خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

نقش پارچه در دکوراسیون امروزی!

WhatsApp-Image-2020-06-08-at-23.33.21-1

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: خیلی از ما حتما در خاطر داریم که مادربزرگ های قدیمی یک صندوقچه و بقچه داشتند که یکسری وسایل خصوصی را در آن نگهداری می کردند. درون این بقچه وسایل زیادی نبود. معمولا وقتی درب آن را باز می کردند بوی خوش مشک و میخک فضا را معطر می کرد. بعد یکسری پارچه و گلدوزی های قدیمی را می دیدی که دست بافت و با ارزش بودند.

شاید ممکن است چنین وسایلی از مادربزرگ برای شما به ﯾادگار مانده باشد. آیا تدبیری برای حفظ و نگهداری آنها در دستور کار دارید؟

توجه داشته باشید که در آپارتمان و خانه های امروزی ھر چه قدر هم به نکات لازم برای نگھداری اﯾن قبیل لوازم توجه کنیم ولی احتمال پوسیده شدن آنھا زیاد است.

اﯾن پارچه ھا نه تنھا به لحاظ ﯾادگاری از جاﯾگاه وﯾژه ای برخوردارند، بلکه به لحاظ مادی و معنوی نیز ارزشمند هستند. بنابراﯾن به جای اینکه اﯾن پارچه ھای با ارزش را بدون استفاده در معرض پوسیدگی قرار دھید، از آنھا به روش ھای مختلف در دکوراسیون خانه نیز می توانید استفاده کنید. ما به چند روش برای حفظ نگهداری این وسایل اشاره خواهیم کرد.

پارچه ھای قدﯾمی، رومیزی ھای جدﯾد:

پھن کردن چنین پارچه های ارزشمندی روی میزی که کاربرد تزئینی دارد و به عنوان میز پذﯾرایی استفاده نمی شود، ﯾکی از اﯾن روش ھا است. در چنین شراﯾطی شما می توانید مجموعه ای از ﯾادگاری ھای قدﯾمی تان را بر روی اﯾن میز و در واقع رومیزی چیده و نماﯾشگاھی از گنجینه ھای گرانبھا در گوشه ای از فضای خانه تان فراھم کنید. در صورتی که لوازم قدﯾمی دﯾگری ندارﯾد با قرار دادن عکس ھاﯾی از افراد قدﯾمی خانواده در قاب ھای متناسب چنین مجموعه ای را مھیا کنید.

یک توصیه:  صندوقچه ھای قدﯾمی در دکوراسیون امروزی مورد توجه خوبی قرار گرفته اند. چرا که بستر مناسبی برای لوازم ﯾاد شده ھستند ولی در صورتی که صندوقچه قدﯾمی شما با گذشت زمان در سطوح خارجی آن دچار فرسودگی ھایی شده و ظاھری نازﯾبا پیدا کرده است، می توانید با استفاده از اﯾن قبیل پارچه ھا ھم آن قسمت ھا را پوشانده و ھم جلوه ای متفاوت برای پارچه اﯾجاد کنید. در ضمن از روی سطح صندوقچه نیز به عنوان میزی برای قاب عکس ھا و اشیای قدﯾمی می توان استفاده کرد.

پرده ھای دﯾواری:خیلی از اﯾن پارچه ھای قدﯾمی امکان استفاده به عنوان پرده ھای دﯾواری را دارند. می توان آنھا را توسط میله ھای فلزی لوله ای شکل مخصوص پرده بر روی ﯾکی از دﯾوارھای فضای خانه نصب کنید. برای اﯾن کار می باﯾست چوب پرده ای زﯾبا و متناسب با ابعاد پارچه روی دﯾوار نصب کرده و سپس با دوخت حلقه ھای پارچه ای و ﯾا انتخاب روش دﯾگری برای نصب پارچه را بر روی میله آوﯾزان کنید.

تابلو ھای پارچه ای: قاب کردن پارچه ھای ارزشمند قدﯾمی ﯾکی از روش ھای راﯾج نگھداری آنھا است.

همچنین می توانید با انتخاب زﯾبا و ھماھنگ با پارچه آن را قاب کرده و به ﯾکی از دﯾوارھای پذﯾرایی خانه تان نصب کنید. برای حفظ و نگھداری ھر چه بیشتر از اﯾن پارچه ھا در اغلب موارد به ھنگام قاب کردن از شیشه استفاده می کنند.

نکته مهم : علاوه بر حشرات، نور خورشید و رطوبت از جمله آسیب رساننده ھای مھم منسوجات به حساب می آﯾند، مکانی برای نصب اﯾن قبیل پارچه ھا انتخاب کنید که از ھوایی خنک، دور از آفتاب و رطوبت کم برخوردار باشد.

یک پیشنهاد: اگر به جای پارچه ای ارزشمند، لباسی دوخته شده از ھمان قبیل پارچه ھا به شما ارث رسیده باشد، از آنجا که پوشیدن و ھمچنین شست وشوی مکرر سبب آسیب رسیدن به اﯾن ﯾادگار قدﯾمی می شود، اﯾن لباس را نیز به ھمان ترتیب و با ﯾکی از روش ھای فوق در دکوراسیون خانه تان مورد استفاده قرار دھید. به طور مثال کاربرد ﯾک جلیقه زﯾبای سوزن کاری شده به عنوان رومیزی، جلوه ای زﯾبا و متفاوت به محیط خواھد بخشید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *