نقش آینه در دکوراسيون حمام

دکوراسیون رامسین: نصب آینه در محیط حمام و تنظیم آن براساس یک استراتژیک خاص و در عین حال ساده است که می بایست به آن توجه ویژه ای داشت.

آینه قادر است که تصویر دیگری از ابعاد محیط را به ما نشان دهد و مخصوصا محیط حمام های کوچک را می تواند بزرگتر و عمیق تر به نظر آورد.

توجه کنیم که قفسه ھای دارویی ﯾا کابينت ھا با در شيشه ای ھرچند عنصر کاربردی ھستند اما زﯾباﯾی و ھماھنگی آنھا با تزئينات حمام باﯾد ھمواره مد نظر قرار بگیرد و با انتخاب قاب دور آﯾنه، دستگيره ھا و … اﯾن ھماھنگی را باﯾد حفظ کرد.

به هر شکل قفسه ھا با درھای شيشه ای امروز بسيار رایج هستند و آﯾينه ھا ھمچنان نقش مھم خود در دکوراسيون حمام را حفظ کرده اند و روی حال و ھوای حمام و انعکاس تاثیر شگرفی دارند.

ھزاران نوع از آینه های مخصوص حمام وجود دارد و شما با توجه به روند کلی دکوراسيون می توانيد یک یا چند نوع از آن را انتخاب کنید. اما ایجاد هماهنگی از انتخاب آن مهم تر است. مثلا حمام ھای وﯾکتوریایی با لوازم تيره رنگ چوبی بلوطی و دﯾوارھای چوبی با آینه ھای دارای قاب چوبی، قوس دار و دﯾوارکوب ھای تزئينی ھماھنگی بيشتری دارند .

یا استفاده از آﯾنه ھای مدل فرانسوی با قاب ھای تزﯾين شده طلایی با شيشه انتخاب مناسبی برای حمام ھای سنتی است. ھمچنين استفاده از قاب آينه ھای چوبی منبت کاری شده برای حمام ھای بزرگ قدﯾمی اﯾده جالبی است.

بهتر است برای حمام ھای امروزی از قاب آﯾنه ھای ساده و فلزی استفاده کنید . نصب دست شویی ھای ساده سفيد و قرار دادن آينه در بالای آن در حمام ھای مدرن مرسوم تر است. فراموش نکنیم اقسام آینه ھا با قاب ھای چوبی برای حمام ھای قدﯾمی تر مناسب می باشد.

از طرفی ساﯾز مناسب آینه بستگی به اندازه و فضای آزاد حمام دارد . آینه ھا به هیچ وجه نباﯾد بزرگتر از فضای آزاد حمام باشند . توجه کنیم که دکوراسيون و وسائل سفيد منعکس کننده نور هستند و استفاده از چنین وسایلی برای جذب نور اهمیت دارد. در چنين حمام ھایی، آﯾنه ھای بدون قاب که معمولا گرد ﯾا مستطيل ھستند ھماھنگی کاملی با ﯾک حمام مدرن می دهند.

توصیه می کنیم بالای آینه ھای دﯾواری چراغ ھای قابل تنظيمی نيز نصب کنید تا نورپردازی مناسبی در حمام اﯾجاد شود . با ابتکار عملی می توان راه ھای جذابی برای نصب زﯾبای آينه ھا پيدا کرد. همچنین از روشنایی ھایی مانند چراغ را می توانيد درکنار دوش و در نقاط مختلف حمام نصب می کنيد .

از آﯾنه ھا برای آراﯾش کردن، مسواک زدن  و اصلاح صورت و مصارف دیگری استفاده می شود. پس باﯾد با کیفیت و شفاف باشند .

اگر شما فضای قفسه ای کافی در حمام دارید و آینه قرار است تنھا نقش تزئينی را اﯾفا می کند. در اﯾن حالت انتخاب ﯾک آﯾنه مناسب می تواند مرکز دکوراسيون شما را تشکيل دھد. .

می توان از آﯾنه ھای قاب دار ﯾا بدون قاب که تجھيزاتیی را برای آوﯾزان کردن حوله، برس و …. دارند استفاده کنید.

  •   نوشته شده توسط :  
  •   دسته مطلب :   بلاگ
  •   تاریخ انتشار :  2020/05/13

مطالب مرتبط

نوشته‌های تازه