نور، رنگ و بافت در دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی رامسین:  اگر هنوز به فکر خانه تکانی نیفتاده اید و قصد دارید هنگام خانه تکانی دکوراسیون منزل خود را نیز تغییر دهید ما برای شما پیشنهاداتی داریم که قطعا شما را در این زمینه بهتر می تواند راهنمایی کند. .

برای هر گونه تغییری در دکوراسیون در قدم نخست بھتر است از خود بپرسید که قرار است چه استفاده ای از این تغییر شود؟ و چه تاثیری می تواند با چنین تغییری در دکوراسیون فضای خانه اتفاق بیفتد؟

آﯾا به عنوان اتاق نشیمن مورد استفاده قرار بگیرد ﯾا  اﯾنکه بھتر است اتاق خوابی آرام باشد. اﯾن سوال و پاسخی که برای آن خواھید ﯾافت، ذھن شما را سامان می دھد تا با تجسم بھتر از فضای اطراف، به دکوراسیونی مناسب دست پیدا کنید.

در مرحله بعد، بھتر است در فضا راه بروﯾد و اﯾن امکان را به وجود آورﯾد تا فضا با شما ارتباط برقرار کند. حسی را که فضا به شما القا می کند در نظر بگیرﯾد.  این حس می تواند مھیج ﯾا آرامبخش باشد. ﯾافتن اﯾن حس به شما کمک می کند تا میان پرسش ابتداﯾی و نیز حس منتقل شده ارتباط برقرار کنید.  اﯾن مرحله برای به نتیجه رسیدن موثر است. اجازه دھید فضا بر شما غلبه کند و بدون پیش داوری و ﯾا آنچه در روز بر شما حادث شده فقط به فضاﯾی که در آن ھستید، بیندﯾشید. اﯾن ارتباط صمیمانه با فضا سبب می شود تا به فضا مانند جانداری نگاه کنید که در برخورد اولیه به شما احساسی را منتقل می کند.

سپس رنگی که آن حس را به شما منتقل می کند، انتخاب کنید. سعی کنید در اﯾن مرحله خیلی سرﯾع تصمیم بگیرﯾد. انتخاب رنگی که شما نسبت به حس فضاﯾی اﯾن محل دارﯾد می تواند رنگ مورد علاقه شما نباشد بنابراﯾن در انتخاب رنگ فقط به فضا فکر کنید.

▪ رنگ ھای روشن و ﯾا رنگ ھاﯾی که با سفید ترکیب می شوند معمولا حس شادی را منتقل می کنند.

▪ رنگ ھای متماﯾل به خاکستری و ﯾا تیره تر از ھم خانواده ھای روشن خود، محیطی آرام و عاری از تنش را به وجود می آورند. ھر چند  اﯾن رنگ ھا سبب کاھش استرس می شوند ولی ممکن است پس از مدتی احساس کسالت و دلزدگی  اﯾجاد کنند. رنگ ھای تیره تر، فضاﯾی رمانتیک به وجود می آورند.

▪ رنگ قرمز باعث می شود که حرارت و دمای بدن انسان بیشتر شود، گردش خون را سرﯾع تر می سازد و احساسات مربوط به انتقام، کینه، بی منطقی، جسارت و عشق را نیز تھییج می کند. اگر مقدار رنگ قرمز بیشتر مورد استفاده قرار گیرد،   به ناملاﯾمات احساسی و افسردگی ھای ناپاﯾدار منجر می شود.

▪ رنگ نارنجی سمبل نشاط و شادمانی و از طرفی نشانه دانش و آگاھی است. اﯾن رنگ احساسات اجتماعی   بودن و شدن را افزاﯾش داده و فعالیت ھای اجتماعی را در افراد تقوﯾت می بخشد.

▪ تمامی فعالیت ھای ذھنی فرد به وسیله نیروی رنگ زرد به حرکت در می آﯾد و برای از بین بردن ناملاﯾمات و ﯾأس و ناامیدی، رنگ زرد مفید واقع می شود زﯾرا نیروی   رنگ زرد به فرد امیدواری به زندگی و نیروی زﯾستن می بخشد. به وسیله رنگ زرد خوش  بینی و اعتماد به نفس را در خود افزاﯾش می دھید.

▪ رنگ سبز حالت آرام بخشی دارد و به عنوان سمبل شفقت و مھربانی و متعادل بودن روح و   روان و رفتار به شمار می رود. اﯾن رنگ از طرفی دل رحمی، مھربانی و مودت و دوستی را   در انسان ھا افزاﯾش می دھد.

رنگ آبی جزو رنگ ھای سرد است. اﯾن رنگ اولین و مھم ترﯾن رنگ آرامش دھنده است. رنگی که آرامش فکری و جسمی ، اطمینان خاطر درونی و اعتماد به نفس را القا می کند. رنگ درمانی، آبی را برای انگیزش سلامتی، تسکین درد و کاھش فشار خون به کار می برد. آبی رنگ آسمان، اقیانوس و خواب است. مصرﯾان باستان از رنگ لاجورد برای نشان دادن بھشت و آسمان استفاده می کردند. رنگ آبی محض، رنگ الھام بخشی، صداقت و معنوﯾت است. افراد محافظه کار غالبا رنگ آبی را انتخاب می کنند..

بعد از انتخاب رنگ، فرم دلخواه و متناسب وساﯾل را در ذھن تجسم کنید، شکل و فرم پنجره و پوشش روی آن پرده، کرکره، ساﯾبان، لامپ ھا، چراغ ھا و آوﯾزھا و ھر آنچه حس شما را نسبت به فضا آشکارتر کند. اگر شما در فضا احساس راحتی می کنید، ﯾک مبل بزرگ و راحت که در آن به راحتی لم دھید با حس شما سازگاری دارد.

سپس بافت متناسب با فرم و احساس خود را انتخاب کنید.  اﯾن بافت می تواند ظرﯾف و رﯾز ﯾا درشت و مخملی باشد. از کنار ھم قرار دادن اﯾن موارد می توانید به نتیجه جالبی دست پیدا کنید. ھر چند با کمی تغییر در اﯾن روابط می توان به نتیجه کامل تری رسید. برانگیختن احساسات و نیز حساس شدن به فضاﯾی که در آن ھستید ھمواره آسان نیست. حس و سلیقه آدمی مانند ذھن نیاز به تمرﯾن و تقوﯾت دارد.

ﯾکی از راه ھای تقوﯾت حس فضاﯾی، اندﯾشیدن به ارتباط رنگ و فرم در محیط اطراف است. مشاھده اشیا و تصور آنھا با رنگ ﯾا فرم دﯾگر می تواند ﯾکی از  اﯾن تمرﯾن ھا باشد.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که طراحی داخلی هر فضایی در خانه راحت نیست و شما می بایست با یک شرکت طراحی دکوراسیون وارد مذاکره شوید و یا اینکه از آنها مشاوره بگیرید. از قدیم گفته اند کار را باید به کاردان سپرد تا بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت را از آن خود کنید.

کاری که طراحان انجام می دهند این است که با نور، رنگ و بافت می توانند یک دکوراسیون ایده آل را برای شما فراهم نمایند.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا