می خواھید ھر روز پس از بیدار شدن از خواب انرژی کافی داشته باشید، بھتر است دﯾوارھای اتاق تان را به رنگ زرد در بیاورﯾد.

رنگ  زرد رنگی است که ھیجان، شور و نشاط را به انسان منتقل می کند. استفاده از اﯾن رنگ در خانه و اتاق افرادی که به افسردگی ھای خفیف دچار شده اند، بسیار توصیه می شود.

رنگ سبز روشن از دﯾگر رنگ ھای به کار رفته در تصوﯾر اﯾن ستون است که جنبه بسیار متفاوتی از طرح را به نماﯾش گذاشته است. رنگ سبز پرده ھا فضاﯾی نسبتا کلاسیک را با خود ھمراه آورده اند. رنگ سبز را رنگ زندگی نامیده اند و برای خلق فضاﯾی شاد و زنده از اﯾن رنگ استفاده می شود.

رنگ  زرد به راحتی با بافت چوبی ھماھنگی پیدا می کند و فضاﯾی زﯾبا می آفرﯾند. ھمان طور که در اﯾن تصوﯾر می بینید، تخت خواب و پارتیشن دارای بافت چوبی ھستند. پارتیشن چوبی راه راه، ھمان قدر که برای اتاق خواب کاربردی است عنصری دکوراتیو نیز ھست.

 رنگ زرد از دسته رنگ ھای گرم است و استفاده از ﯾک رنگ سرد مانند سبز روشن در کنار آن موجب توازن جلوه ھای دﯾداری و القای تعدﯾل دما در اتاق شده است. استفاده از دو رنگ متضاد و مکمل در فضایی مانند اتاق خواب بسیار توصیه می شود.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *