WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.46.24 (1)

نقش سقف خانه در دکوراسیون داخلی

 

دکوراسیون داخلی رامسین: یکی از مواردی که در دکوراسسیون داخلی در سبک های مدرن به آن کم اهمیت داده می شود سقف خانه است! این در حالی است که در گذشته بیشتر استادان خوش قریحه و ماهر هیچ گاه پرداختن به جزئیات سقف یکی از اصولی ترین اقدامات آنها بود. شما اگر عمارت و خانه های قدیمی را مشاهده کنید، متوجه خواهید شد که یکی از اقدامات آنها ایجاد کردن سقف های زیبایی بوده است که در عصر کنونی ممکن است از عهده خیلی از معماران و طراحان دکوراسیون بر نیاید.

مقصود از این مطلب این نیست که ما به سبک و سیاق گذشتگان زندگی کنیم. به هر حال هر سبکی ممکن تحت شرایط روزگار خود قابلیت اجرا داشته باشد. اما می توان تا حدودی از سبک های آنان پیروی کرد و به فضای زندگی خود زیبایی بخشید.

باید توجه داشت که احیای عناصر معماری در مواد مدرن، مانند ترکیبات رزﯾن و وﯾنیل، شرکت ھاﯾی را که پوشش ھاﯾی برای دﯾوارھا می سازند، بر آن داشته تا چنین جزئیاتی را در کاغذ دﯾواری ھا که به آسانی می شود روی آنھا کار کرد، طراحی و اجرا نمایند.

کتاب های مرجعی در زمیینه طراحی وجود دارند که می توان از آنها برای طراحی سقف کمک گرفت. چنانچه ﯾک طراح دکوراسیون، الگو دلخواه خود را در این منابع پیدا نکند، می تواند طرح مناسبی را از درون ﯾک الگوی بزرگتر از دﯾوارپوش ھا انتخاب کرده و جدا نماید.

هنگامی که برای سقف به بیش از ﯾک ترنج نیاز است، می توان تمام سقف را با ھمان الگوی به کار رفته در دﯾوارھا آراسته کرد.

 

 

فراموش نکنید که  اگر سقف با ھمان ﯾک الگو پوشانده شود، کل اتاق واقعاً بزرگتر به نظر می رسد و با کم کردن تضاد رنگ ها ، محیط ھای کوچک  را بزرگتر جلوه داد.

معماران طراحی داخلی از اﯾن پدﯾده بصری استفاده زیادی می کنند. به این ترتیب، اگر سقف و دﯾوارھای اتاق خوابی کوچک را با کاغذ دﯾواری ھاﯾی که طرح و نقشی ﯾکسان دارند، بپوشانید، فضا بزرگتر از حالتی به نظر می رسد که سقف را رنگ کنید ﯾا الگوھای متفاوتی را برای سقف و دﯾوار به کار ببرید.

حاشیه ھای متوازن را می توان برای پیرامون سقف به کار گرفت تا از اﯾن طرﯾق حظ بصری حاصل آﯾد. اتصال گوشه ھا باﯾد چنان باشد که ھمان جزﯾیات الگوی حاشیه ھا را به دست دھند. بر پاﯾه اﯾن شیوه می توان جلوه ای حرفه ای پدﯾد آورد. اﯾن فکر که باﯾد با ﯾک تکه کاغذ چسبناک که ازً اگر خودتان بخواھید سقف بزرگی را با کاغذ بپوشانید، کاری بسیار ھراس انگیز خواھد بود.

احتمالا سقف آوﯾزان است، کار کنید و در ھمین حال، از گوشه ای به گوشه دﯾگر بروﯾد، آب سردی بر شعله اشتیاق تان خواھد رﯾخت. ممکن است دشوار باشد که دائم از نردبانی بالا و پاﯾین بروﯾد و آن را به جلو ھل بدھید و در اﯾن میان ، کاغذی را که به سقف چسبانده اﯾد، با دست فشار دھید.

اگر برای اولین بار است که اﯾن کار را انجام می دھید، بھتر است از سقف ﯾک حمام کوچک شروع کنید؛ و البته چه خوب است که کسی باشد تا به شما کمک کند و چند کلمه تشوﯾق آمیز نیز بشنوﯾد. ھمچنین، در اﯾن کار، نردبان ھای تاشو کمک می کنند که برخی از مشکلات حل شوند.

در هر کاری باید به دنبال نتیجه مطلوب بود. به همین دلیل ﯾک نصاب حرفه ای را برای اﯾن کار انتخاب کنید.  چون او به سادگی با نردبانش در اتاق راه می رود! پوشاندن سقف ھا با کاغذھای مخصوص، شیوه ای است در تزﯾین که سراسر درون خانه را جلوه ای زﯾبا خواهد بخشید.

وقتی ﯾک ترنج برای جای چراغ اتاق در نظر گرفته می شود، می توان جای آن را به سادگی روی سقف انتخاب کرد. اما برای اتاقی که لوستر مرکزی ندارد، دکوراتور باﯾد سقف را اندازه گیری کند تا فواصل اطراف مساوی در بیاﯾند. اتاق ھایی که به شکل مستطیل ھم مانند اتاق ھای مربعی برای آوﯾز لوستر مناسب هستند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *