نقش تزئینات در دکوراسیون داخلی

دکوراسیون رامسین: هر خانه ای مجموعه ای متنوع از تزئینات دیواری مانند لوستر، شمعدان ھای دﯾوارکوب، مجسمه ھا و نقش برجسته ھا، تابلوھای نقاشی و عکس، پوستر و تزﯾينات صنایع دستی و… است که با توجه ذائقه افراد، می بایست ھماھنگ و متوازن کنار ھم قرار بگیرند. چرا که اﯾن ھماھنگی در اندازه، رنگ و جنس اﯾن تزﯾينات اثر می گذارد و حاصل جمع آنھا، سليقه صاحب خانه را نشان خواهد داد.

 پیشنهاد می کنیم قبل از آوﯾختن وسیله ای به دﯾوار، جای آن را با دقت و حساسیت خاصی انتخاب کنيد. معمولا دﯾوارھای ترک برداشته یا لکه دار منظره ای خوبی ندارند و می توان با وسائل تزئینی آنها را پوشانید.

بهتر است در خانه کوچک از تعداد زﯾادی قاب و آوﯾز شمعدان برای دﯾوار استفاده  نکنيد. در این حالت می توان از قاب ھای وسيع و دلبازی استفاده کرد که توجه بیشتری را جلب می کنند. اﯾن قاب ھا را با توجه به روحيه و عقيده و البته رنگ و سبک مبلمان، انتخاب کنيد و با چراغ دﯾواری ساده ای به آن نور بتابانيد.

قاب ھای فلزی اغلب مناسب شرکت ھا و اداره ھا است که روح صميمی  خانه را خنثی می کنند. اﯾن قاب ھا را اگر ضروری است، با دقت انتخاب کنيد.

قاب ھا به خصوص قاب ھای بزرگ را به طور دقيق وسط دﯾوار بياوﯾزﯾد نه  خيلی پاﯾين و نه خيلی بالا و در ھر ارتفاعی که قاب اول را می زنيد، قاب ھای بعدی را ھم در ھمان ارتفاع بزنيد تا چيدمان خانه آشفته و بازار شام نشود.

اگر به نقاشی علاقه دارﯾد و تابلونقاشی برای منزل در نظر می گيرد، تا حدودی به سبک ھای نقاشی نزدﯾک شوﯾد و دو سبک متضاد را کنار ھم آوﯾزان نکنيد. برای مثال، ﯾک تابلوی رنسانسی را در کنار ﯾک تابلوی مدرن

آبستره ﯾا صورتک آفرﯾقایی نياوﯾزﯾد با اﯾن کار ھم روح خانه را ﯾک دست و صاحب شخصيت وﯾژه می کنيد و ھم از انتقاد مھمانان اھل مطالعه در امان ھستيد.

در اتاق خواب از پوسترھای ارزان  قيمت با رنگ ھای خشن برای مثال، قرمز و مشکی و ﯾا زرد و مشکی استفاده نکنيد، اضافه ھا، عکس  کھنه و برﯾده ھای مجله را از دﯾوارھا جدا کنيد و در اتاق تميز، ملاﯾم و خلوت به خواب بروﯾد.

برای ایده های خودتان ارزش قائل باشید و چون ایده ها فرارند آنها را یادداشت کنید تا اوقات بیکاری با مرور آنها تکمیلشان کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.