نقش تزئینات در دکوراسیون داخلی

دکوراسیون رامسین: هر خانه ای مجموعه ای متنوع از تزئینات دیواری مانند لوستر، شمعدان ھای دﯾوارکوب، مجسمه ھا و نقش برجسته ھا، تابلوھای نقاشی و عکس، پوستر و تزﯾینات صنایع دستی و… است که با توجه ذائقه افراد، می بایست ھماھنگ و متوازن کنار ھم قرار بگیرند. چرا که اﯾن ھماھنگی در اندازه، رنگ و جنس اﯾن تزﯾینات اثر می گذارد و حاصل جمع آنھا، سلیقه صاحب خانه را نشان خواهد داد.

 پیشنهاد می کنیم قبل از آوﯾختن وسیله ای به دﯾوار، جای آن را با دقت و حساسیت خاصی انتخاب کنید. معمولا دﯾوارھای ترک برداشته یا لکه دار منظره ای خوبی ندارند و می توان با وسائل تزئینی آنها را پوشانید.

بهتر است در خانه کوچک از تعداد زﯾادی قاب و آوﯾز شمعدان برای دﯾوار استفاده  نکنید. در این حالت می توان از قاب ھای وسیع و دلبازی استفاده کرد که توجه بیشتری را جلب می کنند. اﯾن قاب ھا را با توجه به روحیه و عقیده و البته رنگ و سبک مبلمان، انتخاب کنید و با چراغ دﯾواری ساده ای به آن نور بتابانید.

قاب ھای فلزی اغلب مناسب شرکت ھا و اداره ھا است که روح صمیمی  خانه را خنثی می کنند. اﯾن قاب ھا را اگر ضروری است، با دقت انتخاب کنید.

قاب ھا به خصوص قاب ھای بزرگ را به طور دقیق وسط دﯾوار بیاوﯾزﯾد نه  خیلی پاﯾین و نه خیلی بالا و در ھر ارتفاعی که قاب اول را می زنید، قاب ھای بعدی را ھم در ھمان ارتفاع بزنید تا چیدمان خانه آشفته و بازار شام نشود.

اگر به نقاشی علاقه دارﯾد و تابلونقاشی برای منزل در نظر می گیرد، تا حدودی به سبک ھای نقاشی نزدﯾک شوﯾد و دو سبک متضاد را کنار ھم آوﯾزان نکنید. برای مثال، ﯾک تابلوی رنسانسی را در کنار ﯾک تابلوی مدرن

آبستره ﯾا صورتک آفرﯾقایی نیاوﯾزﯾد با اﯾن کار ھم روح خانه را ﯾک دست و صاحب شخصیت وﯾژه می کنید و ھم از انتقاد مھمانان اھل مطالعه در امان ھستید.

در اتاق خواب از پوسترھای ارزان  قیمت با رنگ ھای خشن برای مثال، قرمز و مشکی و ﯾا زرد و مشکی استفاده نکنید، اضافه ھا، عکس  کھنه و برﯾده ھای مجله را از دﯾوارھا جدا کنید و در اتاق تمیز، ملاﯾم و خلوت به خواب بروﯾد.

برای ایده های خودتان ارزش قائل باشید و چون ایده ها فرارند آنها را یادداشت کنید تا اوقات بیکاری با مرور آنها تکمیلشان کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا