نقش عناصر بصری در دکوراسیون داخلی


دکوراسیون رامسین: در هر شغل و تخصصی که باشیم مایل هستیم محیط کار یا زندگیمان دکوراسیونی شیک و زیبا داشته باشد و برای این منظور یا خودمان دست به کار می شویم و یا اینکه به یکی از شرکت های طراحی دکوراسیون مراجعه می کنیم.

من فکر می کنم پیش از هر اقدامی باید هدف خود را از طراحی دکوراسیون بدانیم. طراحی داخلی تخصصی چیدمانی است که معیار زﯾبایی شناسی آن، رضاﯾت ما ﯾا نزدﯾکانمان را جلب می کند و محیطی دنج و آرام بخش را رقم می زند.
بدون تردید برای رسیدن به یک نتیجه دلخواه می بایست از ﯾک طراح داخلی برای آراﯾش مکان ھاﯾی که با آنھا سروکار دارﯾم کمک بگیریم. چرا که ﯾک طراح دکوراسیون به دلیل علم و تجربه ای که در این خصوص دارد دید متفاوت تری نسبت به اشیا و روابط آنھا دارد و با بھره گیری از اصول معماری، محیطی با نشاط تر را برای ما خلق می کند.
گاهی وقت ها ممکن است فرد خود بخواھد برای آراستن محل زندگی اقداماتی انجام دهد. به هر حال در طراحی ھر فضا می بایست اصول علمی و زﯾباﯾی شناسی بسیاری رعاﯾت شوند. اﯾن قواعد به نوع فضا و ساختار آن بستگی دارد. به طور مثال برخی از اصولی که در طراحی فضای داخلی ﯾک آپارتمان مسکونی رعاﯾت می شود در دکوراسیون ﯾک دفتر اداری به کار نمی رود.
گرچه دانستن اصول و قواعد معماری برای هر فردی ضروری نیست، ولی داشتن آگاهی، فرد را در چیدمان و آرایش محل زندگی کمک می کند.

عناصر بصری در طراحی

عناصر بصری در طراحی ابزاری است که به طراح کمک می کند تا به وسیله آن، آنچه در ذھن دارد را پیاده کند. هر چیزی که رنگ، بافت و حرکت دارد می تواند عناصر بصری باشد.
همان طور که می دانید نقطه ھا خط را تشکیل می دھند و خط شاخصه شکل است. به بیان بھتر خط بیرونی ﯾک شیء ﯾا محیط آن را شکل گوﯾند. در طراحی سه شکل اصلی مربع، داﯾره و مثلث متساوی الاضلاع وجود دارد. ھر ﯾک از اﯾن سه شکل دارای وﯾژگی مخصوص به خود است و به ھر ﯾک از آنھا حالت و خصوصیاتی نسبت داده می شود.
ترکیب اﯾن سه شکل اصلی در انواع مختلف می تواند تصوﯾر کلیه شکل ھای ممکن در ذھن بشر ﯾا اشکال موجود در طبیعت را بسازد.

تعریف فضا در دکوراسیون

فضا محدوده ای است که در دسترس صاحب خانه است. در طراحی داخلی، استفاده موثر از فضا و ارتباط آن با محیط بسیار مھم است. ھمچنین ارتباط بین انسان با فضاھای داخلی ﯾکی از فاکتورھای برجسته طراحی است که به کمک دانش «ارگونومی» می باﯾست رابطه درست انسان با فضا تعرﯾف شود. جالب است بدانیم در طراحی داخلی بدن انسان برای رعاﯾت حدود دسترسی و کاربری آسان مدنظر قرار می گیرد.
نقش فرم در دکوراسیون
در واقع فرم پوسته بیرونی ساختمان است. این در حالی است که فضای داخلی ھم فرم خاص خود را دارد. معمولا فرم تابعی از عوامل مختلف است.

بافت در دکوراسیون


هر چیزی که با لمس کردن یا دیدن حس شود می تواند شیء باشد. همچنین بافت می تواند نرم، خشن، مسطح، برجسته، زبر باشد.

رنگ در دکوراسیون

رنگ خاصیت بصری فرم است. در واقع عنصر فرم از طرﯾق رنگ معنا پیدا می کند. رنگ نشان دھنده خصوصیات روحی و روانی افراد است. به کمک رنگ می توان شراﯾط ذھنی مناسب را برای فضاھای مختلف به وجود آورد. مثلای رنگ ھای مناسب اتاق خواب، رنگ ھای ملاﯾم و سردی ھستند که حس آرامش را به مخاطب القاء می کنند.

نور در دکوراسیون

نور از مھمترﯾن عواملی است که برای تعرﯾف ﯾک فضا می توان به کار برد. . بدون نور، فرم، رنگ و بافت معنایی ندارد.
نور قادر است به فضا و اشیا جلوه بدهد و رﯾتم خلاقانه ای به آنھا ببخشد. برای مثال در فضای ﯾک خانه غذاخوری باﯾد نور ملاﯾم و گرمی داشته باشد ﯾا برای حمام، نوری با ولتاژ پائین استفاده شود.
حجم در دکوراسیون
انتخاب درست حجم و جایگاه آن فضای مورد نظر ما را پدﯾد می آورد و انتخاب نادرست حجم و مکان آن نیز می تواند به آراﯾش کل فضا لطمه وارد کند.
در بررسی که در مورد معماری سنتی اﯾران انجام گرفته است مشاهده می کنیم ھمواره به فضاھای پر یا خالی با کمک احجام معماری برمی خورﯾم. مقرنس ھا و گوشواره ھا نمونه ای از اﯾن احجام ھستند که بعد منفی دارند. در معماری اﯾرانی، گچبری ھا، آﯾنه کاری ھا و بھره گیری از نقوش و طرح ھای منظم ھندسی بخشی از آراﯾش فضای داخلی خانه ها و عمارت ها قدیمی بوده است.
این قضیه در مورد معماری امروزی متفاوت است. در معماری امروز اﯾران که مساحت خانه ھا کاھش ﯾافته است، نمی توان از از اﯾن شیوه ھای تزئینی استفاده کرد. شاید با اﯾجاد ﯾک گچبری ساده و قرار دادن سنگ ھای طبیعی در دﯾوارھا، قاب بندی و تزئین آﯾنه ھای موجود در خانه و از اﯾن قبیل بتوان ضمن حفظ اﯾن شیوه ھا و نماﯾش نمادﯾن آنھا بر زﯾباﯾی فضا افزود. ولی در کل نمی توان به طور کامل آن شیوه قدیمی را در دکوراسیون امروزی پیاده نمود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا