خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

نقش قاب پرده در تزئین دکوراسیون داخلی!

WhatsApp-Image-2020-06-08-at-23.33.21-2

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: قاب پرده برای پوشاندن چوب پرده طراحی شده است و همچنین می توان از آن برای پنھان ساختن برخی از نقص ھای احتمالی دﯾوار مثل سوراخ ھای به جا مانده از جا به جایی چوب پرده و ﯾا موارد دیگر استفاده کرد.

توجه داشته باشید اگر امکان تعمیر و بازسازی دﯾوار را ندارﯾد و ﯾا قصد تهیه چوب پرده ھای تزئینی هم ندارﯾد، می توانید به سادگی با ساخت ﯾک قاب پرده از قطعه ای چوب نقص دﯾوار را به شکل جذابی بپوشانید. چرا که قاب پرده اگر چه ﯾک ابتکار کاربردی است. ولی به لحاظ تزئینی تا حد زیادی در زﯾبایی پرده تاثیر دارد. گاهی اوقات قاب پرده تنھا زﯾنت پرده محسوب می شود و پرده به تنھایی از مدل خاصی برخوردار نیست.

معمولا چوب پرده از قطعات چوب نئوپان ﯾا مشابه آن ساخته می شود و با ﯾک قطعه از پارچه پرده و ﯾا پارچه متناسب با آن پوشانده شود و با استفاده از دو گونیای فلزی کوچک در بالای چوب پرده نصب می شود. اﯾن روزھا انواع چوبی و مدل دار قاب پرده نیز تحت عنوان کتیبه در بازار پیدا می شوند که از رنگ ھا و مدل ھای بسیار متنوعی برخوردار است ولی نسبت به قاب پرده ای که خودتان با اﯾن ترتیب می توانید درست کنید قیمت بیشتری دارند.

برای ساخت قاب پرده از ھر نوع چوبی که مجود است می توانید استفاده کنید. به طور مثال: از وساﯾل چوبی قدﯾمی که دﯾگر مورد استفاده قرار نمی گیرند مانند ﯾک تخت چوبی و ﯾا وساﯾلی مشابه آن می توان چوب مورد نیاز برای ساخت قاب پرده تھیه کرد.

قاب پرده را می توانید با انواع پرده کوتاه یا بلند یا پرده هایی که از دو طرف جمع می شوند به کار گرفت. خود قاب پرده نیز به اشکال مختلف و متنوعی وجود دارد.

قاب پرده نیز باﯾد با اندازه پرده اصلی متناسب باشد. لبه آوﯾز قاب پرده ممکن است کاملا در نظر گرفته شود و باﯾد از انتخاب قاب پرده ھای بارﯾک برای پرده ھای بلند پھن برای پنجره ای که پرده ای کوتاه دارد خودداری کنید. نسبت اندازه قاب پرده به پرده اصلی باﯾد حدود ﯾک به شش باشد و ارتفاع آن نیز نباﯾد بیش از ﯾک ششم ارتفاع پرده اصلی باشد.

از آنجا که قاب پرده محل نصب چوب پرده و فضای خالی میان چوب پرده و پاﯾه چوبی قاب را می پوشاند بیننده ھرگز متوجه ابعاد اصلی پنجره و تفاوت آن با ابعاد پرده نخواھد بود.

اگر لبه پاﯾین قاب پرده به صورت دالبری برش داده شود. انتخاب مدل قاب پرده به وﯾژگی ھای معماری و مدل پنجره نیز بستگی دارد. برای نماﯾش وﯾژگی و مدل بالای پنجره که پس از نصب پرده پوشانده می شود می توان قاب پرده را به شکل آن تغییر دهید.

در مواردی که پنجره خود فاقد ھر فرم خاصی است، می توانید با نصب ﯾک قاب پرده مدل دار اﯾن مشکل را جبران کنید و به آن زﯾباﯾی خاصی ببخشید. برای آنکه قاب پرده نمایی زﯾباتر داشته باشد می توانید قبل از کشیدن روکش پارچه ای بر روی تخته ھای قاب ابتدا آن را با لاﯾه ای از پشم شیشه نازک پوشانیده و توسط یک روکش پارچه ای آن را بپوشانید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *