WhatsApp Image 2020-04-29 at 1.39.31 PM (1)

نقش کابینت در دکوراسیون آشپزخانه؟

دکوراسیون رامسین: در خانه های آپارتمانی که اغلب اپن ھستند و کابينت ھا از اتاق و پذﯾرایی به راحتی دﯾده می شوند توجه به چيدمان و زﯾبایی کابينت اهمیت ویژه ای دارد. توجه به این موضوع کمک می کند که خانه و آشپزخانه ای تميز و مرتب داشته باشیم.

بعضی اوقات مجبور می شوﯾد برای پیدا کردن ﯾک وسيله تمام وساﯾل را به ھم برﯾزﯾد تا آن را پیدا کنید. بھتر است لوازم و وساﯾلی را که کمتر از آن استفاده می کنيد در طبقات بالاتر و قسمت ھای عقبی کابينت قرار دھيد و وساﯾلی را که در طول روز چند بار از آنھا استفاده می کنيد در قسمت ھای جلویی قرار دھيد.

به طور معمول ساﯾه کابينتھا روی ميزھا و ساﯾه ھود روی اجاق گاز می افتد و موجب می شود نور کافی برای انجام کارھای پخت و پز وجود نداشته باشد. پیشنهاد می کنیم در آشپزخانه علاوه بر نور عمومی از نور موضعی ھم استفاده کنيد تا ھنگام کار نور کافی و دﯾد بھتری داشته باشید.

برای صرفه جوﯾی در فضا قابلمهھای کوچک تر را در قابلمهھای بزرگ تر قرار دھيد. می توانيد قابلمه ھا و لوازمی که زﯾاد به آنھا احتياج پيدا می کنيد.

در کابينتھا و قفسه ای قابل حمل قرار دھيد تا مجبور نشوﯾد داﯾم در کابينت ھ را باز و بسته کنيد و دسترسی راحت تری به وساﯾل داشته ھا باشيد.

متوجه شده اید که  لوازم و وساﯾل برقی فضای زیادی اشغال می کنند و از طرفی به ندرت مورد استفاده قرار می گيرند به همین خاطر بهتر است با قرار دادن آنھا در کابينت های بالایی، فضای زﯾادی را در اختیار بگیرید.

رنگھای قرمز و نارنجی به رنگھای مھيج و اشتھا آور معروف هستند. می توانید در انتخاب رنگ کابينت آشپزخانه از آنھا استفاده کنيد.  کارشناسان حوزه سلامت معتقد هستند نصب پوستر و عکسھای زﯾبا از ميوه ھا و سبزی ھا در آشپزخانه، باعث می شود افراد را به تغذﯾه سالم تشوﯾق کند و در رفتارھای غذایی سالم نقش داشته باشد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *