خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

نقش روکش ها در دیزاین خانه!

دکوراسیون داخلی

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی
نقش روکش مبل در دکوراسیون

دکوراسیون داخلی رامسین: عموما روکش یک نوع پارچه تزئینی است ولی از آن به عنوان محافظ دسته ها و پشتی های مبل نیز استفاده می شود.

این روکش های ساده به طرز عجیبی در تزئین مبلمان تاثیر دارند و به همین خاطر ما باید متناسب با دکوراسیون داخلی خانه آنها را تهیه نماییم. تولید و دوخت اﯾن روکش ھا آسان است و با بهره گیری از روش ھاﯾی مثل استنسیل و ﯾا گلدوزی می توان آنھا را آراسته کرد.

شما به راحتی می توانید با تهیه پارچه ای که با مبلمان منزل خود هماهنگی دارد به راحتی می توانید آنها را تهیه کرده و با گلدوزی و طرح انداختن روی آن روکشی متناسب با فضای دکوراسیون داخلی تهیه و تولید نمایید.

اما فراموش نکنید که قبل از هر کاری شما باید با توجه به مدل دسته ھا و پشتی مبل، آنھا را از پارچه موردنظر جدا کنید. برای این منظور است لازم است ﯾک پارچه مستطیل شکل که طول آن برابر با قطر دسته مبل به علاوه دو برابر ارتفاع موردنظر از پارچه اصلی ببرﯾد و همچنین عرض آن نیز می بایست با قطر دسته مبل و طول برابر با ارتفاع موردنظر برای روکش باشد.

به این ترتیب و بدون اینکه وقت زیادی از شما گرفته شود روکش اندازه دسته مبل آماده خواهد شد.

اینجا کافی است لبه ھای آزاد روکش را تو بگذارﯾد و بدوزﯾد. برای دوخت روکش تکیه گاه مستطیل ساده ای در ابعاد تقرﯾباً برابر با تشک پشتی مبل بدوزﯾد و برای نگه داشتن روکش بر روی تشک در دو طرف آن نوارھای پارچه ای بدوزﯾد که با دکمه در پشت تشک بسته شده و روکش را نگه دارند.

سپس نوبت به تزئین روکش ها می رسد. اﯾن کار را می توانید با کمک تکنیک ھای متنوعی انجام دھید. انواع گلدوزی و تکه دوزی می تواند زﯾنت بخش روکش مبل ھای شما باشد. ﯾکی از این روش ھا که ساده و مقرون به صرفه است، استفاده از روش و تکنیک استنسیل است.

این تکنیک با رنگ ھای مخصوص پارچه و یا یکی از رنگهای آکرﯾلیک روی اﯾن روکش به راحتی می توان اجرا کرد.

در ابتدا طرح خود را روی کاغذ سفید ترسیم کنید. بعد طرح را به روی ﯾک قطعه طلق انتقال دهید. قسمت هایی از طرح که باﯾد رنگ شوند را با یک وسیله تیز از طلق برﯾده و خالی کنید. طلق را در قسمت ھای مورد نظر از روکش قرار داده و با قلم استنسیل که سر گرد و تخت دارا است، بخش ھای مورد نظر را رنگ کنید. البته برای جذابیت بیشتر آن می توان آنھا را با گلدوزی ھای ظرﯾف تزئین کرد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *