نقش دیوار خانه در بهینه کردن دکوراسیون خانه!

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: فضای کوچک زندگی امروزی و با توجه به محدودیتی که در خانه های آپارتمانی داریم ما را مجبور می کند که از کمترین فضا به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم و هیچ فضای خالی نداشته باشیم. به همین خاطر ما همواره باید به فکر پیدا کردن راهکار یا راهکارهایی باید باشیم که بتواند ما را در بهینه کردن فضای خانه یاری کند.

اﯾن قضیه در محیط ھای پرکاربردی مانند آشپزخانه از اھمیت زیادی برخوردار است. در اﯾن فضا اگرچه کابینت بندی موجود به طور دقیق و بدون ھرگونه فضای خالی چیده شده باشد ولی باز ھم قسمت هایی وجود دارد که به درستی به آن توجه نکرده ایم. یکی از این بخش ها دﯾوارھای خالی اﯾن محیط به خصوص میان کابینت ھای دﯾواری و زمینی است.

به کارگیری کلیه اﯾن دﯾوارھا جھت مقاصد مختلف، محیطی شلوغ و غیرقابل تحمل را به وجود می آورد، ولی با تصمیم گیری صحیح و بجا اختصاص برخی از آنھا برای کاربردھای ضروری در آشپزخانه، نه تنھا مشکل شلوغی را پدﯾد نمی آورد، بلکه از ازدحام لوازم در داخل کابینت ھای موجود نیز می کاھد. در ضمن دسترسی به وساﯾل و ھمچنین انجام امور آشپزی نیز بسیار آسان تر خواھد بود. در ھمین راستا راھکارھای متعددی وجود دارد که به پاره ای از آنھا در زﯾر اشاره می کنیم: صب میله ای ساده به ھمراه چندﯾن گیره آوﯾز است، که از راﯾج ترﯾن کار برای اﯾن منظور، ن طرﯾق آنھا می توان لوازم مصرفی دسته دار و قابل آوﯾختن ھمچون سروﯾس ھای کفگیر و ملاقه، رنده، دربازکن، لیوان دسته دار و بسیاری دﯾگر مانند اﯾنھا را به دﯾوار آوﯾخت.

نصب طبقه و ﯾا طبقات مختلف از جنس چوب ﯾا شیشه با طول و عرضی متناسب بر روی دﯾوار نیز از جمله راھکارھای مفید استفاده بھینه از دﯾوارھای خالی ھر مکانی به خصوص آشپزخانه است که البته با توجه به شراﯾط محیط، کاربردھای گوناگونی را می توانند دارا باشند:

شما می توانید ظروف مخصوص نگھداری قند و شکر و ادوﯾه جات خود را به جای کابینت بر روی اﯾن طبقات قرار دھید.

معمولا طبقات دﯾواری به عنوان کتابخانه ای از کتاب ھایی مرتبط با آشپزی نیز می توانند مورد استفاده قرار گیرند به اﯾن ترتیب اﯾن کتاب ھای راھنما نیز به ھنگام آشپزی در دسترس خواھند بود.

با گذاشتن ظروف و لوازم تزئینی مرتبط با محیط آشپزخانه بر روی ﯾک طبقه و ﯾا مجموعه ای از طبقات مختلف نصب شده بر روی دﯾوار، ھمزمان علاوه بر خالی شدن کابینت مخصوص آنھا، نمای متفاوتی برای محیط آشپزخانه اﯾجاد می شود.

اختصاص طبقات به قرار دادن گلدان ھای کوچک گل و گیاه طبیعی و ﯾا مصنوعی نیز از جمله کاربردھای مفید آنھاست. حال در صورتی که پنجره

اگر آشپزخانه در فرورفتگی میان دو ستون قرار گرفته است، می توانید با نصب طبقات شیشه ای در مقابل آن، فضایی برای پرورش گل و گیاه فراھم سازﯾد.

در حالی که در کابینت آشپزخانه قسمتی مخصوص ماﯾکروفر در نظر گرفته نشده است، توسط دو پاﯾه گونیایی محکم و مایکروفر را بر روی آن قرار دھید و طبقه ای به دﯾوار نصب کرده و ھنگام بالا رفتن سطح قرارگیری ماﯾکروفر نسبت به سطح کابینت در زﯾر آن فضای خالی برای جای دادن لوازم مختلفی ھمچون ظرف قند و شکر ﯾا ادوﯾه اﯾجاد خواهد شد.

1 دیدگاه دربارهٔ «نقش دیوار خانه در بهینه کردن دکوراسیون خانه!»

  1. بازتاب: محبوبه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا