خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

نقش آینه در دکوراسیون حمام

WhatsApp Image 2020-04-30 at 12.48.05 PM

فهرست مطالب

دکوراسیون رامسین: نصب آینه در محیط حمام و تنظیم آن براساس یک استراتژیک خاص و در عین حال ساده است که می بایست به آن توجه ویژه ای داشت.

آینه قادر است که تصویر دیگری از ابعاد محیط را به ما نشان دهد و مخصوصا محیط حمام های کوچک را می تواند بزرگتر و عمیق تر به نظر آورد.

توجه کنیم که قفسه ھای دارویی ﯾا کابینت ھا با در شیشه ای ھرچند عنصر کاربردی ھستند اما زﯾباﯾی و ھماھنگی آنھا با تزئینات حمام باﯾد ھمواره مد نظر قرار بگیرد و با انتخاب قاب دور آﯾنه، دستگیره ھا و … اﯾن ھماھنگی را باﯾد حفظ کرد.

به هر شکل قفسه ھا با درھای شیشه ای امروز بسیار رایج هستند و آﯾینه ھا ھمچنان نقش مھم خود در دکوراسیون حمام را حفظ کرده اند و روی حال و ھوای حمام و انعکاس تاثیر شگرفی دارند.

ھزاران نوع از آینه های مخصوص حمام وجود دارد و شما با توجه به روند کلی دکوراسیون می توانید یک یا چند نوع از آن را انتخاب کنید. اما ایجاد هماهنگی از انتخاب آن مهم تر است. مثلا حمام ھای وﯾکتوریایی با لوازم تیره رنگ چوبی بلوطی و دﯾوارھای چوبی با آینه ھای دارای قاب چوبی، قوس دار و دﯾوارکوب ھای تزئینی ھماھنگی بیشتری دارند .

یا استفاده از آﯾنه ھای مدل فرانسوی با قاب ھای تزﯾین شده طلایی با شیشه انتخاب مناسبی برای حمام ھای سنتی است. ھمچنین استفاده از قاب آینه ھای چوبی منبت کاری شده برای حمام ھای بزرگ قدﯾمی اﯾده جالبی است.

بهتر است برای حمام ھای امروزی از قاب آﯾنه ھای ساده و فلزی استفاده کنید . نصب دست شویی ھای ساده سفید و قرار دادن آینه در بالای آن در حمام ھای مدرن مرسوم تر است. فراموش نکنیم اقسام آینه ھا با قاب ھای چوبی برای حمام ھای قدﯾمی تر مناسب می باشد.

از طرفی ساﯾز مناسب آینه بستگی به اندازه و فضای آزاد حمام دارد . آینه ھا به هیچ وجه نباﯾد بزرگتر از فضای آزاد حمام باشند . توجه کنیم که دکوراسیون و وسائل سفید منعکس کننده نور هستند و استفاده از چنین وسایلی برای جذب نور اهمیت دارد. در چنین حمام ھایی، آﯾنه ھای بدون قاب که معمولا گرد ﯾا مستطیل ھستند ھماھنگی کاملی با ﯾک حمام مدرن می دهند.

توصیه می کنیم بالای آینه ھای دﯾواری چراغ ھای قابل تنظیمی نیز نصب کنید تا نورپردازی مناسبی در حمام اﯾجاد شود . با ابتکار عملی می توان راه ھای جذابی برای نصب زﯾبای آینه ھا پیدا کرد. همچنین از روشنایی ھایی مانند چراغ را می توانید درکنار دوش و در نقاط مختلف حمام نصب می کنید .

از آﯾنه ھا برای آراﯾش کردن، مسواک زدن  و اصلاح صورت و مصارف دیگری استفاده می شود. پس باﯾد با کیفیت و شفاف باشند .

اگر شما فضای قفسه ای کافی در حمام دارید و آینه قرار است تنھا نقش تزئینی را اﯾفا می کند. در اﯾن حالت انتخاب ﯾک آﯾنه مناسب می تواند مرکز دکوراسیون شما را تشکیل دھد. .

می توان از آﯾنه ھای قاب دار ﯾا بدون قاب که تجھیزاتیی را برای آوﯾزان کردن حوله، برس و …. دارند استفاده کنید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *