خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

نقش تابلو در دکوراسیون داخلی

WhatsApp Image 2020-06-23 at 17.53.30

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: تصور کنید که در خانه ای زندگی می کنید که دﯾوارھای آن هیچ گونه تابلو، عکس، آﯾنه و اشیای تزئینی در آن وجود ندارد.! آیا این خانه می تواند فضایی دلچسب و لذت بخش به نظر برسد؟

باید به این نکته توجه داشت که وجود هر گونه وسیله تزئینی اعم از تابلو فرش و تصویر قاب گرفته و … روی دﯾوارھای ﯾک خانه نشان دھنده ذوق و سلیقه صاحب آن خانه است.

ممکن است نوع معماری و یا سبکی که در طراحی دکوراسیون داخلی به کار برده می شود انتخاب صاحب آن نباشد. به هر حال خیلی از افراد مستاجر هستند و یا اینکه موقت در جایی زندگی می کنند و یا فرض را بر این می گیریم که توان مالی فرد برای تغییر دکوراسیون خود ندارد. درر کل این موضوع می تواند این مفهوم را برساند این خانه چندان مطابق با سلیقه صاحبش نباشد زﯾرا ناگزﯾر به انتخاب آن بوده است.

ولی آنچه روی دﯾوارھا نصب شده می تواند ذوق و سلیقه صاحب خانه را برساند. دﯾوارھای ﯾک خانه مانند بوم سفیدی ھستند برای ابراز ذوق صاحب خانه تا با ھنر و سلیقه خود آن را آراسته نمایند.

این نکته را فراموش نکنید که در تزئین و دیزاین دیوار می بایست هماهنگی و تناسب را در نظرفت.

ترکیب ھای متقارن هم در چیدمان لوازم منزل و هم در نصب تابلو و قاب ھای گوناگون بر دﯾوار همیشه چشم نواز بوده اند. با اﯾن وجود ﯾک آراﯾش نامتقارن می تواند بسیار جذاب و زیبا باشد.

تلفیق های مختلف در دیزاین نامتقارن در دکوراسیون داخلی منزل و همچنین تزئینات آویز بر دیوارها را با اعضای خانواده به اشتراگ بگذارید و بد نیست که اگر مدتی آن را تجربه کنید تا به این طریق بهترین هماهنگی در چیدمان و دیزاین خانه را با توجه به روحیاتی که در خانه حاکم است پیدا کنید.

چنانچه تعدادی قاب دارﯾد و ماﯾل هستید در ﯾک اتاق نصب نمایید، بھترﯾن کار جمع کردن آنھا در کنار ھم خواهد بود. این کار بهتر از پخش کردن تابلوها به قسمت های مختلف دیوار است. با این کار یک مجموعه قاب تصویر ایجاد می شود و نتیجه بسیار دلخواهی در پی خواهد داشت. 

بهترین حالتی که می توانید به این مجموعه قاب ها بدهید این است که تصاویر وجه اشتراکی با هم داشته باشند. مثلا اگر قرار است عکس خانوادگی باشد باید عکسها سنخیتی با هم داشته باشند. برخی از خانواده ها در این مجموع عکسها عکس سگ خانواده هم  قاب می کنند که این امر چهره ناخوشایندی به این مجموعه تصاویر می دهد.

می توانید با توجه به فرم محیط و فضایی که در آن زندگی می کنید مجموعه عکسها را بچینید. دقت به فرم و فضای اتاق به این خاطر است ذکه قاب را در یک ردیف ردﯾف افقی نصب کنید دﯾوار پھن تر و اگر در ردﯾف عمودی نصب نمایید دﯾوار مرتفع تر به چشم خواهند آمد.

البته این امر بستگی به سلیقه شما دارد چرا که ممکن است اﯾن قاب ھا را به صورت مجموعه ای از ردﯾف ھای افقی ﯾا عمودی موازی با ﯾکدﯾگر قرار دهید که در این حالت ھم باﯾد در انتخاب عمودی ﯾا افقی بودن مجموعه نیز باید دقت کنیم.

به طور مثال:  ﯾک مجموعه شش تایی از قاب ھای ﯾک شکل را ممکن است در سه ردﯾف دوتایی ﯾا دو ردﯾف سه تایی نصب کرد. این ترکیب را می توان با قاب ھای غیرھمسان  که هم اندازه نیستند به وجود آورد .

ﯾک قاب در مرکز و قاب ھای کوچک در اطراف آن می تواند چیدمانی غیرمتقارن باشد. مثلا به صورت فرم  چشم غیرقابل پیش بینی تر و در نتیجه جالب تر و زﯾباتر از چیدمان ھای متقارن خواھد بود. در این حالت بهتر است قاب ھا را طوری بچینید که مطابق با زواﯾا و شکست ھای فرم موردنظر باشند.  به جای قرار دادن قاب بزرگ که در چیدمان قاب ھا غالب است کمی تمرکز بگیرید و در مورد آن فکر کنید.

البته این امکان هم دارد که قرار دادن قاب در مرکز و چیدن دیگر قاب ها در اطراف و به نظر بدیهی به نظر برسد اما بدنیست اگر نحوه چیدمان در ترکیبات دیگر را نیز امتحان کنیم. برای مثال می توان قاب بزرگ را در نقطه ای قرار داد که با مرکز چیدمان مجموعه قاب ھا فاصله کمی داشته باشد و تمایل به یک سو پیدا کند.

توجه کنید که تزئینات آوﯾز که برای دﯾوارھا تهیه شده است حتما لازم نیست تابلوی نقاشی ﯾا طراحی و … باشد.  بلکه می توان از ﯾک مجموعه کارت پستال ﯾا ﯾک قطعه پارچه نفیس ﯾا گلدوزی ھای دستی استفاده کرد. ھمچنین ظروف زﯾبایی مثل بشقاب ھای طرح دار قدﯾمی نیز می توانند تزئینی زﯾبا برای دﯾوارھا باشند.

چنانچه تمایل دارید  مجموعه متنوعی از عکس ھا را در ﯾک دﯾوار در کنار ھم نصب نمایید ابتدا باﯾد تصمیم گرفت که فرم نھایی مجموعه به چه شکلی باشد:

به طورمثال فرم کلی آن چھارگوش، سه گوش ﯾا گرد باشد. چنانچه تمایل دارید سوراخ ھای اضافی روی دﯾوار شما اﯾجاد نشود بھتر است قاب ھا را روی کاغذ بزرگی قرار دهید و الگویی از فرم ھر ﯾک از قاب ھا در اندازه طبیعی تھیه کنید. اﯾن الگوھا را برﯾده و با ﯾک قطعه چسب نواری که در زﯾر آنھا چسبانده اﯾد با ترتیب دلخواھ روی دﯾوار چسبانیده و چند بار امتحان کنید تا به بھترﯾن ترکیب و آراﯾش برسید. سپس جای ھر ﯾک از الگوھا، قاب اصلی را نصب نمایید. ھمچنین می توانید قاب ھا را روی زمین به نحو دلخواه بچینید و از بالا به آنھا نگاه کنید و تا هنگامی آرایش مورد پسند را پیدا کنید آنھا را جابه جا نمایید. بعد طبق ترتیب دلخواه بر روی دﯾوار نصب کنید.

بھترین نقطه برای نصب مکان تابلو بزرگ می تواند روی کاناپه یا یک جای مهم مثل مبل چند نفر اتاق نشیمن باشد و جایی که به لحاظ اندازه از ساﯾر مبل ھا تمایز داشته باشد. مانند بالای شومینه و ﯾا بالای بوفه

قاب ھا را در یک ارتفاع و جلوی چشم نصب کنید، نه خیلی بالاتر و نه خیلی پاﯾین تر.

زمان نصب تابلوھای متفاوت به صورت ﯾک مجموعه باید تعادل و تناسب فرم کلی مجموعه را در گرفت:

به عنوان مثال  اگر تمایل دارید ﯾک تابلوی بزرگ را در ﯾک سو نصب کنید باید دو تابلوی کوچک را در سوی دﯾگر نصب نماﯾید. فقط باید به این نکته دقت کرد که فاصله بین تابلوھا در ﯾک مجموعه تقرﯾبا ﯾکسان و نصف پھنای کوچک ترﯾن قاب باشد. برای ھماھنگی چند قاب یک اندازه  ممکن است ھمه آنھا را رنگ کرده تا هماهنگی ایجاد شود.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *